Mediestorm byggde på felaktiga uppgifter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-02-14
2012-02-14

Media ville avslöja ”grönmålningen” av det svenska skogsbruket. Men Skogsstyrelsens egna siffror som skulle visa på bristande miljöhänsyn är osäkra. Det visar myndighetens egen granskning.

Sedan förra våren har det stormat i det svenska skogsbruket. I media, med början i Sveriges Radios undersökande program ”Kaliber”, har skogsnäringen hängts ut som miljöbov som inte lever upp till lagens krav. I nästan all rapportering har det hänvisats till Skogsstyrelsens inventering av miljöhänsynen, de så kallade polytaxinventeringarna.

Men resultaten har varit ifrågasatta, inte minst från skogsnäringen själv, och Skogsstyrelsen egen kvalitetskontroll visar nu också på stora osäkerheter i hur miljöbedömningarna görs.

– Vårt öppna kvalitetsarbete har visat att metodiken har brister. Det är djupt otillfredsställande. Det gör att vi nu, i samråd med berörda parter, för en dialog kring hur vi kan åtgärda dessa brister, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman.

Har inte Skogsstyrelsen ett ansvar för att mediestormen uppstod?

– Skuldfrågan är egentligen inte intressant i sammanhanget. Det viktiga är att vi får en samsyn kring hur vi går vidare med inventeringen av miljöhänsyn och hittar en lösning där vi återställer förtroendet för mätningarna, säger Monika Stridsman.

Skogsindustriernas skogsdirektör Mårten Larsson välkomnar Skogsstyrelsens initiativ.

– Vi har länge påpekat att den så kallade polytaxen inte stämmer med den bild vi själva har av hur vi bedriver skogsbruk. Kontrolltaxering visar hur svårt det är att bedöma vad som är bra miljöhänsyn. Vårt miljöarbete tål att granskas och det ska göras på ett sätt som alla kan lita på, påpekar han.

Alla skogsbolag certifierade

Skogsstyrelsens polytaxinventeringar visade att drygt en tredjedel av avverkningarna inte uppfyller skogsvårdslagens krav som den tolkas i taxeringen. Förvånande, anser skogsnäringen, då alla stora skogsbolag är miljöcertifierade vilket ställer högre krav än lagen. Därför har Skogsstyrelsen gjort en kontrolltaxering.

Resultatet visar att i drygt hälften av fallen kom ordinarie inventerare och kontrollinventerare till olika slutomdömen.

Länk till sidan:

Relaterade länkar

2012 / Dokumentet / Skog