Augusti 2011

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-08-31
2011-08-31: Water Profile för den svenska skogsindustrin och skogsbruket

Den svenska skogsindustrins och skogsbrukets påverkan på vattentillgång och vattenkvalitet är begränsad och i vissa fall positiv.  Utifrån ett vattenperspektiv är förutsättningarna i Sverige goda för skogsbruk och skogsindustri. Det är slutsatsen av studien Water Profile för den Svenska skogsindustri som IVL Svenska Miljöinstitutet presenterade vid World Water Week i Stockholm.

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Skogsindustrierna studerat branschens vattenanvändning ur ett miljö- och resursperspektiv. Skogsbrukets inverkan diskuteras utifrån två referensscenarier. Det framgår att skogsbruket i allt väsentligt har en positiv inverkan då det medför att avrinningen begränsas och utjämnas över tiden. Inverkan på vattenkvaliteten är begränsad men negativa effekter kan förekomma t ex genom att föroreningar frigörs i samband med avverkning.

Tillverkningsprocessernas vattenflöden har kartlagts. Vattenförbrukningen från processerna, det vill säga det vatten som avdunstar och bortförs till exempel med produkterna, har beräknats och anses ha en försumbar effekt på den svenska vattentillgången. Vattenanvändningen utgörs till största del av vatten från sjöar och vattendrag som återförs till vattendragen som processvatten och kylvatten. Uttag i förhållande till tillgång är generellt sett lågt och det vatten som återförs uppfyller högt ställda miljökrav.

(Christina Wiklund)


2011-08-31: Mineraloljor - Relevanta krav och testmetoder för industrin krävs

Tyskland vill införa hårda kravvärden för mineraloljor i papper och kartong avsedda för livsmedel. Det finns dock ingen enhetlig och vedertagen definition av mineraloljor och det hänvisas till en testmetod som är komplicerad och inte validerad.  I princip kan testerna bara uföras av ett laboratorium.

Svenska tillverkare har framfört att det är få kartongkvaliteter som kommer att klara de lagstiftningskrav som föreslås i Tyskland. Även nyfiberbaserad kartong kan få problem. Det är viktigt att ta fram en testmetod som kan skilja mellan livsmedelsgodkända och icke godkända mineraloljor. Skogsindustrierna och berörd industri, via Produktsäkerhetsgruppen, samverkar med såväl Livsmedelsverket som Kemikalieinspektionen och Kommerskollegium för att motverka lagstiftning med krav på testmetoder och kravvärden som inte väl definierade och undersökta och som kan skapa handelshinder.
 

(Gunilla Beyer, Ingrid Haglind)


2011-08-31: Kilometerskatten hotar åter!

Sedan valet har Sverigedemokraterna bytt åsikt och förespråkar numera kilometerskatten. I en artikel i Svenska Dagbladet den 20 augusti uttalar sig flera företrädare för oppositionen om att ta upp kilometerskatten i riksdagen under hösten. Kilometerskatt föreslogs av de rödgröna samarbetspartierna inför valet 2010. Företrädare för skogsindustrin och andra branscher protesterade kraftfullt mot förslaget.

Skogsindustrin står för ca 25 procent av landtransporterna i Sverige och framför allt för många transporter där järnväg saknas som alternativ. En kilometerskatt skulle fördyra kostnaderna drastiskt för rundvirkes- och bioenergitransporter.

Efter valet har Sverigedemokraterna i riksdagens trafikutskott bytt fot och uttalar sig nu för en kilometerskatt. Detta innebär att det finns en möjlig riksdagsmajoritet för införande av skatten. I en artikel i Svenska Dagbladet den 20 augusti uttalar sig företrädare för Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna om kilometerskatten som en fråga att lyfta under höstens riksdagsarbete. 

Se artikel i SvD


 


2011-08-31: Hemsida för avtalsrörelsen

Skogsindustrierna har inför den kommande avtalsrörelsen valt att samla all officiell information på vår hemsida under Avtal 2012 (www.skogsindustrierna.org/web/Avtal_2012 ).

Under Avtal 12 hittar du:
• Nyheter (alla nyheter, notiser, intervjuer, pressmeddelanden om avtalsförhandlingarna, Industriavtalet och övrigt som är relevant för avtalsrörelsen)
• Information och nyheter om Industriavtalet
• Våra motparter
• Tidsplan
• Kontaktinformation

Symbolen nedan är den vi kommer att använda för information om Avtal 2012.
 


2011-08-31: Miljödepartementet vill ha CO2-fritt Sverige till 2050

Miljödepartementet vill ha CO2-fritt Sverige till 2050

Miljödepartementet har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. Flera myndigheter involveras i uppdraget och arbetet ska bygga på dialog och samverkan med hela samhället. Skogsindustrierna bevakar och deltar i arbetet.

Naturvårdsverket ska i utredningen:
- Redovisa hur utsläppen ska minska över tiden inom olika sektorer fram till 2050.
- Analysera behov av långsiktiga förändringar inom olika samhällssektorer. Flera myndigheter engageras i arbetet, bland annat Boverket, Energimyndigheten, Konjunkturinstitutet, SMHI, Trafikverket, Transportstyrelsen och Vinnova.
- Föreslå förändring i styrmedel eller ytterligare styrmedel för att nå målet på ett kostnadseffektivt sätt.
- Beräkna hur hela utsläppsreduktionen kan ske inom Sverige, samt hur internationella marknader för utsläppshandel kan användas och utvecklas.
Ett första utkast till rapport ska vara färdigt i januari 2012, slutrapporten senast december 2012.
 


2011-08-31: Skogsindustriernas remissvar kring energiskattedirektivet

Skogsindustriernas remissvar kring energiskattedirektivet

Skogsindustrierna välkomnar i sitt remissyttrande EUs arbete med att åstadkomma en mer harmoniserad energiskattelagstiftning. Skogsindustrierna ser däremot två allvarliga risker med liggande förslag.

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till nytt Energiskattedirektiv. Förslaget har nu remissbehandlats i Sverige.
Skogsindustrierna välkomnar i sitt remissyttrande EUs arbete med att åstadkomma en mer harmoniserad energiskattelagstiftning. Skogsindustrierna ser däremot två allvarliga risker med liggande förslag. För det första upphör möjligheten för medlemsstaterna att differentiera koldioxidskatten delvis. Sverige har länge haft höga koldioxidskatter, en förutsättning för detta har varit att man kunnat undanta den konkurrensutsatta industrin från dessa höga skattenivåer. För det andra innebär kopplingen av energiskattenivåerna till bränslets energiinnehåll även att dieselskatten kommer att behöva ökas för svensk del. För skogsindustrin, som är Sveriges mest transportintensiva näring skulle förslaget innebära en kostnadsökning i nivån 500 miljoner kronor.
 

Länk till remissvar