"Vi har aldrig haft så mycket skog som nu"

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-04-08
Vägen till ett hållbart och förnybart samhälle går via skogen, skogsbruket och skogsindustrin. Det betyder nya affärsmöjligheter för Sverige som en stor skogsnation. 
– Med nya skogsprodukter kan vi bli ett grönt, innovativt föredöme, anser Sveaskogs vd Per-Olof Wedin. 
 
Det märks en tydlig optimism inom svensk skogsindustri efter det globala klimatavtalet i Paris. Avtalet visar att Sveriges planer för en växande bioekonomi är rätt väg att gå för att komma bort från dagens fossilberoende samhälle. Här kan skogens produkter spela en avgörande roll.
 
– Det var länge sedan vi hade så mycket strålkastarljus på den här branschen och så mycket intresse för de här frågorna, konstaterar Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.
 
Förutom att minska utsläppen betonar klimatavtalet vikten av att värna naturresurser. Att stoppa avskogningen i världen är en viktig del i detta.
 
– Det är självklart bra. Men det är inget problem för Sverige med vårt hållbara skogsbruk. Här har vi en ”påskogning”. Vi får hela tiden mer virke
tack vare tillväxten i skogarna, säger Carina Håkansson.
 
Den bilden bekräftas av Per-Olof Wedin, vd för Sveaskog som är Sveriges största skogsägare: 
– Vi har aldrig haft så mycket skog i Sverige som nu. Det ger oss en fantastisk möjlighet att bidra till ett bättre klimat. Vi kan ta fram råvara som ersätter icke-förnybara material och produkter, säger Per-Olof Wedin.
 
Han framhåller vikten av att vidareutveckla traditionella produkter från skogsindustrin, som sågade trävaror, massa, papper och energi men ser också stora möjligheter att ta fram nya produkter och processer för en växande bioekonomi. Det ger nya jobb, stärker näringens export och landets välfärd.
 
– Varje kubikmeter skogsråvara som inte används ersätts av något icke-förnybart. Däremot inte sagt att vi ska hugga allt. 
 
Carina Håkansson betonas att Sverige ska göra de insatser som behövs för den biologiska mångfalden.
 
– Men nu börjar vi komma till ett läge där behoven att undanta ytterligare arealer från brukande inte är så stora som de tidigare har varit. Ungefär 0,9 miljoner hektar av den produktiva skogsmarken är formellt skyddad. Skogsbrukets frivilliga avsättningar uppgår till 1,3 miljoner hektar. Det innebär 8,4 procent av skogsarealen och till det kommer all vardagshänsyn i skogsbruket, säger Carina Håkansson.
 
Både hon och Per-Olof Wedin anser att Sverige har unika förutsättningar att
bli ett grönt, innovativt föredöme – bland annat genom det skogsbruk och den skogsindustri som finns.
 
Carina Håkansson ser positivt på det nationella skogsprogrammet och initiativet Fossilfritt Sverige. Hon välkomnar också att regeringen har tagit initiativ till en agenda för omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi.
 
– Vi har stora förhoppningar om att den ska ge ett bra stöd för vår industri att utveckla bioekonomin, säger hon.
 
Text: Nils Sundström
 
 
Länk till sidan: