EU-dom kan försvåra ökad produktion

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2015-10-26

EU-domstolen meddelade i somras en dom om hur ramdirektivet för vatten ska tolkas och tillämpas. Domen kan enligt Vattenmyndigheten för Bottenhavet komma att medföra att utbyggnad av verksamhet inte kan tillåtas om denna medför försämring av en av de fjorton kvalitetsfaktorerna för ekologisk status med en klass. Den enda möjligheten att tillåta verksamheten är då att undantagsreglerna för mindre stränga krav tillämpas.

EU-domstolen meddelande den 1 juli dom i mål C-461/13 avseende muddring. Domen har tolkats av biträdande vattenvårdsdirektören Joakim Kruse på Vattenmyndigheten för Bottenhavet. Enligt Kruse kommer domen få konsekvenser för tolkning och tillämpning av direktivet vad gäller såväl tillsyn som prövning. Han menar att domen tydliggör att miljökvalitetsnormerna för ekologisk status i likhet med de för kemisk status ska tolkas som bindande gränsvärdesnormer.

Vidare anser han att verksamhet inte kan tillåtas om den kan orsaka en försämring av statusen för en kvalitetsfaktor eller äventyra att god status/god potential nås hos en vattenförekomst. Vattenmyndigheternas statusklassning av enskilda kvalitetsfaktorer blir härigenom allt viktigare och kraven på miljökonsekvensbeskrivningar kommer att öka i samband med prövningar.

Skogsindustrierna med flera berörda aktörer har redan tidigare framfört kritik mot de bedömningsgrunder som klassningen vilar på. Den enda möjligheten att tillåta verksamheten i dessa fall är enligt Kruse att tillämpa direktivets undantagsmöjlighet för mindre stränga krav – en regel som hittills inte använts i Sverige.

Domen omnämns i ett par domslut av Mark-och Miljödomstolen, bland annat dom för Värö bruks (M 683-14) ansökta produktionsökning. Domstolen konstaterar att Vattendirektivet inte har implementerats i svensk miljörätt på ett sätt som inrymmer den tolkning av försämringsförbudet som EU-domstolen gett uttryck för och hänvisar i stället till att domstolen föreskriver långtgående utsläppsreducerande åtgärder.

Skogsindustrierna har tillsammans med andra berörda sektorer gett en advokatbyrå i uppdrag att tolka och utreda konsekvenserna av EU-domen. Domen har också diskuterats med Havs- och Vattenmyndigheten i syfte att finna gemensamma lösningar på situationen.  

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Christina-Wiklund.jpg
Christina WiklundMiljödirektör08-762 72 33