Januari 2012

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-01-24
2012-01-24: Certifiering av terminalansvarig och lastare av rundvirke på järnvägsvagn

Nu finns möjlighet att gå kurs i timmerlastning för terminalansvarig/lärare den 28 till 29 mars 2012. Kursen ger behörighet som lärare/terminalansvarig. Kursavgiften är 2000 kr. Anmälan sker direkt till Stanley Öberg Stanley.Oberg@greencargo.com eller till info@tagoperatoran.se


2012-01-24: Första LignoBoost såld till Domtar

I december offentliggjorde Metso försäljningen av den första kommersiella LignoBoost-anläggningen till nordamerikanska Domtar.

LignoBoost-processen, som utvecklats av forskare vid Innventia och Chalmers, innebär att Domtar kan öka kapaciteten i massabruket och samtidigt få fram en ny biprodukt att dra nytta av.


2012-01-24: Lyftet – för ökad kompetens och konkurrenskraft

Med Lyftet har den trämekaniska industrin i Sverige fått ett verktyg för ökad konkurrenskraft, effektivare produktion och större kundförståelse. Skogsindustrierna, som har utvecklat Lyftet, erbjuder alla sina medlemmar att kostnadsfritt använda materialet.


2012-01-24: Lathund om lastsäkring

För att underlätta ert arbete med lastsäkring vid transport på landsväg finns det lathundar både för de svenska reglerna och för den nya standarden EN 12195-1:2010. Standarden är en aning krånglig att hantera så TYA har tagit fram en kortfattad lathund med bilder och tabeller. Standarden gäller för transport inom de flesta europeiska länder, tyvärr inte Tyskland. Även Sveriges krav som skiljer sig något. Som medlem kan du, så långt vårt lager räcker, få dessa lathundar gratis från Skogsindustrierna.


2012-01-24: Betänkande från Industriutsläppsutredningen ”Bättre miljö – minskade utsläpp” (SOU 2011:86)

Industriutsläppsutredningen föreslår att tillsynsmyndigheternas skyldighet att ta hänsyn till de så kallade BAT-slutsatserna införs i miljöbalken 16 kap. De nya bestämmelserna som anger hur begränsningsvärden för utsläpp ska fastställas och när mindre stränga värden får fastställas införs i en ny förordning. BAT-slutsatser meddelas genom föreskrifter när så är möjligt.


2012-01-24: Nytt standardiseringsprojekt om biobaserade produkter

EU-kommissionen har gett den europeiska standardiseringsorganisationen CEN i uppdrag att utarbeta standarder för produkter tillverkade av biomassa. Syftet med arbetet är att uppmuntra användningen av biobaserade produkter och att göra Europa ledande på området.


2012-01-24: EU-kommissionen önskar synpunkter på kommande policies inom produktområdet

Den 11 januari lanserade EU-kommissionen en konsultation, ”Delivering more Sustainable Consumption and Production”, med syfte att få intressenters syn på lämpliga åtgärder för att åstadkomma hållbara konsumtions- och produktionsmönster i EU.