Regeringsbeslut om nya etappmål för miljömålet Levande skogar

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2014-03-26

Regeringen beslutade i slutet av februari 2014 om nya etappmål för miljömålet Levande skogar och där ingår ett Nationellt skogsprogram. Sveriges möjligheter att utveckla en resurseffektiv biobaserad samhällsekonomi baserad på förnybara produkter och energi hänger till stor del ihop med hur den svenska skogen och skogsnäringen utvecklas. 

Skogsindustrierna välkomnade därför beslutet som kan skapa förutsättningar för att både genomföra den beslutade skogspolitiken och att utveckla den på ett balanserat sätt.

Regeringen föreslår också att ytterligare 350 000 hektar skogsmark ska undantas från brukande, cirka 150 000 hektar genom formellt skydd och ytterligare cirka 200 000 hektar genom frivilliga insatser av skogsägarna, fram till 2020.

Skogsindustrierna anser att regeringen här har fastnat i en syn att bevarande av biologisk mångfald är beroende av att undanta en viktig nationell resurs som skogen från brukande. 
 
Målet att skogsägarna frivilligt ska avsätta ytterligare cirka 200 000 hektar kommer att bli mycket svårt att nå. Det kommer att kräva stora resurser för att utveckla gröna planer och certifiera i storleksordningen 50 - 80 000 privata skogsägare.Om ytterligare 350 000 hektar skogsmark tas ur bruk fram till 2020 kommer det att innebära att Sverige totalt har 2,5 miljoner hektar skyddad skog, en yta nästan lika stor som Småland.
 
Ur samhällsekonomisk synvinkel anser Skogsindustrierna att det är bättre att hållbart bruka vår förnybara råvara skogen så att den bidrar till det biobaserade samhället och att använda resurserna för att sköta redan avsatta arealer.
 
Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Linda-Eriksson.jpg
Linda ErikssonAnsvarig svensk skogspolitik08-762 72 09