Nyheter 2016

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-01-07
2016-09-14: Göran Persson: ”Moraliskt ansvar att använda skogen”

Sverige har ett moraliskt ansvar att använda skogen för att bekämpa klimatförändringen. Det framhöll Göran Persson i sitt inledningsanförande under årets Virkesforum.
– Den stora frågan är om vi får använda skogen till allt vi vill använda den till, sade Göran Persson.


2016-09-13: Pressmeddelande: Skogsindustrin i samtal med regeringen

Transporter och infrastruktur är avgörande för svensk industris konkurrenskraft och därmed ett viktigt redskap för regeringens näringspolitik. Det var det återkommande budskapet från näringslivets företrädare under måndagens Industrisamtal med Mikael Damberg och Anna Johansson.


2016-09-09: Svensk konkurrenskraft ger global klimatnytta
Även global klimatnytta bör stå i fokus för den svenska miljöpolitiken. Det menade en rad företrädare för näringslivet vid ett frukostmöte om regeringens miljöpolitik i torsdags.
– Bibehållen konkurrenskraft gör mest för det globala klimatet, menade Kersti Strandqvist, hållbarhetschef på SCA. 
 

2016-09-08: Bostadsministern: ”Större trähus del av lösningen”
Sverige behöver bygga 710 000 nya bostäder på tio år. Bostadsminister Peter Eriksson (MP) ser flerbostadshus i trä som en del av lösningen på bostadskrisen. På onsdagen gav han sin syn på framtidens byggande vid mässan Trä & Teknik i Göteborg.
 

2016-09-06: Gemensam avsikt med klövviltsförvaltningen

En överenskommelse om en gemensam avsiktsförklaring har nåtts mellan svenskt skogsbruk och Svenska Jägareförbundet.
– Vi vill minska konflikterna i älgförvaltningen och skapa förutsättningar för en ännu bättre klövviltsförvaltning, säger Björn Sprängare, ordförande i Svenska Jägareförbundet


2016-09-02: Nya kriterier för Ecolabel

EU-kommissionen har påbörjat revidering av kriterier för märkning av pappersprodukter med Ecolabel. Ett intressentmöte med ett hundratal deltagare hölls i Sevilla i juni. Ingrid Haglind deltog för Skogsindustriernas räkning.
– Vi diskuterade returfiber visavi nyfiber, certifiering av fiber, kemikalier samt användning av BAT-värden som referensvärden, berättar Ingrid.


2016-09-02: Carina Håkansson i regeringens samverkansgrupp

Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna, ingår i regeringens samverkansgrupp för Cirkulär och biobaserad ekonomi. Gruppen består av drygt 20 representanter från näringsliv, offentlig sektor och akademi. 


2016-09-01: Skogsnäringens prioriteringar till skogsprogrammet

Idag överlämnas slutrapporterna till nationella skogsprogrammet till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Mårten Larsson, Skogsdirektör, Skogsindustrierna har tillsammans med Laila Rogestedt, Innovationsdirektör & chef för nya affärer, Södra lett arbetsgruppen ”Främjande av biobaserade produkter och energi, smarta transporter, en skogsindustri i världsklass och ökade export” Mårten svarar på några frågor om arbetet här:


2016-08-24: Engagera ert företag i kommande innovationsprojekt hos BioInnovation

Just nu tas det fram nya innovationsprojekt i BioInnovation med projektstart sommaren 2017. Det gemensamma är att de ska ta sin utgångspunkt i samhällsutmaningar och kundbehov, vara systemförändrande och strategiskt viktigt för området som helhet. Allt detta ska ske genom samverkan mellan olika branscher och sektorer. 


2016-08-23: Skogen allt viktigare för storstaden

Ett ökat trähusbyggande kan vara en viktig del för att lösa bostadskrisen i Stockholm. Det betonades på ett seminarium hos Stockholms Handelskammare om landsbygdens roll i en urbaniserad värd.


2016-08-18: EU får inte sätta käppar i hjulet för bioenergin

I slutet av november väntas EU-kommissionen komma med en uppdatering av förnybarhetsdirektivet med hållbarhetskriterier för fasta biobränslen som ett tillägg. Skogsindustrierna, Svensk Energi och Svebio befarar att det kommer medföra ökade administrativa kostnader för leverantörer och producenter av bioenergi.


2016-07-15: Skogen i Stockholm - Landsbygdens roll i en urbaniserad värld

Välkommen på frukostseminarium om landsbygdens roll i en urbaniserad värld. 


2016-07-13: Pressmeddelande: Kvartalsrapport: Ljuspunkter för skogsindustrin - trots orolig omvärld

Världstillväxten fortsätter hacka sig fram och nu finns ytterligare faktorer att oroa sig för, nämligen efterskalven av Brexitomröstningen. För massa-, och pappersindustrin har utvecklingen varit positiv under det gångna halvåret och likaså har utvecklingen internationellt varit. Sågverkens marknadsläge har stabiliserats sedan i vintras, och konfidensindikatorn ligger på en historiskt hög nivå.

Ännu kan inte industrin andas ut då Storbritannien är Sveriges största exportmarknad för sågade trävaror, och vår exportmarknad är mycket känslig för en växelkursförändring. Hur kan vi förvänta oss att Storbritanniens numera inte lika självklara handelsmetropol, påverkar den svenska skogsindustrin?


2016-07-01: Pressmeddelande: Skogen är viktig för att säkra framtidens klimat och välfärd

Bioråvarans roll som byggmaterial kommer att öka, inte minst inom industriellt trähusbyggande. Det visar en rapport som tagits fram av forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI) på uppdrag av Skogsindustrierna. Rapporten heter ”Den svenska bioekonomin: definitioner, nulägesanalys och möjliga framtider” och kommer att presenteras under Almedalsveckan. Den tar sikte på år 2050 och en av slutsatserna från rapporten är att oavsett samhällsutveckling så kommer bioråvara att ha ökande betydelse i allt fler sektorer, från bygg till drivmedel, kemi och materialkompositsektorerna.


2016-06-28: Regeringen uppmanas utreda artskyddsförordningen

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har beslutat om riktlinjer för hur artskyddsärenden i skogsbruket ska hanteras. Samtidigt uppmanar de regeringen att utreda artskyddsförordningen för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker. Detta välkomnas av Skogsindustrierna. 


2016-06-27: Viktigt att välja rätt bärkasse

Globalt är nedskräpning i form av plast ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i havet. Större plastpartiklar orsakar olika slags skador på däggdjur och fåglar. Mikropartiklar av plast kan tas upp i vattenlevande organismer och på så sätt komma in i livsmedelskedjan. EU beslutade år 2015 att alla medlemsstater kraftigt ska minska förbrukningen av tunna plastbärkassar, för att komma ifrån detta problem.


2016-06-22: Miljömålberedningens slutbetänkande: Skogsindustrierna välkomnar strategi för bioekonomi

– Det är glädjande att miljömålsberedningen föreslår en strategi för bioekonomi för att nå miljömålen. Det stärker den breda förankringen av en samhällsomställning för en hållbar utveckling, säger Carina Håkansson, VD för Skogsindustrierna, efter att ha tagit del av beredningen betänkande.


2016-06-21: Så här ser vår ekonomi ut när britterna har röstat

På fredag morgon, när vi svenskar förbereder vårt midsommarfirande som bäst, offentliggörs resultatet av britternas folkomröstning om nationens EU-medlemskap. Du som vill veta vilka effekter de två alternativa resultaten kommer att få på världsekonomin i allmänhet och svensk skogsindustri i synnerhet gör bäst i att läsa chefsekonom Mats Kinnwalls analys redan nu.


2016-06-21: Nya skogsprodukter från framtidsfabriken i Skog & Industri

Ett nytt nummer av tidningen Skog & Industri är nu ute. Där kan du läsa om nya skogsprodukter från framtidsfabriken, brukens stora investeringar och om bioekonomi.


2016-06-21: Vägslitageskatt – förslaget om kilometerskatt under nytt namn

Vägslitageskatteutredningen har presenterat ett förslag som innebär en skatt på 24 kr milen för tunga lastbilar.
– Tyvärr är våra värsta farhågor besannade och vägslitageskatten är nästan dubbelt så hög som vi tidigare räknat med, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.


2016-06-10: Välkommet att väl fungerande elsystem värnas

Skogsindustrierna välkomnar dagens besked från Energikommissionen. Det skapar en långsiktighet för energiförsörjningen, vilket är en viktig förutsättning för svensk industri.


2016-06-01: Sveriges största entreprenörstävling avgörs i Almedalen

Visby förvandlas till Sveriges Silicon Valley under Almedalsveckan. Under två dagar flyttar 50 av Sveriges mest innovativa framtidsbolag in i Industriområdet. Årets startupbolag och Årets tillväxtbolag 2016 ska utses i Serendipity Challenge.


2016-05-30: Fossilberoendet kan minska med bioenergi från skog och industri

I Sverige använder vi mycket bioenergi. I och med att tillväxten i skogen ökar kommer det finnas mer rester som kan användas som bioenergi från både skogsbruk och skogsindustri. Men möjligheterna begränsas av att det kostar för mycket att transportera bioenergiråvaran från våra skogar. Det här är en av slutsatserna från Pöyry Management Consulting rapport ”Bioenergi från skog och skogsindustri”, en analys av den faktiska och potentiella biomassaanvändningen i Sverige.


2016-05-26: Fallande barometrar bekräftar svensk normalisering

Dagens dataskörd i form av KI-barometern bekräftar den tendens som blivit tydlig de senaste månaderna: Svensk ekonomi bromsar påtagligt från de uppdrivna tillväxttalen vi såg under 2015 och avmattningen gäller snart sagt alla delar av ekonomin. Jämfört med våren 2015, då förra årets raket sköts iväg och ekonomin skenade, är barometern nu lägre för flertalet industrigrenar.


2016-05-24: Prata bioekonomi med oss i Almedalen!

Bioekonomi är ett begrepp som används flitigt, men dess innebörd och värde råder det delade meningar om. Vad är den egentligen värd och vilka insatser krävs för att den ska utvecklas? Det här diskuterar vi på Vinäger tisdagen den 5 juli med start kl 16:30.

 


2016-05-24: Otydlig utredning om returinsamling

Ett utökat insamlingsansvar för kommunerna kommer att ha en negativ påverkan på insamlingen av förpackningar och returpapper enligt de mål som den tidigare regeringen satt upp till 2020. Det visar konsekvensanalysen i producentansvarsutredningen.


2016-05-24: Nationell forskningsagenda – arbete pågår

Nu har arbetet med att ta fram en ny nationell forskningsstrategi för svensk skogsindustri påbörjats. Utöver industrin är skogsägarna, offentliga finansiärer och den svenska forskarvärlden involverad. Målet är att den nya agendan, kallad NRA - National Research Agenda, ska sträcka sig ett antal år framöver och peka ut de forskningsområden som är viktiga för näringen.


2016-05-17: Nu finns ny branschstatistik

Nu kan du ta del av den senaste branschstatistiken från Skogsindustrierna, baserad på sammanställd statistik från egna och andra källor. Den redogör för utvecklingen inom branschen ekonomiskt och verksamhetsmässigt fram till och med 2015. Den ger dig även intressanta jämförelser med andra svenska branscher och med internationell skogsindustri.


2016-05-04: Risk för dyr omställning av det svenska elsystemet

Skogsindustrins långsiktiga elbehov ska tryggas. Men omställningen av ett svenskt elsystem utan kärnkraft måste göras i tid och över decennier. Det framhöll energiminister Ibrahim Baylan (S) på vårmötet hos SKGS, basindustrins energisamarbete.
– Jag är optimist. Mitt jobb är att arbeta för en bred politisk lösning, förklarade ministern.


2016-05-03: Konjunkturrapport maj 2016: Sverige slutar trotsa tyngdlagen

Idag presenterade Skogsindustrierna en ny konjunkturrapport i samband med en webbsänd pressträff. Chefsekonom Mats Kinnwall konstaterade att världsekonomin har växlat in på ett långsammare spår under det senaste decenniet och mycket tyder på att den kommer att fortsätta på det spåret de kommande åren. Han kallar det för ”The new normal” och menar att många prognosmakare ännu inte har tagit till sig detta skifte, utan fortsätter att producera alltför optimistiska prognoser för världstillväxten.


2016-04-29: Frukostseminarium: Utblick om bioenergi från skog och industri

Omställningen till ett fossilfritt samhälle gör att efterfrågan på bioenergi ökar – men hur mycket finns det egentligen? Skogen ska räcka till mycket, utöver förnybara produkter används rest och biprodukter från skog och industri som bioenergi i olika former. Skogsindustrierna har låtit Pöyry undersöka den realistiska potentialen utifrån olika scenarier som presenteras under seminariet.


2016-04-27: Spänd väntan på regeringens besked om skogskonto

Regeringskansliet bereder just nu skatteförenklingsutredningen, vilket inbegriper skogskontots framtid. Från Skogsindustriernas sida ser vi positivt på förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare. Men vi har tydligt framfört att skogskonto och skogsskadekonto måste finnas kvar. Försvinner dessa möjligheter så kommer avverkningar att drivas av skattetekniska skäl och riskerar därmed råvaruförsörjningen till en av Sveriges viktigaste industrier. 


2016-04-21: Sveriges största entreprenörstävling avgörs i Almedalen

Visby förvandlas till Sveriges Silicon Valley under Almedalsveckan. Under två dagar flyttar 50 av Sveriges mest innovativa framtidsbolag in i Industriområdet. Årets startupbolag och Årets tillväxtbolag 2016 ska utses i Serendipity Challenge.


2016-04-21: Seminarium: drivmedel från skogen via förgasning

Den 10 maj arrangeras ett seminarium om biodrivmedel från skogsindustrins restströmmar av Luleå Tekniska Universitet, SP, Energimyndigheten, IVA Nord, IVA avdelning 8 (Skogsnäringens Teknik) och Skogsindustrierna.


2016-04-20: Goda nyheter att Lena Ek blir ordförande i FTP

Lena Ek, ordförande i Södra, har utsetts till ny ordförande för det europeiska forskningssamarbetet Forest-based Sector Technology Platform, FTP. 


2016-04-18: Pressmeddelande: Världens skogsindustri är en del av lösningen på klimatförändringarna

The International Council of Forest and Paper Associations (ICFPA) och dess medlemmar välkomnar det stora intresset från världens länder att underteckna FN:s klimatavtal den 22 april i New York. Avtalet uppmanar länderna att genomföra en politik som gör det möjligt att hålla en global temperaturökning under 2 grader Celsius. Den globala skogsindustrin spelar en mycket viktig roll för de åtgärder som krävs för att uppnå målet. 


2016-04-18: Gemensamma målbilder för god miljöhänsyn

Skogssektorn har enats kring målbilder om vad som är god miljöhänsyn i skogsbruket. Det manifesterades den 11 april med ett handslag mellan representanter för små och stora skogsägare, skogsindustrin, maskinentreprenörerna och Skogsstyrelsen.


2016-04-12: Pressmeddelande: Karl-Henrik Sundström – ny styrelseordförande i Skogsindustrierna

Karl-Henrik Sundström har valts till ny ordförande i Skogsindustriernas styrelse. Valet skedde i anslutning till Skogsnäringsveckan som just nu pågår i Stockholm.


2016-04-08: Tema klimatnytta i nya Skog & Industri

Nu har vi släppt ett nytt nummer av tidningen Skog & Industri. Temat är klimatnytta, hur skogsnationen Sverige kan bli en av världens första fossilfria välfärdsländer.


2016-04-05: Pressmeddelande: Kvartalsrapport: Spretig bild av skogsindustrin

Sågverken gynnas av relativt god utveckling av byggandet, inte minst på den svenska marknaden. Konkurrenskraften för svensk export av sågade trävaror, papper och massa har påverkats positivt av den svaga svenska kronan. Framåt skönjer vi dock en allmän konjunkturavmattning, vilket kommer att påverka avsättningen av skogsindustrins produkter. 


2016-04-04: Pressmeddelande: Det krävs 122 miljarder till satsning på godstrafiken

Utan en satsning på godstrafik på järnväg kan Sverige inte nå uppsatta miljömål. Därför går nu branschens aktörer samman i en vision för att fördubbla godstransporterna på järnväg till 2050.
– För att upprätthålla Sveriges konkurrenskraft och nå regeringens miljömål krävs 122 miljarder kronor under perioden, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna, om rapporten som presenteras idag.  


2016-04-04: Skogsnäring på frammarsch - Seminarium på IVA

Skogens nya och gamla produkter får viktiga roller i den framtida bioekonomin. Skogen och den befintliga industrin ger förutsättningar för mångbruk och helt nya produkter i många branscher, förbättrade kretslopp och bidrar till en bättre klimatsituation.


2016-03-31: Journalistinbjudan till Skogsnäringsveckan

Skogsindustrierna välkomnar journalister till Skogsnäringsveckan 12 april på Münchenbryggeriet. Årets tema är bioekonomi från makro- till nanoperspektiv. Under dagen får vi ta del av konkreta exempel och innovationer, intressanta spaningar och aktuella debatter. Även ett antal utmärkelser delas ut av HMK Carl XVI Gustaf.


2016-03-29: Stort intresse för höga trähus i Japan

I mars besökte Skogsindustriernas vd Carina Håkansson Japan tillsammans med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. De deltog i satsningen ”Treasures of the Forest” som ska stärka dialogen mellan länderna inom hållbarhetsfrågor, stora träbyggnader och nya applikationer. Arrangörer var Sveriges ambassad, Business Sweden och Tillväxtanalys i Japan. 


2016-03-24: Riksdagen vill ha kvar ett odelat återvinningsansvar

Insamlingsansvaret för returpapper och förpackningar har nyligen diskuterats i riksdagen. Efter det att Miljö- och Jordbruksutskottet ställt sig bakom motionsförslag från M, C, L och KD om att behålla insamlingsansvaret hos producenterna, har ärendet diskuterats i riksdagen. En majoritet biföll motionsförslaget och riktade ett tillkännagivande till regeringen med denna ståndpunkt. Nu återstår att se hur regeringen hanterar frågan. Regeringen behöver inte följa vad en riksdagsmajoritet uttalar i ett tillkännagivande.


2016-03-17: ”Nationell flexibilitet viktigt för att nå klimatmålen”

Europas skogssektor beräknas reducera kontinentens totala klimatpåverkan med nästan 22 procent till 2050 jämfört med 1990. Det visar en studie som presenterades vid Think Forest konferens i Bryssel i mitten av mars. 


2016-03-10: Svaveldirektivet: ”Effekten värre än förutspåtts”

Svaveldirektivet försämrar svensk skogsindustrins konkurrenskraft. Det visar en utvärdering ett år efter att direktivet trädde i kraft.
– Effekten har blivit att svensk skogsindustrin betalar kraftigt högre kostnader än konkurrenter i andra länder, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.


2016-03-08: Pressmeddelande: Forskare får 500.000 kr för att möjliggöra ökad användning av nanocellulosa

Ali Naderi vid Innventia tilldelas årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond. Priset delas ut av HMK Carl XVI Gustaf den 12 april vid Skogsnäringsveckan i Stockholm. 


2016-03-01: Verkligheten på väg ikapp svensk ekonomi

Sverige kan inte gå i otakt med världsekonomin. Tecknen är nu tydliga på att verkligheten kommer ikapp svensk ekonomi, som visat mycket höga tillväxttal under 2015. Flera konjunkturbarometrar, inte minst svenska, har under den senaste veckan visat vikande tendens. Gapet mellan svensk och internationell tillväxt sluter sig gradvis. Barometrarna ger en splittrad bild av svensk skogsindustri med starka signaler från massa- och pappersindustrin medan läget för trävaruindustrin framstår som mer dämpat.


2016-02-26: Årsrapport 2015: Både hållbarhet och tillväxt

2015 är året då begreppet bioekonomi slår rot. Vi har sammanfattat året i 12 kapitel som beskriver Skogsindustriernas arbete för att stärka medlemsföretagens attraktivitet och näringspolitiska villkor.


2016-02-23: Ekoportal2035 - Hur använder vi svensk skog?

Vårt sätt att bruka och förvalta våra skogar har utvecklats mycket genom åren och vi har idag mer skog än för hundra år sedan. Vad gör vi då med vår växande skog?


2016-02-23: Debatten om Sveriges klimatmål är i full gång

Ett nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045 är det parlamentarikerna i Miljömålberedningen vill sätta som svenskt klimatmål. Målet presenterades som en bred överenskommelse för en långsiktig klimatpolitik i en debattartikel i Dagens Nyheter den 9 februari. 


2016-02-19: Skogsindustrierna beklagar Skogsstyrelsens beslut: Ingen sänkning av lägsta tillåtna ålder för avverkning i de fyra nordligaste länen

Det har länge funnits andra åldersregler för skogsavverkning i norra Sverige än för resten av landet. Detta trots att forskningen visar att skog, oberoende av var den växer, har samma tillväxt om den växer på mark med samma bördighet. Trots detta väljer Skogsstyrelsen att inte genomföra regelförenklingen och tillämpa samma åldrar i norra som södra Sverige med argumentet att det inte kan uteslutas att det uppstår negativa effekter för rennäringen som behöver tillgång till äldre skogar. 


2016-02-19: Boklansering och seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä

Världen står inför ett ökat byggande av aldrig tidigare skådat slag. Innovation, samarbete och hållbarhet är i fokus för att klara av uppdraget och på samma gång nå de klimatmål som kräver ett fossilfritt samhälle. De breda klimatfrågorna tar stor plats i det mediala utrymmet samtidigt som den faktiska skillnaden görs genom dina beslut i vardagen. Beslut som kräver medvetenhet och kunskap om konsekvenser av valbara alternativ.


2016-02-18: Konjunkturprognos februari 2016: Avmattning men ingen kollaps – trots finansiell oro

2016 har inletts med stor turbulens på de globala finansmarknaderna. Breda börsindex har fallit och den minskade riskaptiten har lett till ordentliga fall i marknadsräntorna världen över. Den finansiella oron speglar en växande insikt om att världsekonomin tappade farten under slutet av 2015 och inledningen av 2016 samtidigt som inflationen sannolikt kommer att vara fortsatt mycket låg. 


2016-02-17: Vill du veta mer om projekten i BioInnovation? – Välkommen till seminarium på IVA 23/2!

Den 23 februari bjuder Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Skogsnäringens teknik in till seminarium där du får veta mer om projekten som drivs inom BioInnovation.


2016-02-16: Anmäl dig till Skogsnäringsveckan 2016!

11-12 april är det dags för årets Skogsnäringsvecka. I år är temat Perspektiv på bioekonomi - från mikro till makro och programmet är fullt med intressanta punkter och medverkande.


2016-02-11: Riksbanken fortsätter att spela ett högt spel!

Riksbanken valde i samband med dagens räntebesked, återigen att satsa allt på ett kort för att få upp inflationen mot målet. Räntesänkningen med 15 räntepunkter till -0,5 procent var större än vad de flesta bedömare förväntat sig. Skogsindustriernas chefekonom, Mats Kinnwall, varnar för att riskerna är att den redan höga skuldsättningen tar ytterligare fart med stigande bubbelvarning som konsekvens.


2016-02-11: Pressmeddelande: 2015 ett hyfsat år för svensk skogsindustri

2015 blev ett ganska bra år för svensk skogsindustri. Det visar preliminära siffror från branschorganisationen Skogsindustrierna. Sågverkens produktion blev den högsta sedan 2007. Massaproduktionen fortsatte att utvecklas positivt och papperstillverkningen stabiliserades.


2016-02-08: ”Skogen kan ta oss in i en ljus framtid”

Sverige och Finland ska gemensamt ta tätpositionen för att utveckla bioekonomin inom EU och resten av världen.
– Skogen i våra länder kan ta oss in i en ljus framtid, sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) på ett möte nyligen med Finlands näringsminister Olli Rehn.


2016-02-08: Svensk skogssatsning i Tokyo

Skogsindustriernas vd Carina Håkansson och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inledningstalar på ”Treasures of the Forest” som äger rum i Tokyo 8-20 mars. Arrangörer är Sveriges ambassad, Business Sweden och Tillväxtanalys i Japan. 


2016-01-26: Lisa Alexandersson ny Publisher för Skogsindustrierna

Skogsindustriernas kommunikationsavdelning förstärks med Lisa Alexandersson. I rollen som Publisher med PR-ansvar ska Lisa skapa relevant och angelägen kommunikation för att nå ut med organisationens budskap.


2016-01-26: Miljösmarta cykelhjälmen får internationell uppmärksamhet

Den miljösmarta cykelhjälmen tillverkad helt i förnybar skogsråvara togs fram av företaget Cellutech, med stöd av Skogsindustrierna. Hjälmen har nu fått internationell uppmärksamhet.


2016-01-25: Skogsindustrin möter den nationella miljösamordnaren

Skogsindustrierna träffar tillsammans med några medlemsföretag den nationella miljömålssamordnaren Annika Helker Lundström i slutet av januari för att diskutera miljökvalitetsmålen och branschens miljöarbete. 


2016-01-13: Pressmeddelande: Torgny Persson ny forsknings- och innovationsdirektör vid Skogsindustrierna

Torgny Persson blir 1 april ny forsknings- och innovationsdirektör i branschorganisationen Skogsindustrierna. Torgny kommer senast från innovationsföretaget Innventia där han verkade som vVD och ansvarig för affärsområdet Material Processes med ca 80 anställda och verksamhet inom områdena papper, kartong, förpackningar och nya material. 


2016-01-12: Höj innovationsförmågan – delta i BioInnovations juridiska kurser och workshops!

Har du tillräcklig kunskap om juridik i förhållande till FoU och Innovation? Kan du det du behöver om forskningsavtal, hantering av bakgrund, resultat, sekretess med mera? Om inte så kom och lär dig! Långt ifrån allt kan lämnas till juristerna – vi som ska tillämpa avtalen, driva projekten, delta i förhandlingar behöver ha en grund att stå på för att säkerställa maximal innovationskraft.


2016-01-12: Svensk industri: Stora effekter om Kina hårdlandar

Efter flera decennier av extremt stark tillväxt är det nu helt uppenbart att Kinas ekonomi håller på att varva ner ordentligt, från de tillväxttal på 10-15 procent som registrerades under de femton åren innan finanskrisen. 


2016-01-07: #Sverige2050: Vi kan frigöra oss från fossilberoendet

Kloka val i butiken och politiken kan leda till en fossilfri välfärdsstat, skriver Carina Håkansson i Göteborgs-Postens ledarsidas artikelserie #Sverige2050. 


2016-01-07: Camilla Martinez Mares tar hand om kommunikationen för BioInnovation

Camilla har en akademisk examen i företagsekonomi och kommunikation. Hon kommer senast från Stockholms läns landsting där hon jobbade med kommunikation kring regional utveckling och miljö. Tidigare har hon även arbetat på mediebyrån Carat i London och som PR-konsult på Geelmuyden Kiese i Stockholm.


2016-01-07: Nytt innovationscenter för biomaterial i Stockholm

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström invigde Stora Ensos innovationscenter i slutet på 2015.


2016-01-05: Övergående glädjeyra i svensk industri

Den första handelsdagen efter jul- & nyårshelgerna präglades av stor dramatik i de finansiella marknaderna med kraftiga börsfall utlösta av oro på den kinesiska börsen. Under måndagen publicerades även industristatistik för december vilket gör det möjligt att göra bokslut för industrikonjunkturen år 2015 och spana in i 2016.