Sakta men säkert bätttre

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-09-25
2015-09-28

Årets version av Levande skogar visar att utvecklingen går framåt, men att det fortfarande finns mycket att göra.
– Syftet har ju alltid varit att ärligt presentera vad vi gör i svenskt skogsbruk utan att skönmåla, men det handlar om långsamma förändringsprocesser, säger Linda Eriksson, skogspolitisk rådgivare på Skogsindustrierna.

Företagen arbetar med att öka skogens biologiska kvaliteter. Foto: Lars Klingström


Skogsindustriernas mångfaldsrapport Levande Skogar publicerades första gången 2010 och är en lägesbeskrivning om hur det står till i skogarna. I sommar kom den femte uppdateringen av rapporten som beskriver skogens roll för samhället och miljön.
– Årets rapport har ett bredare anslag. Förutom arbetet med biologisk mångfald och skogens upplevelsevärden har vi också lyft fram nyttan av att bruka skogen, eftersom det ger störst klimatnytta.

I rapporten radas de politiska miljökvalitetsmålen för Levande skogar upp. Även skogsindustrins egna mål för biologisk mångfald redovisas, mål som ofta är betydligt högre ställda än politikens. Dessutom redovisas hur stora arealer av skog som på olika sätt är skyddade och undantagna från skogsbruk.

Hur mycket skog är skyddad? I rapporten påvisas att drygt 25 procent är undantagen från skogsbruk och att det därutöver lämnas ytterligare arealer i brukade skogar som generell hänsyn i samband med föryngringsavverkning. Alla håller inte med om siffrorna, men Linda Eriksson tycker att det finns en onödig fixering vid procentsatser:

– Diskussionen om procent handlar ofta om att vi inte pratar samma språk vilket är en utmaning i sig, men det viktiga är inte kvantitet utan kvaliteten på avsättningarna.

Totalt 22 målområden värderas med trafikljus indelade i två huvudgrupper, biologisk mångfald och upplevelsevärden. Grönt ljus betyder att målen uppnåtts med råge, gult att resultatet är medelmåttigt och kan förbättras medan rött innebär att förbättringsbehovet är stort.

Många områden är gröna, exempelvis skydd av nyckelbiotoper, andelen grova träd och bränning av skogsmark. Tre områden har sedan 2010 gått från att ha varit röda till att bli gula; hyggesfritt skogsbruk, åtgärdsprogram för hotade arter samt aktiva åtgärder i områden med frivilligt skydd.

– Även om det händer mycket går det samtidigt långsamt. Många gånger rör det sig om tidsrymder på 50 år eller mer innan vi ser de fulla effekterna av åtgärder som görs idag. Det är bara 20 år sedan vi fick en ny skogsvårdslag så det är lång tid kvar innan förändringsarbetet syns på allvar. Det är tålamodskrävande, säger Linda Eriksson.

I 2015 års upplaga finns också en utökad fördjupning kring forskningsläget kring nya produkter från skogen.

– Forskningen ger vidgade perspektiv för hur skogen ska kunna bidra till bioekonomin och skapa klimatnytta.

Text: Mats Lundström

Ladda hem rapporten
Levande skogar

Skärmavbild 2015-09-24 kl. 15.27.49

Skogens upplevelse­värden: Skogsbruket arbetar med att öka tillgängligheten i våra skogar, men kunskapen om upplevelse värdena kan förstärkas. Hänsyn till forn- och kulturlämningar behöver bli bättre.

Skärmavbild 2015-09-24 kl. 15.28.00
Biologisk mångfald: Arealen äldre lövrik skog har ökat, liksom arealen gammal skog som utvecklas mycket positivt.

 

Skog & Industri

Artikeln är publicerad i nr 3 2015

 

Relaterade länkar

2015 / Artiklar / Skog & Industri