Förhandlingar om utsläpp från medelstora förbränningsanläggningar

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2014-04-17

Förhandlingar om EUs luftvårdspaket har inletts i Parlamentet och Rådet. Luftvårdspaketet innehåller bland annat förslag till nationella utsläppstak samt utsläppskrav för förbränningsanläggningar med en installerad effekt om 1-50 Megawatt. Kraven för utsläpp av stoft från biobränsleeldade pannor kommer kräva investeringar i branschen.

Förbränningsanläggningar av storleken 1-50 Megawatt finns i princip vid samtliga sågverk samt vid ett femtontal massa- och pappersbruk. De föreslagna utsläppsgränserna för stoft innebär att pannorna måste förses med elektrofilter. Kraven föreslås börja gälla år 2025 respektive år 2030 beroende på storlek på pannan. Ett första möte med Miljödepartementet och Naturvårdverket har hållits varvid situationen i branschen belystes. Även förslaget till nationellt utsläppstak ställer långtgående krav bland annat för reduktion av utsläpp av små partiklar samt kväveoxider. Synpunkter på de båda direktiven kommer att ges i Skogsindustriernas remissyttrande. 

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Christina-Wiklund.jpg
Christina WiklundMiljödirektör08-762 72 33