Program med stora förväntningar

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-09-30
2014-09-30

Deltagarna i programmet BioInnovation är förväntansfulla och positiva till arbetet med att minska fossilberoendet och underlätta övergången till ett hållbart samhälle.

Innovationsprogrammet BioInnovation inkluderar fyra fokusområden: kemi och energi, material, konstruktion och design samt nya användningssätt.

Genom att korsa traditionella industrigränser ska BioInnovation mixa kunskap och erfarenhet från skogsindustrin med andra branscher.

– Sverige har idag en stor möjlighet att utveckla en konkurrenskraft inom biobaserad ekonomi, och därför blir BioInnovation en fantastisk möjlighet som vi måste ta tillvara, säger Karin Markides, rektor på Chalmers.

Många ser BioInnovation som en helt avgörande satsning för att Sverige ska kunna behålla den unika positionen kring utvecklingen av nya biobaserade material, produkter och tjänster.

– Det är unikt att ha en stark skogsindustri och en stark kemiindustri. Dessutom har vi en råvara och en logistik för att få fram den. Vi skulle kunna bli världsledande om vi satsade tillsammans, säger Ylwa Alwarsdotter på SEKAB som utvecklar bland annat etanol utifrån skogsråvara.

Förhoppningen är också att BioInnovation ska lyfta industrin i förädlingskedjan.

– I bioekonomi ska Sverige inte ta rollen som enbart en råvaruleverantör. Vi ska vara en del av hela värdekedjan. Innovationerna behöver fokusera på andra saker än bara svenska behov för att skapa exportintäkter, säger Mikael Hannus, vice president, Biorefinary Stora Enso.

– 2030 ska en väsentlig del av vår produktion vara baserad på bioråvara, säger Thomas Hjertberg på Borealis. Utan samarbete kan vi inte lyckas. Med programmet BioInnovation finns en unik plattform för framgång.

För att främja utvecklingen av ett biobaserat samhälle krävs regelverk och lagstiftning. Skogsindustrierna deltar därför sedan flera år tillbaka i ett EU-arbete för att ta fram standarder. Många branscher deltar, allt från kemiolja till jordbrukssektorn.

– Det är viktigt att bevaka och påverka så att det blir bra för svensk skogsindustri, säger Ingrid Haglind på Skogsindustrierna, som ansvarar för sekretariatet för hållbarhetskriterier och livscykelanalys.

– Även biomassa måste vara framtagen på ett hållbart sätt och det inbegriper allt från miljöaspekter till sociala och ekonomiska kriterier. Biomassa har också anpassats till en redan befintlig livscykelanalys, berättar Ingrid Haglind.

När standarderna är framtagna kan EU-kommissionen lagstifta och skriva direktiv och regelverk.

– Det kan sedan vägleda såväl handeln som konsumenterna. Ett praktiskt exempel är att det i offentlig upphandling kommer att krävas en viss andel trä i möbler.

Fakta BioInnovation

BioInnovation, nya biobaserade material, produkter och tjänster, är ett strategiskt innovationsprogram. Statliga VINNOVA bidrar med halva finansieringen, upp till 50 miljoner kronor per år till och med 2020. Lika mycket bidrar drygt 50 medverkande företag och organisationer med, däribland Skogsindustrierna. Programmet ska hjälpa Sveriges övergång från ett fossilbaserat till ett biobaserat samhälle. Läs mer på www.bioinnovation.se

Text Mats Lundström

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: