Här finns 900 nya industrijobb

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-12-07
2015-12-04

I motsats till de flesta branscher finns skogsindustrins sysselsättning utanför storstäderna. Samtidigt som jobben blir färre i glesbygd har den exportstarka skogsnäringen stora behov av att anställda nya medarbetare. Det passar ihop med regeringens strategi om en nyindustrialisering av Sverige.

Foto: Per Pettersson
Lindbäcks Bygg i Piteå ska anställa 150 till när produktionen av modulbyggda lägenheter fördubblas. Foto: Per Pettersson
 
Branschen sysselsätter av naturliga skäl många i glesbygd och är av central betydelse för regional utveckling (se karta). Skogsindustrin är kanske inte hela svaret på sysselsättningsproblematiken, men branschen kan bli en viktig del, särskilt utanför storstäderna där antalet arbeten minskar i rask takt.
 
En rapport beställd 2014 av Skogsindustrierna från konsultföretaget Pöyry visar att skogsindustrin och efterföljande värdekedjor har en potential att öka antalet anställa med mellan 11 000 och 25 000 redan till 2020. Det baseras på att bland annat världsekonomin återhämtar sig, att politiken främjar industrins konkurrenskraft och att industrin satsar på marknadsföring och innovation. Det rör sig om en rad olika arbeten, inom skogsbruk, skogsindustri, vidareförädling och tillhörande tjänster. Gemensamt för de nya jobben är att de kräver allt högre kompetens vilket gör att behovet av riktade utbildningar växer.
 
Störst potential i närtid finns enligt Pöyryrapporten inom träindustrin där det industriella träbyggandet vinner mark. I exempelvis Piteå ska Lindbäcks Bygg anställa 150 till när produktionen av modulbyggda lägenheter fördubblas. Det industriella träbyggandet innebär att en stor del av jobben i byggprocessen  yttas från storstäderna till skogslänen.
 
Också massaindustrin investerar mer än på länge. Även om det i sig inte innebär så många nya industriarbeten skapar det många jobb i andra delar av näringen. Investeringarna skapar till exempel ett ökat virkesbehov vilket innebär att det behövs många skogsmaskinförare och chaufförer till skogslastbilarna.
 
Däremot kommer inte nya produkter och material att kunna bidra till så många nya jobb till 2020. Det är helt enkelt för kort tid att gå från innovation till produktion i stor skala.
 
För att sporra tillväxtmöjligheterna i branschen behövs också politiska åtgärder i rätt riktning. Det menar Mårten Larsson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.
 
– För att de här investeringarna, och det förnyelsearbete som pågår, ska bli lyckosamt måste politikerna se till att skogsindustrin har goda förutsättningar när det gäller att garantera konkurrenskraften.
Mårten Larsson nämner att det är av stor betydelse att säkerställa råvarutillgången, satsa mer på kvalitet i stället för kvantitet i naturvårdsarbetet och att undvika detaljreglering av skogsbruket. Fortsatta satsningar på forskning och utveckling behövs också.
 
Dessutom är det viktigt med åtgärder som sänker transportkostnaderna, både på lastbil och järnväg.
– Skogsindustrins råvaror och produkter är skrymmande vilket gör att transporterna står för en hög andel av kostnaderna från skog till kund. Det ger Sverige en konkurrensnackdel. För att skapa fler jobb i glesbygd behövs både åtgärder för att sänka transportkostnaderna, och mer pengar till infrastruktur, säger Mårten Larsson.
 
Text: Mats Lundström
Länk till sidan: