Engagera ert företag i kommande innovationsprojekt hos BioInnovation

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-09-02
2016-08-24

Just nu tas det fram nya innovationsprojekt i BioInnovation med projektstart sommaren 2017. Det gemensamma är att de ska ta sin utgångspunkt i samhällsutmaningar och kundbehov, vara systemförändrande och strategiskt viktigt för området som helhet. Allt detta ska ske genom samverkan mellan olika branscher och sektorer. 

Intressenter i BioInnovation samlas för en intressentdialog under vecka 36 innan de öppna dialogerna äger rum. Till intressentdialogen har varje intressent möjlighet att bjuda in fyra personer från den egna organisationen eller tilltänkta samarbetspartners. Möjlighet finns också för nya företag att innan dialogen, gå med som intressent och på så sätt få vara med och påverka. Resultatet av intressentdialogen kommer att utgöra underlag för de öppna dialogerna där alla som önskar får delta och har möjlighet att komma med ytterligare inspel.

Intressentföretag – läs mer här

Öppen dialog, alla kan vara med – läs mer här

BioInnovation är en satsning med visionen att Sverige har ställt om till en bioekonomi 2050. Budgeten är planerad till 100 MSEK/år. Initialt finansieras satsningen av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. Programmet är öppet för alla som vill engagera sig. Se mer på bioinnovation.se