Otydliga miljöregler får kritik

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-09-11
2013-09-11

Miljömålsberedningens betänkande som presenterades i juni kritiseras från alla håll. Skogsindustrierna menar att flera av beredningens förslag har brister, bland annat när det gäller rättssäkerheten, för markägarna.

Om miljöhänsynen i skogsbruket ska regleras i en förordning måste reglerna vara tydliga. Dagens förslag innehåller otydliga avgränsningar och begrepp, anser skogsindustrin.
Om miljöhänsynen i skogsbruket ska regleras i en förordning måste reglerna vara tydliga. Dagens förslag innehåller otydliga avgränsningar och begrepp, anser skogsindustrin.

Miljöhänsynen i skogsbruket ska ses över och tanken med den parlamentariskt tillsatta Miljömålsberedningen har varit att utveckla strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder. Den för skogsbruket viktigaste delen är strategin för långsiktigt hållbar markanvändning.

Beredningen har bestått av två expertgrupper med politiker, sakkunniga rådgivare från myndigheter, ideella naturvårdare och representanter för näringsliv, bland annat Skogsindustrierna. Den ena gruppen har hanterat miljöhänsynen i skogsbruket medan den andra har hanterat skydd och skötsel av landmiljöer.

En slutredovisning kom i mitten av juni. Betänkandet har mötts av misstro från i stort sett alla intressegrupper.

– Beredningen har slarvat bort sin chans att föreslå kraftfulla åtgärder för att Sverige ska uppnå nationella miljömål, internationella åtaganden i Nagoyaöverenskommelsen, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Skogsindustrierna anser tvärtom att beredningen inte lyckats redovisa hur mycket av den svenska skogen som faktiskt redan är skyddad.

– Utredningen konstaterar att Sverige lever upp till internationella krav, men redovisar inte att vi gör det med råge. Vi har mer strikt skyddad skog än de länder som Sverige jämförs med, säger Mårten Larsson på Skogsindustrierna och är mycket kritisk till att beredningen föreslår att sju miljarder kronor ska gå till att öka reservatsarealen med ytterligare 150 000 hektar.

– Konsekvensen blir oundvikligen lägre avverkningsnivåer, färre jobb och mindre intäkter till vår gemensamma välfärd. Ytterligare en konsekvens är att skogsnäringens möjligheter att ta ledningen i omställningen från fossilsamhälle till en biobaserad samhällsekonomi drastiskt försämras.

En annan allvarlig aspekt är, enligt Mårten Larsson, förslaget om att regler för miljöhänsyn som idag uttrycks som föreskrifter och allmänna råd i stället ska regleras i en förordning gör rättsläget för alla landets skogsägare osäkert.

– Nu verkar beredningen överge den tidigare ledstjärnan om frihet under ansvar för skogsägarna i sin strävan att införa restriktioner i skogsvårdslagen.

Följden av det riskerar snarast att bli sämre miljöhänsyn – inte bättre.

Så tycker industrin

Skogsindustrierna ser flera problem med miljömålsberedningens förslag kring utökad miljöhänsyn. Otydliga gränsdragningar eller oklara begrepp försvårar för skogsbruket – och miljöhänsynen.

Sociala värden
Skogsindustrierna anser att det är helt orimligt att föra in sociala värden i skogsvårdslagen utan att först definiera begreppet och analysera konsekvenserna av vad det innebär för skogsbruket och övrig hänsyn.

Hänsynskrävande biotoper
Skogsindustrierna är starkt kritiska till förslagen om att införa förbud mot skogsbruksåtgärder i hänsynsbiotoper. Tidigare utredningar, exempelvis inför 1993 års skogspolitiska beslut, visar att det inte går att göra rättssäkert eftersom hänsynsbiotopernas avgränsningar är mycket svåra att tydliggöra. Även om det senaste förslaget inte kopplar några sanktioner till bestämmelsen, kommer den ändå att straffsanktioneras genom timmerförordningen, vilket medför att bestämmelsen inte kan anses uppfylla kraven på rättsäkerhet.

Arter
Skogsindustrierna anser att det är mycket olyckligt att hänvisa i förordningstext till en rödlista utan egen formell status. Här förväntas skogsbruket ta hänsyn till enskilda arter som för de flesta skogsägare torde vara högst okända. Därför förordar och arbetar skogsbruket med hänsyn till substrat och miljöer istället för att fokusera på enskilda arter.

Text Mats Lundström
Foto Carl Johan Eriksson

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Relaterade länkar

2013 / Nyhet