Skogsindustrierna välkomnar beslut om Nationellt skogsprogram

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2014-02-27

I dagens regeringsbeslut om etappmål för miljömålet Levande skogar ingår ett Nationellt skogsprogram. Sveriges möjligheter att utveckla en resurseffektiv biobaserad samhällsekonomi baserad på förnybara produkter och energi hänger till stor del ihop med hur den svenska skogen och skogsnäringen utvecklas. Skogsindustrierna välkomnar därför beslutet som skapar förutsättningar för att både genomföra den beslutade skogspolitiken och att utveckla den på ett balanserat sätt.

Regeringen föreslår också att ytterligare 350 000 ha skogsmark ska undantas från brukande, ca 150 000 ha genom formellt skydd och ytterligare ca 200 000 ha genom frivilliga insatser av skogsägarna, fram till 2020.

Skogsindustrierna anser att regeringen fastnat i en syn att bevarande av biologisk mångfald är beroende av att undanta en viktig nationell resurs som skogen från brukande.

— Skötsel, restaurering och nyskapande av naturvärden som bygger på skogsägarens engagemang är en effektivare väg framåt, säger Skogsindustriernas VD Carina Håkansson. 
 
Målet att skogsägarna frivilligt ska avsätta ytterligare ca 200 000 ha kommer rimligen att bli svårt att nå. Det kommer att kräva mycket stora resurser för att utveckla gröna planer och certifiera i storleksordningen 50 - 80 000 privata skogsägare.

Om ytterligare 350 000 hektar skogsmark tas ur bruk fram till 2020 kommer det att innebära att Sverige totalt har 2,5 miljoner hektar skyddad skog, en yta nästan lika stor som Småland.
 
Ur samhällsekonomisk synvinkel är det bättre att hållbart bruka vår förnybara råvara skogen så att den bidrar till det biobaserade samhället, säger Carina Håkansson.
 
För mer information kontakta:
Linda Eriksson, skoglig rådgivare Skogsindustrierna, 0706-70 72 09
Karin Eriksson, pressansvarig Skogsindustrierna, 070-254 48 49
Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Linda-Eriksson.jpg
Linda ErikssonAnsvarig svensk skogspolitik08-762 72 09