EU-Kommissionens paket om cirkulär ekonomi har publicerats

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-12-22
2015-12-22

I början av december publicerade EU-Kommissionen sin handlingsplan för en cirkulär ekonomi inom EU. Den åtföljs av förslag till ändringar i direktiven för avfall, förpackningar och förpackningsavfall samt deponering av avfall. Nästa år startar förhandlingarna inom EU-institutionerna.

Handlingsplanen är indelad i ett antal områden – produktion, konsumtion, avfall till resurs, prioriterade områden, investeringar och uppföljning. Positivt är att biomassa och biobaserade produkter finns med som ett prioriterat område. I handlingsplanen föreslås också åtgärder avseende bl a ekodesign, producentansvar, industriell symbios, miljömärkning, offentlig upphandling och resurseffektivitet.

Förslagen till ändringar i direktiv berör bl a återvinningsmål för kommunalt avfall samt för förpackningsavfall, minskning av deponering, harmoniserad beräkningsmetodik av återvinning samt minimikrav på producentansvar. Kommissionens analys är att förslagen ska ge mer jobb, minskad administrativ börda och minskade växthusgasutsläpp.

Den svenska regeringen har skickat ut handlingsplanen på remiss med svarstid till den 19 februari men uppmanar intressenter att inkomma med synpunkter så tidigt som möjligt eftersom EUs miljöarbetsgrupp börjar sina förhandlingar redan i januari.

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: