Miljömålsberedningen utreder markanvändning

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-03-28
2012-03-27

I juli 2010 tillsatte regeringen en parlamentarisk beredning, Miljömålsberedningen, för att utforma en handlingsplan med styrmedel och åtgärder för hur det så kallade Generationsmålet och de 16 olika miljökvalitetsmålen ska nås. Beredningen ska i första hand ta sig an frågor som behöver politiska avvägningar.

Miljömålsberedningen första stora uppdrag är att ta fram en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning. De globala mål som formulerades inom konventionen om biologisk mångfald vid mötet i Nagoya 2010 anger viktiga utgångspunkter för uppdraget, som ska slutredovisas senast den 15 juni 2014. En annan utgångspunkt är den debatt som pågår om miljöhänsynen i skogsbruket. En delrapport om skogsbruk kommer 15 juni 2013.

Utredningen har identifierat två för skogsbruket viktiga utredningsfrågor:

1. Hur arbetar vi med skydd och skötsel av landområden?
2. Hur kan miljöhänsynen i skogsbruket utvecklas?

Läs mer på miljomal.se

Länk till sidan:

Kontakt

Mårten-Larsson.jpg
Mårten LarssonSkogsdirektör Chef näringspolitiska avdelningen08-762 79 72

Länkar

miljomal.se