Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-08-31

Skogsindustriernas remissvar kring energiskattedirektivet

2011-08-31

Skogsindustriernas remissvar kring energiskattedirektivet

Skogsindustrierna välkomnar i sitt remissyttrande EUs arbete med att åstadkomma en mer harmoniserad energiskattelagstiftning. Skogsindustrierna ser däremot två allvarliga risker med liggande förslag.

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till nytt Energiskattedirektiv. Förslaget har nu remissbehandlats i Sverige.
Skogsindustrierna välkomnar i sitt remissyttrande EUs arbete med att åstadkomma en mer harmoniserad energiskattelagstiftning. Skogsindustrierna ser däremot två allvarliga risker med liggande förslag. För det första upphör möjligheten för medlemsstaterna att differentiera koldioxidskatten delvis. Sverige har länge haft höga koldioxidskatter, en förutsättning för detta har varit att man kunnat undanta den konkurrensutsatta industrin från dessa höga skattenivåer. För det andra innebär kopplingen av energiskattenivåerna till bränslets energiinnehåll även att dieselskatten kommer att behöva ökas för svensk del. För skogsindustrin, som är Sveriges mest transportintensiva näring skulle förslaget innebära en kostnadsökning i nivån 500 miljoner kronor.
 

Länk till remissvar
 

Länk till sidan: