Skogen kan ge mer biobränsle

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-12-04

Biobränsle är en viktig del i det framtida energisystemet. Samtidigt ökar konkurrensen om skogsråvaran.

Enligt Magnus Fridh, skoglig expert på Skogsstyrelsen, går det att bruka skogen hållbart och öka uttaget av biobränsle. Det är en av Skogsstyrelsens slutsatser efter arbetet med de nya skogliga konsekvensanalyserna, SKA15.
 
Uttaget av grenar och toppar kan tredubblas och denna potential var utgångspunkten för ett seminarium nyligen på Kungliga Ingenjörs- vetenskapsakademien, IVA.
 
– Det finns potential att under perioden 2020–2029 öka användningen av grot (grenar och toppar) från idag cirka 10 TWh till 30 TWh.
Huvuddelen av denna potential finns i Norrland, sa Magnus Fridh.
 
En av många sektorer som vill använda skogsråvara är den svenska kemiindustrin.
– Här finns stora möjligheter för Sverige att tillverka plast baserade på kolatomer från svensk skogsråvara, sa Nils Hannerz, ansvarig för industriell bioekonomi på IKEM – Innovations och Kemiindustrierna.
 
Intresset för biomassan märks också hos Preem. Redan 2011 lanserade företaget en diesel som förädlats från råtallolja.
 
– Målet är att 2030 ska all vår drivmedelsförsäljning på den svenska marknaden vara av förnybart ursprung. Det betyder cirka 2,5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel, vilket är ungefär tio gånger mer än idag, sa Ingrid Bodin, chef för hållbar utveckling på Preem.
 
Den svenska skogsindustrin har utvecklat ett starkt kluster där bioenergi både till egna processer och samhället är en integrerad del. Ett spår för att tillverka nya produkter är att använda träets lignin. Ligninet används idag av bruken som energikälla.
 
– Om det blir råvara till drivmedel eller andra produkter avgörs av varje företag. Varje anläggning har unika förutsättningar. Det är viktigt att styrmedlen är teknikneutrala, sa Mårten Larsson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.
 
Han betonade vikten av att producera mer skogsråvara och göra mer av skogsråvaran, för att skogen ska kunna bidra mer till bioekonomin.
 
Text: Nils Sundström
Länk till sidan:

Bioenergi är Sveriges största energislag

 
Bioenergin får en viktig roll i ett håll- bart energisystem i Sverige bortom år 2030. Det slås fast av projektet Vägval El, som är inititerat av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. År 2014 stod bioenergi för 125 TWh, eller drygt 34 procent av den slutliga inhemska energianvändningen. Bioenergi är därmed Sveriges största energislag.
 
Projektet kan bli ett viktigt inspel till den parlamentariska energikommissionen. Regeringen har tillsatt kommissionen för att ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till år 2050 med ett särskilt fokus på el. Kommissionen ska redovisa sitt arbete senast den 1 januari 2017.
 
 
Joensuu_7516.jpg
Fortum är ett av de energibolag som satsar stort på biobränsle, bland annat i Stockholm.

 

 

Skog & Industri