Låt bioekonomin växa

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-12-02
2014-12-02

Ledaren: Den nya regeringen har presenterat sitt budgetförslag och från skogsnäringens horisont kan jag konstatera många positiva skrivningar men flera negativa konkreta förslag.

I budgeten skrivs det om basindustrins betydelse, skogsnäringens roll för en växande bioekonomi och att regeringen avser att bjuda in till branschsamtal med exempelvis skogsindustrin. Det är också mycket positivt att regeringen avser att gå vidare med ett nationellt skogsprogram.

Bland de förslag som kommer att påverka skogsnäringen negativt hittar vi vägslitageskatt och halvering av anslaget till bärighet och tjälsäkring av vägnätet.

Ett annat av de konkreta förslagen i budgetpropositionen handlar om att miljöhänsynen ska öka i den brukade skogen och att skogsvårdslagstiftningen behöver skärpas och preciseras. Här finns det starka skäl för regeringen att avvakta. Riksdagen har under 2014 antagit en proposition om biologisk mångfald där skogsvårdslagstiftningen utreddes och samtidigt är skogsbruket i full färd med att implementera de målbilder för naturhänsyn som arbetats fram. Skogsstyrelsen presenterade nyligen anmärkningsvärda uppgifter som visar att hänsynsarealerna som lämnas vid avverkningar är betydligt större än vad som tidigare varit känt och riksskogstaxeringen visar på positiv utveckling för gammal skog, lövrik skog och död ved i skogen.

Min uppmaning blir därför att avvakta med översynen av skogsvårdslagen och istället låta policyutveckling på skogsområdet vara en naturlig del inom ett svenskt nationellt skogsprogram.

Linda Eriksson
Rådgivare skogliga frågor, Skogsindustrierna

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Skogsindustrierna tycker

> Att industrin borde få kompensation för det konkurrenssnedvridande svaveldirektivet.

> Att regeringen bör främja träförädling och träbyggande.


Skog & Industri

Ledaren är publicerad i nr 4 2014

Relaterade länkar

2014 / Nyhet / Skog & Industri