Pressmeddelande: Kvartalsrapport: Spretig bild av skogsindustrin

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-04-05
2016-04-05

Sågverken gynnas av relativt god utveckling av byggandet, inte minst på den svenska marknaden. Konkurrenskraften för svensk export av sågade trävaror, papper och massa har påverkats positivt av den svaga svenska kronan. Framåt skönjer vi dock en allmän konjunkturavmattning, vilket kommer att påverka avsättningen av skogsindustrins produkter. 

Årets första kvartalsrapport från Skogsindustrierna visar att Sveriges ekonomi fortsätter att sticka ut i förhållande till likartade länder. Den växer på, starkt underblåst av extremt låga räntor och de senaste årens svaga krona. Men med tanke på den mediokra utvecklingen i resten av världen är det inte realistiskt att räkna med att den svenska ekonomin ska fortsätta gå på högvarv.

I början av 2016 har vi också kunnat notera en viss avmattning i flertalet branscher, med undantag av byggindustrin där optimismen till och med har tilltagit de senaste månaderna. På hemmamarknaden gynnas de svenska sågverken av detta, samtidigt som exporten främjas av den relativt svaga kronan.

Konsumtionen av trävaror utvecklas alltså väl. Trots det har sågverken upplevt en längre period med fallande snittpriser orsakade av ett kvardröjande globalt överutbud och tuff konkurrens.

Tillverkningen av marknadsmassa hade en positiv utveckling under 2015 och den positiva trenden har fortsatt under årets början. Under januari–februari hade Konjunkturinstitutets förtroendeindikator för massaindustrin en stark uppgång för att falla tillbaka något under mars månad. Indikatorn är en bra bit över sitt historiska genomsnitt. Tillverkarna förväntar sig en svagare utveckling de kommande månaderna.

Pappersproduktionen stabiliserades under föregående år, tillverkningen av förpackningsmaterial är oförändrad, medan grafiskt papper har fortsatt att minska. Exporten av papper minskade med knappt en procent under föregående år, även leveranserna till EU visade en nedgång. Exportvärdet för papper utvecklades dock positivt och steg med en procent tack vare att exporten av förpackningsmaterial ökar. Företagen ser fortfarande positivt på den närmaste framtiden, gäller både order och produktion.