Tema

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-06-09
2016-06-17: Bruken laddar för framtiden
Från krisstämplad bransch till en viktig del i världens växande bioekonomi. De svenska massa-, kartong- och pappersbruken satsar stort på nya nischer och segment.
– De svenska och finska bruken är i ett väldigt expansivt skede. Det har aldrig varit så stora investeringar på så kort tid, säger Johan Carlsson, marknadsexpert på Pöyry Management Consulting.
 

2016-06-17: Nystart för svensk tekoindustri

Sverige kan skapa en ny tekoindustri baserad på skogsråvara. Tekniska textilier för jordbruk och industri kan vara verklighet om fem år. Forskning och utveckling pågår för fullt och prototyper är redan klara.


2016-06-17: Trä i många nya former
Kartong och massa förblir brukens huvudprodukter i många år framöver. Men optimering av alla delströmmar öppnar nya möjligheter.
– Om 20 år kan 20 procent av pro­dukterna vara nya material som exempelvis nanocellulosa och kolfiber, säger Torgny Persson, forsk­nings­ och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.
 

2016-06-17: Framtidsbruket

De svenska massa-, kartong- och pappersbruken investerar stort för nya sortiment och produkter. Den effektiva processen gör att många bruk är självförsörjande på energi. Överskott säljs som fjärrvärme och grön el till samhällets nytta.


2016-06-17: Här blir skogen textilmassa

Framtidsfabriken finns i Mörrum. Här har man tagit konsekvensen av att marknaden för pappersmassa blir mindre. Därför satsar Södra Cell på att förvandla skogen till kläder.


2016-04-08: Trähus kan spara energi

Träbyggnader kan fungera som en naturlig värmeväxlare och därmed spara energi samt ge ett bättre inomhusklimat. Det visar ny forskning från Norge.


2016-04-08: Hus av trä räddar både klimatet och bostadskrisen
Ökat industriellt träbyggande kan bidra till att lösa två av vår tids största utmaningar – klimatet och bostadsbristen.
– Det här är en bransch som satsar och nu börjar det lossna, säger Marie Johansson, projektledare vid SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och professor vid institutionen för byggteknik på Linnéuniversitetet i Växjö.

2016-04-08: "Bättre använda skogen än bara låta den stå"
Klimatnyttan från svenskt skogsbruk motsvarar hela Sveriges utsläpp av koldioxid.
– En ökad skogsproduktion kan göra Sverige till en minusutsläppare i den globala kalkylen, säger Johan Bergh, professor i skogsskötsel vid Linnéuniversitetet i Växjö.
 

2016-04-08: "Forskningen bör fokusera på bioekonomi"
Sverige behöver en tydligare samlad inriktning mot bioekonomi inom forskning och innovation.
– Det är nödvändigt för att vi ska klara omställningen till ett fossilfritt samhälle, anser Torgny Persson, ny forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

2016-04-08: "Vi har aldrig haft så mycket skog som nu"
Vägen till ett hållbart och förnybart samhälle går via skogen, skogsbruket och skogsindustrin. Det betyder nya affärsmöjligheter för Sverige som en stor skogsnation.
– Med nya skogsprodukter kan vi bli ett grönt, innovativt föredöme, anser Sveaskogs vd Per-Olof Wedin.
 

2015-12-04: Så ska fler lockas till skogsnäringen

På Södra pågår ett strategiskt arbete för att kunna besätta framtidens nyckelbefattningar. Det inkluderar ett tätare samarbete med lokala skolor och nya, flexiblare arbetsformer.


2015-12-04: Mer skyddad skog kan tvinga industrin att stänga

Om avsättningarna av skog till naturvård i Sverige dubbleras kommer skogsindustrin att drabbas hårt. Det blir konsekvensen av ett extremscenario i SKA15, enligt Göran Örlander, skogschef på Södra.


2015-12-04: Det bara växer och växer...
Om växthusgaserna fortsätter att öka väntar en dramatiskt ökad tillväxt av den svenska skogen. Det visar Skogsstyrelsens rapportpaket SKA15.
– Växthusgaser har ett väldigt stort inflytande på tillväxten i skogen, säger Svante Claesson, projektledare för SKA15.

2015-12-04: Generationsskifte på gång i skogen
Ett generationsskifte stundar i Skogsindustrin. Stora pensionsavgångar öppnar för många nya högkompetenta arbeten.

2015-12-04: De är redo för skogsnäringen
Det är rekordmånga kvinnor på årets elevkull på jägmästarutbildningen i Umeå. 
– Det är glädjande. Det kommer att bli jättespännande att jobba i skogsbranschen, säger Carolina Berg-Rustas som går andra året på utbildningen. 

2015-12-04: Här finns 900 nya industrijobb

I motsats till de flesta branscher finns skogsindustrins sysselsättning utanför storstäderna. Samtidigt som jobben blir färre i glesbygd har den exportstarka skogsnäringen stora behov av att anställda nya medarbetare. Det passar ihop med regeringens strategi om en nyindustrialisering av Sverige.


2015-09-28: Politiken vill ha bioekonomi

Vilken kännedom har politiker om bioekonomi?
– De vet inte riktigt vad det är, men de vill gärna ha bioekonomi. Många tror att den inte finns idag, men det gör den faktiskt, säger Marcus Sydh Göransson som skrivit en uppsats i ämnet.


2015-09-28: Hon leder arbetet för en grön omställning

Framtidsminister Kristina Persson (S) menar att bioekonomi är avgörande för om Sverige ska klara visionen om ett koldioxidneutralt Sverige.


2015-09-28: Skogen viktig för miljösmarta förpackningar

Kartongförpackningar var tidigare en symbol för det ohållbara samhället. Idag är det tvärtom. Hos dagligvarujätten Ica får förnybara material som kartong en ökad betydelse.


2015-09-28: 10 Bioekonomiska val

Att handla hållbart och miljösmart är en del av bioekonomin. Så här kan en kundvagn fylld med produkter baserade på skogsråvara se ut i matbutiken. Och dessutom närodlad frukt, grönt och andra livsmedel vars rester kan bli biogas, el eller värme.


2015-09-28: Bioekonomi i vardagen

För att bioekonomin ska få ett verkligt brett genomslag behövs ännu fler medvetna konsumenter som på allvar väljer fossilfria varor. Här spelar produkter från skogsråvara en viktig roll.


2015-06-15: Svensk forskning i världsklass

Lindbäcks Bygg är pionjär inom industriellt träbyggande med inriktning på flerbostadshus. Det har inte varit en lätt resa. Men nu etablerar företaget en ny fabrik och fortsätter ta marknadsandelar.


2015-06-15: Pilotanläggning för nanocellulosa i Ö-vik

Örnsköldsvik får Europas första pilotanläggning för att utveckla nanokristallin cellulosa ur cellulosabaserade material. Det kan bli ett viktigt steg för att kommersialisera nya innovativa material.


2015-06-15: ”Maximera värdet i hela processen”

Potentialen i bioekonomin är gigantisk, men den behöver realiseras. Det anser Clas Engström, tills nyligen vd på SP Processum, som vill se stöd för uppskalningen av framtidens bioraffinaderier.


2015-06-15: Trä - ett material med oändliga möjligheter

Allt som kan tillverkas av fossil olja kan göras av vedråvara. Men trä kan också användas till mycket mer. Det handlar om att effektivt nyttja trädets alla beståndsdelar. Här är några exempel.


2015-06-15: Fokus på innovation

Sverige kan spela en ledande roll i utvecklingen av konkurrenskraftiga och innovativa material, produkter och tjänster baserade på förnybar råvara. Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har en nyckelroll i sammanhanget.


2015-06-15: Snart dags för SKA 15

I månadsskiftet september–oktober släpps SKA 15, Skogsstyrelsens nya skogliga konsekvensanalys. Det är ett av skogsnäringens viktigaste beslutsunderlag för att beräkna skogens långsiktiga potential. Årets konsekvensanalys har ett bredare fokus för att stimulera forskare och andra till mer djuplodande studier.


2015-06-15: Skogen kan rädda globalt klimat

Det svenska skogsförrådet är rekord- stort och samtidigt ökar den globala efterfrågan på träbaserade produkter. – Skogen har potential att bli den stora källan till förnybara material vilket behövs för att klara klimatet, säger Magnus Fridh på Skogsstyrelsen.


2015-06-15: Mikael Damberg (S), näringsminister: ”Skogen är svaret på många av våra utmaningar”

– Jag tror att skogen räcker till mycket mer än den används till idag om vi är kreativa och innovativa. Det förklarade närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) under Skogsnäringsveckan i april.


2015-06-15: Bioenergi viktig i nya energisystem

Klimateffekten är otvetydigt positiv när bioenergin från skogen används som ersättning för fossila energikällor.
– Energisystemen flyttar in i ett cirkulärt flöde istället för att flytta kolatomer från jordskorpan till atmosfären, förklarar Göran Berndes, docent vid Energi och miljö på Chalmers tekniska högskola.


2015-06-15: Aktivt skogsbruk gör störst klimatnytta

Skogen gör störst klimatnytta på längre sikt genom ett aktivt skogsbruk och genom att använda skogsråvara för att ersätta fossil energi och energikrävande byggmaterial, som betong och aluminium.


2015-06-15: Så bidrar skogen till klimatnytta

En av vår tids stora samhällsutmaningar är att minska användningen av fossila råvaror för att begränsa utsläppen av koldioxid. Bioekonomi handlar om att skifta till förnybart och komma bort från olja och kol. Här kan skogsnäringen spela en viktig roll.


2015-03-12: Göran Persson, Sveaskogs ordförande: ”Skog är ett sätt att hålla hela Sverige växande”

Svensk skog har en avgörande roll att spela i den globala klimatutmaningen, men politiska styrmedel kan behövas för att bioekonomi ska bli ett kommersiellt alternativ. Det säger Göran Persson, Sveaskogs styrelseordförande.


2015-03-12: Pionjär satsar på expansion

Lindbäcks Bygg är pionjär inom industriellt träbyggande med inriktning på flerbostadshus. Det har inte varit en lätt resa. Men nu etablerar företaget en ny fabrik och fortsätter ta marknadsandelar.


2015-03-12: Fler bygger stort i trä

Byggandet av flerbostadshus med trästomme slår rekord. Nybyggnationen 2013 var 1700 lägenheter, en ökning med 35 procent från föregående år. Samtidigt som ökningen väntas fortsätta i år bygger de industriella trähusleverantörerna nu ut sin kapacitet.


2014-12-02: Fler frågor avgörs i utskotten

Utskotten får en ökad betydelse i det nya riksdagsarbetet. Med en svag regering kan det också bli mer kohandel mellan partierna, tror experter.


2014-12-02: ”Enorm potential i svensk skogsråvara”

Mer pengar för att utveckla det gröna guldet men också vägslitageavgift för tung trafik. Det utlovade Sven-Erik Bucht (S) vid sitt första framträdande som landsbygdsminister på Elmia i Jönköping i slutet av oktober.


2014-12-02: Stark kritik mot skärpt lagstiftning

Regeringen vill öka miljöhänsynen i den brukade skogen och anser därför att skogsvårdslagstiftningen bör skärpas.


2014-12-02: Stora förväntningar på regeringen

Trots negativa budgetförslag har skogsnäringen stora förväntningar på regeringen – inte minst när det gäller att medverka till att skapa nya jobb inom sektorn och bygga en stark bioekonomi.


2014-12-02: ”Positiva signaler - men negativa förslag”

Den nya regeringen lyfter skogsnäringens roll för en växande bioekonomi. Men förslaget om vägslitageskatt, minskade anslag till bärighet och tjälsäkring samt höjda banavgifter påverkar skogsnäringens konkurrenskraft negativt. Det förstärker dessutom det kostnadstryck som genomförandet av svaveldirektivet för med sig från årsskiftet.


2014-09-30: Marknadsplan för hela skogssektorn

En ny plattform för marknadsföring ska främja export och locka utländska investeringar till hela den svenska skogssektorn. Det visar Business Swedens analys som i höst fördjupas för att ytterligare skapa mervärden åt branschen.


2014-09-30: Bearbeta handelshinder för att öka exporten

Marknadsföring är en del av arbetet med att öka förutsättningarna för export av svenskt trä. Att reducera handelshinder är en annan viktig uppgift.


2014-09-30: Kunskap om trä viktigt för exporten

Med en försäljning i 43 länder hoppas SCA Timber kunna fortsätta med att stärka attityderna till trä.

– Vi säljer inte bara produkter utan ett kunnande och vi har stor hjälp av Svenskt Trä för att bearbeta både nya och mogna marknader, säger Ante Andersson, marknadsdirektör på SCA Timber.


2014-09-30: Nytt varumärke lyft för exporten

Made in Sweden är fortfarande ett begrepp i världen. Nu kommer Swedish Wood. Den svenska sågverksindustrin ser en exportpotential där ett uthålligt skogsbruk och innovativa produkter väger tungt.

Med varumärket Swedish Wood i ryggen ser sågverksindustrin en möjlighet att påverka och öka den framtida efterfrågan.

– Vi har en god beredskap för att lyckas ännu bättre på nya och mogna marknader, säger Jan Söderlind, direktör på Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna.


2014-06-30: Bokrisen ger gyllene tillfälle för ökat träbyggande

Tema tillväxt: Kostnadseffektivt och klimatsmart. Det är nyckelfaktorerna som kan göra det industriella träbyggandet till en viktig del för att lösa bostadskrisen, både i Sverige och andra länder.


2014-06-30: Varberg har största hamnen för trävaror

Tema tillväxt: Skogsindustrin är en av Varbergs viktigaste näringsgrenar. Det fastslår kommunalrådet Jana Nilsson (S).


2014-06-30: Här är sågverken som satsar stort

Tema tillväxt: Investeringar på två miljarder kronor och hundratals nya arbetstillfällen de senaste åren. Framtidstron spirar på Södra Timbers och Deromegruppens sågverk utanför Varberg.


2014-06-30: ”Många blir nog förvånade”

Tema tillväxt: – Analysen visar vilken potential som finns inom skogsindustrin. Jag tror att många blir förvånade över den positiva framtidsutsikt som beskrivs, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.


2014-06-30: Träindustrin växer så det knakar

Tema tillväxt: Tusentals nya jobb och flera miljarder kronor i ökad vinst. Det kan bli verklighet inom skogsindustrin redan om sex år, enligt en ny rapport från Skogsindustrierna och konsultföretaget Pöyry. Den största potentialen finns inom den träbearbetande sektorn.


2014-04-07: Svenska skogen klär världen

Tema: Framtiden växer på träd.

Den svenska skogen kan klä jordens människor. Textilmassa ses som en framtidsmarknad och tillväxten spås bli dubbelt så hög som massamarknaden i allmänhet under den kommande tioårsperioden.


2014-04-07: Rent utan disk

Tema: Framtiden växer på träd.

Självrengörande tallrikar och en skål har väckt stort intresse världen över. Men än så länge handlar det om prototyper för Ekoportal2035.

– Vilka tillämpningar det till slut landar i är svårt att säga, säger Hjalmar Granberg, forskare på Innventia.


2014-04-07: Inspiration för en hållbar värld

Tema: Framtiden växer på träd.

Inspirerande och nytänkande. Med satsningen Ekoportal2035 vill Skogsindustrierna visa möjligheterna med nya biobaserade material och produkter. Nu släpps produktidéer och koncept för Hemma-miljön.


2014-04-07: Stort intresse för hållbara material

Tema: Framtiden växer på träd.

Modekedjan Lindex letar aktivt efter nya hållbara fibrer och ser gärna att nordisk skogsindustri blir en stor leverantör.

– Allt från förnybara råvaror som har en hållbar process är jätteintressant, säger Sara Winroth, CSR-koordinator på Lindex.


2014-04-07: Samarbete skapar affärer

Tema: Framtiden växer på träd.

Potentialen för nya biobaserade material, produkter och tjänster är stor. Det menar skogsindustrin, textilindustrin och kemiindustrin som gemensamt söker stöd från Vinnova för ett nytt strategiskt innovationsområde.


2014-04-07: Här börjar en ny era

Tema: Framtiden växer på trä.

Klä dig i viskos. Eller varför inte i PaperTweed? Nu kommer nya textila material med skogens fibrer som bas. Vi har kikat lite in i framtiden.


2013-12-04: Papper i alla former

Materialet papper lockar fram en fascinerande kreativitet hos formgivare. Inget tycks omöjligt när till och med fåtöljer, bord och högtalare kan byggas med papper.


2013-12-04: ”Scrapbooking är kärlek till papper”

Scrapbooking är ett populärt hobbyhantverk med papper som bas. Idén kommer från USA där det är en miljardindustri med fyra miljoner utövare. Svensk Scrapbooking är ett community som samlar tusentals svenska utövare.


2013-12-04: Stadig tillväxt för papper

Pappersproduktion växer stadigt, men utmaningar finns.


2013-12-04: Papper - ett bra material för trovärdighet

I butiken Rum för Papper i Göteborg märks ett ökat intresse för papper, både från företagskunder och allmänhet.

– Papper är ett bra material för att förmedla äkthet och trovärdighet, säger delägaren och formgivaren Ulrica Meyer.


2013-12-04: Papper ett framtidsmaterial

Allt fler designade produkter visar att papper är ett material på frammarsch. Därför ser framtiden ljus ut för svensk pappersindustri.


2013-09-11: Tidningen allt mer exklusiv

När dagstidningsläsandet går ned finns det andra typer av papperstidningar som frodas. Ett exempel är kundtidningar.


2013-09-11: Ny chans för biodrivmedel

Forskningen kring biobränslen för fordon går snabbt framåt. Miljöpolitiska målsättningar kommer snart att skynda på utvecklingen ytterligare. Det kan bli en ny nischprodukt för pappersbruken.


2013-09-11: Färskfiber ger svenska bruk fördel

Nedgången för papperstidningarna förändrar förutsättningarna för skogsindustrin. Det är en utmanande omvälvning som också skapar möjligheter för produkter gjorda av färskfiber från Sverige.


2013-07-01: Nya grenar för växande industri

Skogsindustrierna har identiferiat sex användningsområden för skogsråvaran. Här är några exempel på produkter:


2013-07-01: Renare miljö tack vare skogen

I FOKUS: Hållbar utveckling med skogsråvaran. Sverige sitter på en förnybar guldgruva. Rätt använd kan skogsråvaran hjälpa till att rädda klimatet och skapa en mängd nya hållbara produkter. Såpa från tallolja kan till exempel förädlas till hygienprodukter. Drivmedel, kompositer, textil – allt som görs av olja kan göras med träråvara. Enligt Skogsindustriernas vision ska förädlingsvärdet i den svenska skogsindustrin fördubblas till 2035. Hälften av tillväxten ska komma från nya produkter.


2013-07-01: Lovande samarbete med kemiindustrin

Massa- och pappersindustrin etablerar nu ett samarbete med kemisk industri. Målet är att skogsråvaran ska kunna bli gröna kemikalier via massa- och pappersbruk, och skapa en lönsam sidoström till produktionen av papper och massa.


2013-04-16: "EU-regler ger administrativ börda"

EU vill införa hållbarhetskriterier för fasta biobränslen. Effekten kan bli en krångligare administration av en redan kontrollerad verksamhet – och att privata skogsägare slutar att leverera skogsbränsle.


2013-04-16: Miljökrav hotar biobränslet

Den pågående Miljömålsberedningen pekar mot en ökad detaljreglering av skogsbruket. En effekt kan bli mindre uttag av biobränsle.


2013-04-16: Massafabrik ersätter olja med bioenergi

SCA Östrand har under många år värmt bostäder i Timrå. Nu byggs även fjärrvärme till närbelägna Sundsvall.


2013-04-16: Miljövänlig el och värme från skogsrester

Rester från skogsindustrin värmer motsvarande 50 000 villor och ger el till 100 000 hushåll i södra Stockholmsregionen.


2013-04-16: Sverige klarar miljömålet - tacka skogen för det!

Tema bioenergi: Användningen av biobränslen har fördubblats sedan 1990. Biobränsle är i dag Sveriges största energikälla. Och det mesta, cirka 85 procent, kommer från skogen. Faktum är att skogen under många år har varit en motor i omställningen för att minska oljeberoendet. Under lång tid har expansionen av biobränslen baserats på att man tagit tillvara spillet från industrin som bark, spån och rötved. Med åren har även rester från skogsbruket blivit en viktig ingrediens i det svenska energisystemet. Det handlar om grenar, toppar och klena träd som tidigare lämnades kvar på hygget efter avverkning.


2012-12-03: Stort forskarintresse för träfiberns potential

Tema: Biobaserade samhället. Träfibern är het i forskarvärlden. På många håll pågår försök att hitta nya användningsområden för den förnyelsebara råvaran.


2012-12-03: Växande intresse för biobränsle

Sveaskog är Sveriges största skogsägare, en föregångare på biobränsleområdet och ett exempel på den miljönytta ett ökat uttag av råvaran ger.


2012-12-03: Den gröna vetenskapen

Tema: Biobaserade samhället. I den nya hållbarhetsskriften lovar skogsnäringen att göra en miljardsatsning på forskning under kommande år med målet att ta fram nya klimat- och miljösmarta produkter.


2012-12-03: "Ökat uttag bra för miljön"

Skogen har en nyckelroll i övergången till en biobaserad ekonomi. Det menar den ansvarige ministern Eskil Erlandsson som vill se en ökad produktion av skogsråvara.


2012-09-10: Komplicerat svaveldirektiv

Internationella Sjöfartsorganisationen IMO:s regler för svavel i fartygsbränsle riskerar att slå mycket hårt mot den svenska exportindustrins konkurrenskraft.


2012-09-10: Adjö ETT-projekt – välkommen ETTdemo

Tyngre och längre fordon kan minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen från virkestransporter med drygt 20 procent. Det visar forskningsprojektet ETT, som står för En Trave Till.


2012-09-10: Godståg på efterkälken

Nedre Ådalsbanan invigdes i september för anslutning till Bottniabanan, men den för industrin viktiga norra delen av banan har inte renoverats sedan 1950-talet.


2012-09-10: FSC-virke hela vägen

Virkesbyten har länge varit viktigt för de svenska skogsbolagen för att minimera transporter, men från årsskiftet gäller dessutom att de får byta miljöcertifierat virke med varandra. Nyttan: kortare virkestransporter, bättre ekonomi för företagen och mer certifierad skogsareal i Sverige.


2012-09-10: Elvis-projektet effektiviserar transporterna

Med tyngre eller längre godståg kan järnvägen effektiviseras. Elvis-projektet undersöker hur det ska gå till.


2012-09-10: Satsa nu! Skogsindustrin kräver mer till underhåll av järnvägen.

Skogsindustrin är en av Sverige största transportköpare och mycket beroende av en robust infrastruktur. Därför räcker inte satsningen i höstens infrastrukturproposition.


2012-05-14: Miljövalet - Produkter från skogen är en nyckel till hållbar utveckling

De globala miljöutmaningarna ska fixas genom att konsumera smartare. Här kan skogen spela en viktig roll för att ersätta energikrävande och fossila produkter.


2012-02-14: Svenska modellen kan rädda skog i andra länder

På hundra år har Sverige återbeskogats, vilket är unikt. Den svenska modellen borde därför vara en exportsuccé för att bidra till att rädda världens skogar.


2012-02-14: Mediestorm byggde på felaktiga uppgifter

Media ville avslöja ”grönmålningen” av det svenska skogsbruket. Men Skogsstyrelsens egna siffror som skulle visa på bristande miljöhänsyn är osäkra. Det visar myndighetens egen granskning.


2012-02-09: Kraven från miljörörelsen kostar - och slår hårt mot miljön globalt

Gigantiska kostnader för Sverige. Omfattande förluster av exportintäkter och av arbetstillfällen. Om miljörörelsen får som den vill kan en av Sveriges största exportnäringar strypas. Men den största förloraren på miljörörelsens krav är – faktiskt – miljön.