Skatt på avstånd fel väg att gå

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-06-30
2014-06-30

Transportsektorns miljöpåverkan måste minska och målsättningen om en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige till 2030 är ett ambitiöst mål. Det är en stor utmaning för transportsektorn.

Hur utsläppsminskningen ska genomföras kräver dock fingertoppskänsla för att inte försämra konkurrenskraften för svensk skogsindustri. Oppositionspartierna vill beskatta avstånd med förslag som slitageavgift (S), lastbilsskatt (MP) eller kilometerskatt (V).

Det är inte rätt väg att gå. Skatten beräknas dra in fyra miljarder till statskassan, men det är en dyr skatt i förhållande till utsläppsminskningen. Det är också en skatt som kraftigt försämrar konkurrenskraften för skogsnäringen, den enda industrin som i stort faktiskt gör skillnad på miljöområdet.

Vi på Sydved sköter transporterna av leveransvirke i södra Sverige åt våra ägare Munksjö och Stora Enso. Sedan 2010 har vi minskat våra utsläpp med 12 procent med hjälp av modernare lastbilar, miljövänligare bränslen och effektivare lastbilslogistik. Stimulanser för fortsatt effektivisering och framtagande av fossilfria bränslen är en avsevärt klokare väg att gå, än att beskatta avstånd.

Sverige är, till skillnad från Europa, ett glest befolkat land med stora avstånd vilket gör att en skatt på avstånd slår hårt mot skogsnäringen även i södra Sverige. Det finns inte heller några alternativ till lastbil för att få ut virket från våra skogar. Redan 2008 beräknade Skogsindustrierna kostnaden för branschen till 700 miljoner kronor per år för skatt på avstånd. Det är kostnader som drabbar hela branschen och betydande sysselsättning inte minst utanför storstäderna.

Miljöarbete är viktigt och därför ska vi skapa incitament till minskad bränsleförbrukning och lägre utsläpp, men vi ska inte straffbeskatta avstånd.

Lars Gabrielsson
VD på Sydved

Vad anser du om vägslitageavgift/kilometerskatt?

Lennart Holmlund (S),
kommunstyrelsens ordförande Umeå

– Det allvarligaste i det här är att man föreslår skattehöjningar utan att se hur det slår mot jobben och industrin. Man har inte tittat på helheten och vilka konsekvenser det här och svaveldirektivet får för skogsindustrin. Man måste bestämma sig för vilken industri man vill ha och vilka kostnader man tål för att vara konkurrenskraftig.

Lena Asplund (M),
riksdagsledamot, ledamot skatteutskottet

– En kilometerskatt skulle slå hårt på vår basindustri och extra hårt på skogsnäringen. Den skulle minska vår internationella konkurrenskraft, göra mjölken på bordet dyrare. Vidare skulle den försämra miljön då transportnäringen redan har små marginaler och det skulle minska branschens förmåga till inköp av nya och miljövänligare lastbilar.

Foto Leif Öster/Sveaskog

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Relaterade länkar

2014 / Debatt