Pressmeddelande: Skogen är viktig för att säkra framtidens klimat och välfärd

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-07-01
2016-07-01

Bioråvarans roll som byggmaterial kommer att öka, inte minst inom industriellt trähusbyggande. Det visar en rapport som tagits fram av forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI) på uppdrag av Skogsindustrierna. Rapporten heter ”Den svenska bioekonomin: definitioner, nulägesanalys och möjliga framtider” och kommer att presenteras under Almedalsveckan. Den tar sikte på år 2050 och en av slutsatserna från rapporten är att oavsett samhällsutveckling så kommer bioråvara att ha ökande betydelse i allt fler sektorer, från bygg till drivmedel, kemi och materialkompositsektorerna.

Rapporten konstaterar att en hållbart utformad bioekonomi är en viktig pusselbit för att möta klimathotet. De svenska biomassaresurserna, särskilt från skogen, bedöms i framtiden bli än mer betydelsefulla för svensk ekonomi. Efterfrågan på svensk skogsråvara antas öka oavsett den samhällsekonomiska utvecklingen i stort.

– Att klimatfrågan är vår generations största utmaning råder det ingen tvekan om. Fossila material i drivmedel, byggmaterial, plast med mera måste ersättas med förnybara biomaterial. Rapporten visar att en växande bioekonomi dessutom gynnar Sverige genom vår goda tillgång på skog, säger Carina Håkansson, VD för Skogsindustrierna.

Idag utgör bioekonomin knappt 10 procent av näringslivets förädlingsvärde och cirka 16 procent av svensk varuexport. Av den samlande BNP:n för Sverige utgör bioekonomin cirka fem procent.

– En utvecklad och hållbar bioekonomi kommer att behöva vara en viktig komponent för att Sverige ska kunna nå regeringens mål att bli världens första fossilfria välfärdsstat 2050, säger Olle Olsson som är forskare på SEI och en av rapportförfattarna.

Rapporten pekar på att omställningen till en utvecklad bioekonomi innebär en samhällsförändring som kräver insatser från både staten och näringslivet. På det politiska området pekar författarna av rapporten ut offentlig upphandling som ett särskilt viktigt verktyg för att få fart på omställningen.

– Allt som görs av olja kan göras av träråvara. I framtiden kommer vi att se nya material med nya funktioner. Kunskapen och innovationsförmågan finns men rapporten pekar på att tekniksprång behöver stöd, inte minst genom satsning på forskning och utveckling från både näringsliv och det offentliga, säger Carina Håkansson, VD för Skogsindustrierna. Detta är Sveriges chans, inte bara genom vår råvara utan genom att vi kan exportera morgondagens samhällsnyttiga lösningar genom svenskt kunnande och teknik.

Med en ökad efterfrågan på bioråvara understryker rapportförfattarna vikten av att samtidigt säkra en god och förbättrad status för biologisk mångfald samt att synliggöra värdet av de ekosystemtjänster som ligger utanför produktion av virkesråvara.

Rapporten presenteras tisdagen den 5 juli på Skogsindustriernas seminarium ”Hur mycket är bioekonomin värd och hur kan den bli större?” Tid: kl 16:30, Plats: Vinäger, Hästgatan 4.

Presskontakt:

Skogsindustrierna
Lisa Alexandersson
Tel: 070-254 48 49
E-post: lisa.alexandersson@skogsindustrierna.org

Stockholm Environment Institute
Anna Löfdahl
Tel: 073-460 76 93
E-post: anna.lofdahl@sei-international.org

 

SEI_Logo_491C

Svensk färg_

Kontakt

Lisa_alexandersson.jpg
Lisa AlexanderssonPublisher+46 8 762 72 31