Miljövalet - Produkter från skogen är en nyckel till hållbar utveckling

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-05-14
2012-05-14

De globala miljöutmaningarna ska fixas genom att konsumera smartare. Här kan skogen spela en viktig roll för att ersätta energikrävande och fossila produkter.

EU-kommissionen har antagit en strategi för att skapa ett biobaserat samhälle. Tanken är att möta flera av framtidens utmaningar med en mer innovativ och miljövänlig ekonomi där förnyelsebar råvara pekas ut som en nyckel för en hållbar utveckling.

– EU:s strategi bygger på att hållbara material och produkter är en del av lösningen för att möta de globala utmaningarna. Det ligger naturligtvis helt i linje med skogsindustrins syn på framtiden. Skogen är en nyckel till utvecklingen mot en biobaserad ekonomi, konstaterar Kaj Rosén, forskningschef på Skogforsk.

Han får medhåll av Anders Pettersson, forskningschef på Innventia:

– Ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv är förnybar biomassa, som kan ersätta fossilbaserade produkter, ett viktigt bidrag till lösningen av de klimat- och miljöhot som vi står inför, säger han.

Vedråvaran har goda förutsättningar att ta nya marknadsandelar inom många olika områden.

– Både inom traditionella områden som förpackningar och husbyggande och med nya avancerade material där man exempelvis gör textilier av pappersmassan eller använder biprodukter från massatillverkningen för att producera biodiesel eller kolfiber, säger Kaj Rosén.

Skogsindustrierna har presenterat en vision som säger att produktionen (mätt som förädlingsvärde) i den svenska skogsindustrin ska fördubblas till år 2035. Hälften av tillväxten ska komma från nya produkter. Anders Pettersson på Innventia menar att det finns mycket forskning som går ut går ut på att hitta nya användningsområden.

– Sverige ligger bra till och har goda förutsättningar att skapa nya produkter och material med vedråvaran som grund. Bland annat forskas det intensivt på att hitta skogsråvarubaserade ersättningar till de tunna plast- och aluminiumlager som finns i vätskekartong. Det finns också forskning kring innovativa livsmedelsförpackningar som reagerar på stimuli och kan öppna sig själva när de värms i en mikrougn, säger han.

Andra exempel är en blöja där hälften av plastmaterialet är ersatt av skogsråvara, eller möbler gjorda i fiberbaserade kompositmaterial.

Skogen har fler miljömässiga fördelar. En studie gjord av en grupp schweiziska forskare visar att det svenska skogsbruket minskar mängden koldioxid i atmosfären med 60 miljoner ton per år netto. Det är lika mycket som Sveriges totala utsläpp från industrier, transporter och boende.

– Skogen bidrar till minskade koldioxidutsläpp på flera sätt. Störst klimatnytta gör vi genom att bedriva ett aktivt skogsbruk där vuxna träd avverkas för att användas till olika produkter som lagrar koldioxid och genom att ersätta den avverkade skogen med ny, säger Kaj Rosén.

Strategin om ett bioekonomiskt samhälle ligger också till grund för EU:s nya ramprogram för forskning, Horizon 2020.

– Vi måste motivera EU att satsa mer på skogsbaserad forskning. Vi har sett en klar ökning under nuvarande forskningsprogram och har goda förhoppningar för framtiden, men konkurrensen är hård från alla andra konkurrerande material som också gärna framställer sig som klimatsmarta och återvinningsbara. Därför måste vi hela tiden framhålla att skogen är en nyckel till utvecklingen mot ett hållbart samhälle, säger Kaj Rosén.

1) Energi: Fördel biobränsle

Skogen är en viktig källa inte bara för papper och trävaror utan även för el, värme och drivmedel. Drygt 90 procent av den bioenergi som används i Sverige kommer från skogssektorn.

Den gröna bioenergin svarar i dagsläget för nästan en tredjedel av den svenska energianvändningen och har ökat snabbt under 2000-talet. Och det är skogen som står för råvaran. Rester från avverkningen som grenar och toppar används liksom biprodukter från sågverks- och massaindustrin.

Potential finns också att ytterligare öka produktionen. Studier har visat att man kan öka uttaget från skogen motsvarande uppvärmningen av 450 000 villor genom att bättre utnyttja grenar och stubbar från avverkningar. Framgångsrika försök görs också med att använda svartlut och tallolja, som är biprodukter från massatillverkningen, för att producera drivmedel.

Lina Palm, energidirektör på Skogsindustrierna, menar att skogsnäringen har en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Sverige har som mål att använda minst 49 procent förnybar energi till år 2020. Regeringen har också en vision om att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030.

– Skogsindustrin spelar en viktig roll för att öka produktionen av biobränslen och biodrivmedel. Här behövs tydliga spelregler och incitament som gynnar uttaget av biobränslen från skogen och utvecklingen av nya processer för vidareförädling av industrins restprodukter, konstaterar Lina Palm.

2) Bygg: Fördel trä

Byggande av flerbostadsfastigheter i trä i stället för i betong har tagit fart på allvar i Sverige.

Redan byggs 15 procent av flerfamiljshusen i trä. Nyckeln heter industriellt träbyggande.

Byggelement och hela rum tillverkas inomhus i en skyddadmiljö och levereras sedan som en komplett byggsats och monteras på plats.

3) Förpackningar: Fördel papper

Nya sätt att använda träråvara skapar klimatsmartare förpackningar.

– Miljö- och hållbarhetsfrågorna är en viktig del i vår konkurrenskraft gentemot andra förpackningslösningar, säger Erik Lindroth, miljödirektör på Tetra Pak.

Ett finskt charkuteriföretag har i ett samarbete med Stora Enso ersatt plasttråget till sina pålägg med en förpackning som består till 87 procent av träfiber. En engelsk varuhuskedja använder en ny formbar kartong från Billerud som ersätter plastförpackningar.

Erik Lindroth, miljödirektör på Tetra Pak, berättar att företaget har en tydlig ambition att öka andelen förnybart material i sina dryckesförpackningar.

– Vi driver ett flertal projekt där vi tittar på hur vi kan ersätta både råvaran i plastkorken och barriärskiktet med förnybart biomaterial som grund.

Flera livscykelanalyser pekar också på att papper och kartong är ett klimatsmartare val än både plast och glas.

– Vi vill gärna se till helheten, från vilken råvara vi använder och vilken miljöpåverkan förpackningen har under sin livstid till hur den återvinns. Kartongförpackningar har en stark position på alla områden.

Återvinningen är viktig – inte minst för att gamla förpackningar blir råvara till nya produkter. Tetra Pak och Världsnaturfonden har därför dragit i gång en kampanj för att öka återvinningen.

– Vi vill visa att det är både lätt och rätt att återvinna kartongförpackningar. Vi vill fördubbla återvinningen både i Sverige och globalt till år 2020, säger Erik Lindroth.

4) Media: Fördel papperstidningar

Åtta av tio svenskar föredrar att läsa en längre text på papper, medan endast 4 procent hellre läser den digitalt. Dessutom visar flera studier att läsa en tryckt tidning ger mindre miljöpåverkan än att läsa samma tidning på webben.

– Det finns ett stort stöd för pappersmediet. Även om vi ser att konsumtionen av digitala medier ökar, är den totala efterfrågan på tryckta medier fortsatt stor. Tryckta och digitala medier kompletterar varandra, säger Lars Lindgren, affärsutvecklingschef för papper på SCA.

När undersökningsföretaget United Minds frågade 1 037 svenskar föredrog 80 procent att läsa längre texter på papper. En klar majoritet tyckte också att det var mer njutningsfullt att läsa på papper och att papperet var att föredra om man vill läsa koncentrerat eller vill komma ihåg en text.

– Jag har fortsatt stor tillförsikt till papperet som informationsbärare och även andra studier visar att tryckta medier är en stark och populär kanal för vår informationshämtning, säger Lars Lindgren.

– Det finns en hel del tyckande som inte baseras på fakta och av ren slentrian tror många att papper ger större miljöpåverkan är exempelvis datorer eller läsplattor. Det vore bra om vi kunde nyansera debatten med tydliga fakta, säger Lars Lindgren.

Text Thomas Ekenberg
Foto Kalle Assbring

Länk till sidan:

Siffror du behöver

30 minuters tidningsläsning på papper ger mindre miljöpåverkan än samma tid på webben, visar en undersäkning på KTH. Är det fler än en person som läser papperstidningen så blir vinsterna större.

Distribuerat: En prenumererad tidsskrift ger lika stora utsläpp av växthusgaser om den läses på papper som om den läses på nätet.

Klimatsmart: Att använda kartong för dryckesförpackningar är mer klimatsmart än att använda förpackningar av glas eller plats. Det visar en nordisk studie av Svenska Miljöinstitutet. Alternativa förpackningar ger mer än dubbelt så stora utsläpp.

80 % föredrar att läsa längre texter på papper, jämfört med i datorn enligt en undersökning av United Minds.

49 pappersark per dag, sju dagar i veckan under tre år, måste sparas in för att det ska löna sig att byta ut tidningen mot en Ipad när det gäller koldioxidutsläppen, enligt Computer Sweden.

Papperspåsar är bättre för klimatet: En studie från IVL visar att en plastpåse orsakar mer än dubbelt så stora utsläpp av växthusgaser som en papperspåse.

Relaterade länkar

2012 / Dokumentet