Arbetstempot måste höjas radikalt

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-12-02
2014-12-02

Den nya regeringen har presenterat sin regeringsförklaring och budgetproposition. Tyvärr visar man med dessa dokument att man inte har någon helhetssyn vad gäller skogsnäringens framtid.

Näringen är komplex och dess framtida utveckling är nära förknippad med utvecklingen i nästan alla andra sektorer av samhället. Den har stora möjligheter att vara ledande i förändringen mot en bioekonomi och att bidra till välståndsutvecklingen och ett uthålligt samhälle.

Den nya regeringen har deklarerat att man avser att gå vidare med ett Nationellt skogsprogram. Det är utmärkt. Men ska det bli till nytta för samhälle och näring måste det bli ett relevant
program.

Det nationella programmet måste bestå av en bred samling av skogsnäringens intressenter och andra branscher aktivt involverade. Bredden kan inte överbetonas. Programmet måste baseras på mångfacetterade omvärldsanalyser, bygga på en helhetssyn med en integrerad ansats samt utföras i en öppen och transparent dialog. Programmet ska leda till konkreta mål och verksamheter med konkreta tidsplaner, produkter och ansvarsområden. Det ska vara policyskapande och ett förberedande forum för regeringen.

För att programmet skall bli relevant måste näringens intressenter släppa konventionella attityder. Det betyder att gå från positionsagerande till problemlösning.

Lika viktigt är att det finns ett starkt ledarskap för programmet och en politisk tydlighet kring vad man vill uppnå. Ett relevant genomfört program kommer att bli resurskrävande och nödvändiga medel måste avsättas.

Det starka engagemanget av intressenterna för etablerandet av skogsprogrammet har varit unikt så här långt i processen. Det betyder också att det finns stora förväntningar. Kan man inte möta dessa förväntningar är risken stor att programmet faller platt till marken. Skogsprogrammet har nu varit på agendan i cirka 1,5 år men mycket konkret har inte skett. För att tilliten ska kvarstå bland intressenterna måste arbetstempot höjas radikalt.

Det är därför viktigt att den nya regeringen tar ett rejält krafttag i etablerandet av det Nationella skogsprogrammet.

Sten Nilsson
Professor, vd för konsultföretaget Forest Sector Insights

Vilka förväntningar har du på ett nationellt skogsprogram?

Bengt Ek, vd Föreningen Skogen:

– Extra allt. Debatten har på senare år gått mot mer dialog. Jag hoppas att programmet fångar upp det och skapar en gemensam väg att få ut mer virke, förnybar energi, mångfald och upplevelser. Produktionsskogen ligger delvis för fäfot i dag.

Annika Nordin, programchef Future Forest:

– Jag hoppas på en process som gör att vetenskapen spelar in i beslutsfattandet om skogen på ett bra sätt. Jag förväntar mig också beslut som löser de låsningar som finns i synen på skogen och skogsbruket.

Foto Shutterstock

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Relaterade länkar

2014 / Debatt / Skog & Industri