Användarvillkor - skogsindustrierna.org

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-06-05

1. Allmänt

Dessa användarvillkor gäller för denna webbplats (www.skogsindustrierna.org) som tillhandahålls och drivs av Skogsindustrierna, Storgatan 19, SE-102 04 Stockholm, Sverige, org.nr 556067-2924 (Arbio AB). 

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation.

Genom att gå in på skogsindustrierna.org, och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, samtycker användaren till att följa dessa användarvillkor. Skogsindustrierna förbehåller sig rätten att ändra villkoren vid behov, och därför bör användaren regelbundet läsa den här sidan för att se ändringar.

Om användarvillkoren skulle vara oförenliga med villkoren för någon tjänst, har villkoren för tjänsten företräde framför användarvillkoren.

2. Begränsningar i användning/tillgänglighet

Informationen på Skogsindustriernas webbplats härrör från källor som organisationen bedömer tillförlitliga. Skogsindustrierna eller tredje part garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas.

skogsindustrierna.org tillhandahålls i befintligt skick ifråga om utformning och teknisk tillgänglighet. Webbsidan kan bli otillgänglig, påverkas av fel eller underhåll, eller av omständigheter som ligger utanför Skogsindustriernas kontroll. Därför ges ingen garanti när det gäller funktionen, tillgängligheten, prestandan på webbplatsen alternativt de Internettjänster som tillhandahålls via hemsidan.

Skogsindustrierna förbehåller sig rätten att ändra, göra uppehåll eller ta bort innehåll från Skogsindustriernas webbplats samt stänga av en användares åkomst till Skogsindustriernas webbplats om användaren missbrukar webbplatsen.

Användaren får inte använda webbplatsen eller dess innehåll på något sätt som är olagligt eller skadar Skogsindustrierna. Uppmärksammar Skogsindustrierna att detta sker förbehåller sig Skogsindustrierna möjligheten att vidta proportionerliga åtgärder.

Visst innehåll är endast tillgängligt för medlemmar. Detta innehåll ges åtkomst till via medlemsinloggningen.

3. Ansvarsbegränsning

Användning av informationen på webbplatsen sker på användarens egen risk. Skogsindustrierna ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av webbplatsen.

4. Upphovsrätt och varumärken

Skogsindustrierna - eller en tredje part, som gjort särskilt förbehåll – har äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet får inte heller modifieras, uppföras, publiceras eller överföras till någon annan eller användas för något kommersiellt ändamål som inte är godkänt av Skogsindustrierna.

Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges.

Varumärken
Varumärken som förekommer på webbplatsen får inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättsinnehavarens skriftliga medgivande. Även logotypen för Skogsindustrierna är skyddad och får endast användas efter skriftligt tillstånd ifrån Skogsindustrierna. Ansökan om tillstånd ställs till Skogsindustrierna, Box 555 25, 102 04 Stockholm alternativt info@skogsindustrierna.org.

Sociala medier
Deltagare i chattar, debatter och liknande på webbplatsen får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller som de har rätt att lägga in på detta sätt. En deltagare som lägger in material förutsätts medge att Skogsindustrierna får lagra, sprida och publicera materialet.

5. Länkning till andra webbplatser

Skogsindustrierna har inte godkänt eller kontrollerat tredje mans webbplats som är länkad till Skogsindustriernas webbplats. Skogsindustrierna ansvarar inte, och är inte på något sätt skyldig för deras innehåll – vara sig det gäller riktighet, skälighet, fullständighet eller tillgänglighet. Om användaren använder webbplatser från tredje part görs det i på användarens risk och i enlighet med villkoren för sådana webbplatser.

6. Cookies

Skogsindustriernas webbplats innehåller cookies. En cookie är en textfil som sparas på besökarens dator när man besöker webbplatsen. Textfilen används bl a för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen, så kallade persistenta cookies, sparar en fil under en längre tid på besökarens dator. Skogsindustrierna använder persistenta cookies för att följa besökarnas navigering på webbplatsen och för att samla in statistik.

Den andra typen av cookies, så kallade sessionscookies, lagras endast temporärt under besöket på webbplatsen. För att kunna använda Skogsindustriernas medlemssidor på Internet måste besökaren tillåta användningen av sessionscookies. Sessionscookies används för att besökaren ska kunna få tillgång till Skogsindustriernas medlemsinformation och försvinner när man loggar ut eller stänger webbläsaren.

Om besökaren inte accepterar användningen av cookies kan besökaren göra inställningar via sin webbläsares (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome eller Safari) säkerhetsinställningar. Besökaren kan neka användning av persistenta cookies utan att det påverkar funktionaliteten på webbplatsen.

7. Missbruk av användarvillkoren

En användare som missbrukar webbplatsen i strid med användarvillkoren kommer att bli kontaktad och rättsliga åtgärder kan komma att vidtas. Webbplatsen och dessa användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister i anledning av webbplatsen och dessa användarvillkor ska uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion.