Pressmeddelande: Kvartalsrapport: Ljuspunkter för skogsindustrin - trots orolig omvärld

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-07-18
2016-07-13

Världstillväxten fortsätter hacka sig fram och nu finns ytterligare faktorer att oroa sig för, nämligen efterskalven av Brexitomröstningen. För massa-, och pappersindustrin har utvecklingen varit positiv under det gångna halvåret och likaså har utvecklingen internationellt varit. Sågverkens marknadsläge har stabiliserats sedan i vintras, och konfidensindikatorn ligger på en historiskt hög nivå.

Ännu kan inte industrin andas ut då Storbritannien är Sveriges största exportmarknad för sågade trävaror, och vår exportmarknad är mycket känslig för en växelkursförändring. Hur kan vi förvänta oss att Storbritanniens numera inte lika självklara handelsmetropol, påverkar den svenska skogsindustrin?

Sammanfattning:

Världstillväxten fortsätter hacka sig fram och trots antydande farthöjning på USA-marknaden är det fortfarande till synes endast en medioker tillväxt. Även i Eurozonen fortskrider den svaga utvecklingen. En överhängande risk för avmattning hotar på många håll efter Brexit-omröstningen. Avmattning sker även i Kina precis som tidigare år. I stora drag verkar de allra flesta tillväxtekonomier drabbas av långsam tillväxt, bortsett från Indien som ångar på. Både Brasilien och Ryssland uppvisar fortsatta katastrofala siffror och framstår alltmer som krympande ekonomier.
 
Världens börser föll kraftigt i samband med Brexit, även om de tagit sig tillbaka helt under de senaste dagarna. Sammanfattat är det dock sannolikt att folkomröstningen kommer innebära en ytterligare längre och djupare period av rekordlåga världsmarknadsräntor, där oroligheterna för Storbritanniens roll som metropol för handel kommer att stärkas.
 
Sågverkens marknadsläge har stabiliserats sedan i vintras, och konjunkturinstitutets konfidensindikator ligger på en högre nivå än det historiska snittet. Sågverken har under detta halvår levererat mer än de producerat, till följd av en ökad efterfrågan. Anmärkningsvärt är de olika marknadslägena för furu respektive gran, där mycket konkurrenskraftig rysk produktion samt något avvaktande efterfrågan i Nordafrika och Mellanöstern lett till en prisskillnad mellan furu och gran, och även en omställ-ning av produktionen; där både pris och produktion för gran har ökat. Trävaru-marknaden är känslig för oroligheter på den brittiska marknaden, eftersom en förändring av pundets värde, skapar konsekvenser både på kort och lång sikt.
 
För massaindustrin är däremot utvecklingen positiv, både produktion och leveranser ökar. Även internationellt fortsätter den positiva utvecklingen. 
 
Förpackningsmaterial har utvecklats starkt, medan tillverkningen av grafiskt papper fortsätter minska. Det verkar också vara en till synes positiv trend inom europeisk pappersproduktion. Investeringarna inom skogsindustrin ökar, samtidigt som exportvärdet sjunker.