Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-08-31

Miljödepartementet vill ha CO2-fritt Sverige till 2050

2011-08-31

Miljödepartementet vill ha CO2-fritt Sverige till 2050

Miljödepartementet har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. Flera myndigheter involveras i uppdraget och arbetet ska bygga på dialog och samverkan med hela samhället. Skogsindustrierna bevakar och deltar i arbetet.

Naturvårdsverket ska i utredningen:
- Redovisa hur utsläppen ska minska över tiden inom olika sektorer fram till 2050.
- Analysera behov av långsiktiga förändringar inom olika samhällssektorer. Flera myndigheter engageras i arbetet, bland annat Boverket, Energimyndigheten, Konjunkturinstitutet, SMHI, Trafikverket, Transportstyrelsen och Vinnova.
- Föreslå förändring i styrmedel eller ytterligare styrmedel för att nå målet på ett kostnadseffektivt sätt.
- Beräkna hur hela utsläppsreduktionen kan ske inom Sverige, samt hur internationella marknader för utsläppshandel kan användas och utvecklas.
Ett första utkast till rapport ska vara färdigt i januari 2012, slutrapporten senast december 2012.
 

Länk till sidan: