Mars 2012

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-03-27
2012-03-27: Regeringen föreslår utveckling av fjärrvärmemarknaden

Under flera år har det framförts kritik mot fjärrvärmeföretagens starka ställning i relation till sina kunder som ledde fram till den statliga utredningen om tredjepartstillträde, TPA-utredningen. Kritiken har bland annat riktat sig mot bristande möjligheter för leverantörer av spillvärme att få tillträde till fjärrvärmenäten och leverera till kunder. Efter ett omfattande remissförfarande har nu regeringen tagit ställning till hur TPA-utredningens förslag ska tas vidare.


2012-03-27: Energieffektiviseringsdirektivet förhandlas i Bryssel

EU-kommissionens förslag till nytt energieffektiviseringsdirektiv förhandlas för närvarande i Bryssel. Inom parlamentet har man tagit fram rekordmånga förslag till tillägg som nu har förhandlats ner inför parlamentets diskussioner med rådet. Bland parlamentets förslag märks bördefördelade mål som innebär krav på absolut minskning av energianvändningen i EU:s medlemsstater. Parlamentet föreslår också att man ska ta undan en andel av de utsläppsrätter som finns tillgängliga inom EU:s utsläppshandelssystem för CO2, så kallad set-aside.


2012-03-27: Skogsstyrelsens miljödialog rullar på trots avhopp

Skogsstyrelsens miljödialog handlar om att utveckla miljöhänsynen i skogsbruket tillsammans med sektorn och förutom Skogsstyrelsen deltar skogsnäringen, LRF, Riksantikvarieämbetet, WWF, Hembygdsförbundet och flera ideella organisationer. Svenska Naturskyddsföreningen hoppade av projektet nyligen då man inte tyckte att man fick gehör för sina budskap. Skogsstyrelsen och skogssektorn jobbar dock konstruktivt vidare i miljödialogen som kommer slutredovisa resultaten i början av 2013.


2012-03-27: Miljömålsberedningen utreder markanvändning

I juli 2010 tillsatte regeringen en parlamentarisk beredning, Miljömålsberedningen, för att utforma en handlingsplan med styrmedel och åtgärder för hur det så kallade Generationsmålet och de 16 olika miljökvalitetsmålen ska nås. Beredningen ska i första hand ta sig an frågor som behöver politiska avvägningar.