Så bidrar skogen till klimatnytta

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-06-14
2015-06-15

En av vår tids stora samhällsutmaningar är att minska användningen av fossila råvaror för att begränsa utsläppen av koldioxid. Bioekonomi handlar om att skifta till förnybart och komma bort från olja och kol. Här kan skogsnäringen spela en viktig roll.

Hållbar utveckling står idag i fokus för både företagsledare och politiker. Allt fler investerare, konsumenter och andra aktörer driver också på hållbar utveckling utifrån miljö, ekonomi och sociala förhållanden.

Utgångspunkten är att vi människor idag inte får leva på ett sätt som förstör våra barns eller framtida generationers möjligheter att leva ett gott liv.
Enligt Skogsindustrierna krävs två avgörande faktorer för att förverkliga en biobaserad och hållbar ekonomi: innovationer och visioner.

– Bioekonomins utveckling är beroende av nytänkande och handlingskraft och här har branschen och politikerna en nyckelroll, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.

Hon betonar att den svenska skogsindustrin till stora delar redan är en bioekonomi, eftersom den fossila användningen i processerna näst intill har upphört och ersatts med förnybar energi.

–Det kan vi inom hela branschen vara väldigt stolta över, säger Carina Håkansson.

Nu krävs en större omställning för att få en biobaserad samhällsekonomi och här kan vår bransch vara en viktig motor. Allt som redan görs av skogsindustrin i form av papper, kartong, hus, hygienprodukter, möbler, bioenergi och drivmedel är viktiga beståndsdelar i en växande bioekonomi, i Sverige och i världen. Men det går att göra mycket mer för att förädla den förnybara råvaran skog till nya produkter och material som tränger undan den produktion som baseras på olja och kol.

– Det är det här vår vision handlar om, att skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi.

Text Nils Sundström

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Tre krav för att nå visionen

För att Skogsindustriernas vision ska förverkligas krävs en allmän förståelse för industrins förutsättningar. Här är de tre mest betydelsefulla faktorerna:
> Ökad tillväxt i skogen med hänsyn till den biologiska mångfalden.
> Ökade resurser till forskning, utveckling och demonstration.
> Maximerat värdeskapande genom att i varje skede använda vedråvaran där den genererar störst värde och att använda fibern så många gånger som möjligt, innan den blir bioenergi.

 

Vad betyder bioekonomi?

> En hållbar produktion av biomassa för att möjliggöra en ökad användning inom en rad samhällssektorer. Syftet är att minska klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror.
> Ett ökat förädlingsvärde av biomassa, samtidigt som energiåtgången minimeras och näring och energi tas tillvara från slutprodukterna. Syftet är att optimera ekosystemtjänsternas värde och bidrag till ekonomin.

Källa: Forskningsrådet Formas

 

Skog & Industri

Artikeln är publicerad i nr 2 2015

Relaterade länkar

2015 / Artiklar / Skog & Industri