Oro för att EU vill detaljstyra skogen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-12-02

Till våren väntas EU-parlamentet fatta beslut om EU:s nya skogsstrategi. Nu pågår ett intensivt arbete från ett nordiskt perspektiv för att politiken inte ska detaljstyra hur skogsråvaran ska användas.

Inom EU finns stora skillnader i synen på skogen och hur den kan användas. Det visade sig när EU-kommissionen tog fram EU:s nya skogsstrategi hösten 2013 som kraftigt påverkar förvaltningen av skogen. Parlamentet väntas ta beslut om strategin våren 2015 – en process som blivit försenad i och med EU-parlamentsvalet.

– Det största hotet är att diskussionen handlar allt för mycket om att skydda skogen och att använda den för rekreation, utan att som vi ser det också kunna bruka skogen på ett hållbart sätt, säger EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C), som är ledamot i utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

En annan oro är att EU bygger en politisk modell om hur skogsråvaran ska användas. En sådan detaljreglering kan till exempel hota det svenska biobränslesystemet eller leda till styrning av skogsvårdsplanerna, enligt Federley.

– Det är inte vi politiker som ska bestämma i vilken ordning industrin ska processa skogens råvara. Det vore ett allvarligt intrång i den enskilda äganderätten och företagarfriheten. Jag tror det skulle ge en hämsko över något otroligt positivt som precis håller på att ta fart i Sverige, säger Fredrick Federley.

EU-parlamentets jordbruksutskott ansvarar för att bereda den nya skogsstrategin, men även industriutskottet kommer att lämna ett ställningstagande i slutet på februari, enligt Fredrick Federley.

Han hoppas på ännu mer fokus på skogen som en mycket viktig råvara i omställningen till en grön biobaserad ekonomi.

– Vi vill att skogen ska ses som en återkommande naturresurs. I många länder pratar man om avskogning därför att det inte finns ett långsiktigt agerande där i skogsbruket.

Man avverkar utan att ha en plan, utan att plantera nytt och man gallrar inte tillräckligt för att få en bra kvalitet på skogen och så vidare.

– Många lever i villfarelsen att man tar ner skog som inte återväxer, men det facto avverkas bara 60-70 procent av tillväxten inom EU varje år. Vi får mer skog varje år, och så ser det ut i Sverige också.

Den nya skogsstrategin består av åtta prioriterande områden. Trots att strategin är icke-bindande och att skogen inte är föremål för europeisk politik finns många regleringar som berör skogen i ytterkant, påpekar Federley.

– Det är viktigt att få ett så bra svenskt perspektiv som möjligt i detta från början, för helt plötsligt dyker det upp lagstiftning i något annat skede.

I många EU-länder har allmänheten inte tillträde till privatägd skog, till skillnad från allemansrätten i Sverige och övriga Norden. Det har skapat en diskussion om att det behövs avsättning av stora skogsarealer för rekreation.

– Här gäller det också att har ett svenskt perspektiv med sig så att vi inte får regleringar som gör att vi plötsligt ska avsätta enorma landarealer, mer än vad som redan avsätts, för att bara låta skogen stå, säger Fredrick Federley.

Text Nils Sundström

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: