Nya krav på avsättningar

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-04-07
2014-04-07

Regeringen har beslutat om fem etappmål inom området biologisk mångfald som bland annat innebär att ytterligare 350 000 hektar skogsmark ska skyddas fram till 2020.

– För att bevara biologisk mångfald vore det bättre att kombinera skydd och skötsel i redan skyddade områden och satsa på att restaurera naturvärden i stället för mer strikt skydd, säger Mårten Larsson på Skogsindustrierna.

För drygt tio år sedan fattade riksdagen i bred majoritet beslut om ett begränsat antal miljökvalitetsmål för att ge tydlig struktur för miljöarbetet. Ett av målen var ”Levande Skogar”. De etappmål som nu beslutats ska ange steg på vägen för att uppnå miljökvalitetsmålen.

Det nya etappmålet om att öka avsättningarna bygger på miljömålsberedningens betänkande som varit ute på remiss under 2013. I regeringsbeslutet anges att 150 000 hektar skogsmark med höga naturvärden nedanför gränsen för fjällnära skog ska få ett formellt skydd.

Dessutom ska frivilliga avsättningar öka med 200 000 hektar, vilket skulle kräva att 50 000–80 000 privata skogsägare utvecklar gröna planer.

– Regeringen förväntar sig att skogsägarna utan ersättning ska göra insatserna som man värderar till mellan 8 och 14 miljarder kronor, säger Mårten Larsson.

Om ytterligare 350 000 hektar skogsmark tas ur bruk fram till 2020 kommer det att innebära att Sverige totalt har 2,5 miljoner hektar skyddad skog, en yta nästan lika stor som Småland.

Mårten Larsson menar att det är ett problem att propositionen fokuserar på mål för hektar utan att göra en ordentlig analys av konsekvenserna.

– Att bevara rödlistade arter är inte samma sak som att avsätta vissa antal hektar, säger han och tillägger att det finns många andra aspekter som måste vägas in, exemplevis kostnader och samhällskonsekvenser.

– Det är klokare att stimulera skogsägare att sköta sin skog så att man får de kvaliteter som krävs.

Så mycket kostar avsättningarna

Skogsindustrierna har räknat på vad varje 100 000 hektar avsättning kostar Sverige:

> 750 miljoner/år i minskade exportintäkter.

> 1 200 färre arbetstillfällen, främst i glesbygd.

> 0,6 TWh/år i mindre el och värme från bioenergi.

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Skyddad skog i Sverige

På sajten skyddadskog.se kan användaren i detalj se hur bland annat landets sex största skogsägare skyddar sina skogsmarker.
 

Skog & Industri

Artikeln är publicerad i nr 1 2014

Relaterade länkar

2014 / Nyhet / Skog / Skog & Industri