”Skogsindustrin viktig för Sverige”

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-07-01
2013-07-01

Hållbarhet blir alltmer en konkurrensfördel. Statsminister Fredrik Reinfeldt ger sin syn på industrins och skogsnäringens roll för Sveriges utveckling.

”Jag tror att vi behöver fortsätta förenkla för företagen och ge dem goda villkor för att kunna finnas och växa i hela Sverige”, säger Fredrik Reinfeldt
”Jag tror att vi behöver fortsätta förenkla för företagen och ge dem goda villkor för att kunna finnas och växa i hela Sverige”, säger Fredrik Reinfeldt

Vilken betydelse har svensk industri för Sveriges välfärd?

– Svensk industri har till stor del format det Sverige vi lever i idag. När jordbrukssamhället övergick i industrisamhälle var det i mångt och mycket en revolutionerande utveckling. Idag pratar man mycket om informations- och tjänstesamhället, men jag tror det är viktigt att se till alla dessa delar. Jordbruk, industri, tjänster – allt detta formar det moderna Sverige. Industrin är också en viktig del av svensk arbetsmarknad med närmare 600 000 sysselsatta.

– Jag har träffat många industriföretag, nu senast under våren, och ser att det dessutom är en delvis ny industrimiljö som växer fram i Sverige idag. Till stor del automatiserat och kanske mer kvalificerat än vad det har varit tidigare. Det tycker jag är en intressant utveckling.

Är svensk industri en del av allmänintresset?

– Industrin har bidragit till att bygga det moderna Sverige och den kommer fortsätta att spela en viktig roll även i framtiden.

Vilken betydelse har skogsindustrin för Sveriges välfärd?

– Skogsindustrin har alltid varit viktig för Sverige. Den skapar jobb i hela landet och sysselsätter tillsammans med skogsbruket närmare 100 000 personer. Skogsindustrin står dessutom för en betydande del av den svenska exporten.

– Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har bland annat lanserat en särskild skogssatsning från regeringens sida som syftar till att skapa bättre förutsättningar för jobb och tillväxt.

Skogsindustrin pressas idag av låg efterfrågan på traditionellt viktiga marknader (Europa) och en stark kronkurs. Vilka politiska beslut anser statsministern är viktigast för svensk exportindustris konkurrenskraft?

– Sverige är ett litet och exportberoende land. Det gör att vi snabbt märker av förändringar i den internationella konjunkturen. För skogsindustrin blir det också kännbart med effekterna av den strukturella förändring vi ser av tidningsläsandet.

– Regeringen arbetar hela tiden med att förbättra företagsklimatet i Sverige – till exempel genom sänkt bolagsskatt, satsningar på forskning och utveckling och investeringar i infrastruktur.

Vilken roll har svensk skogsnäring för utvecklingen till ett hållbart samhälle?

– Sverige ligger på många sätt i framkant vad gäller klimat- och hållbarhetsarbete. Det arbetet är viktigt av flera skäl. Inte minst för att konsumenterna blir allt mer angelägna om att konsumera miljö- och klimatvänligt – hållbarhet och klimathänsyn blir allt mer en konkurrensfördel. Där har hela vår industri ett ansvar.

Vilken betydelse har gröna innovationer och grön teknik för samhällsutvecklingen?

– Jag tror att det är viktigt med goda förutsättningar för forskning och innovation inom alla branscher – inte minst inom industrin. Vi ser också en utveckling där hållbarhet och hänsyn till klimat och miljö sannolikt kommer att bli allt viktigare för företag och länder som vill stå sig i den internationella konkurrensen.

Vilka långsiktiga utmaningar står svensk industri och arbetsmarknad inför?

– De företagare inom industrin som jag har träffat säger att de märker av en hårdare konkurrens och ett tuffare exportklimat. När finanskrisen nu är inne på sitt femte år är det inte så konstigt. Internationella jämförelser visar samtidigt att det svenska företagsklimatet är bland de bästa i världen. Jag tror att vi behöver fortsätta förenkla för företagen och ge dem goda villkor för att kunna finnas och växa i hela Sverige.

Text Nils Sundström
Foto Magnus Fond

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: