Flera tecken på återhämtning för skogsindustrin - men Europa och grafiska papper tynger

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2014-03-17
  • Massa, förpackningspapper och trävaror är ljuspunkter. 
  • Tidningspapper visar fortsatt tillbakagång.
  • Relativt stark marknadsutveckling utanför Europa lyckades inte kompensera för svag efterfrågan inom EU. 
Så summeras utvecklingen för skogsindustrin 2013 i Skogsindustriernas kvartalsrapport ”Så går det för skogsindustrin” som presenteras idag.

Den blandade bilden resulterade i att exportvärdet för skogsindustriprodukter backade med två procent till 120 miljarder kronor under 2013. Det är dock en mindre tillbakagång, vid en jämförelse med export av alla varor från Sverige.

Efterfrågan av grafiska papper i Europa fortsatte att minska under 2013, för sjätte året i följd. Minskningen av pappersproduktionen i Sverige med fem procent till 10,8 miljoner ton under 2013 är hänförlig till de stängningar som skett av fem maskiner för tillverkning av grafiska papper under 2012 och 2013.
 
Skogsindustriföretagen vidtar samtidigt en mängd olika åtgärder för att kompensera nedgången i efterfrågan på grafiska papper. Ett exempel är att det sker en omställning till mera förädlade produkter såsom bok- och reklamtryck. Ett annat är att maskiner ställs om till produktion av förpackningsmaterial, ett produktsegment som växer.
 
Förpackningsmaterial, som nu utgör drygt hälften av den svenska papperstillverkningen, visar en relativt sett bättre utveckling än övriga papperskvalitéer, även om det svaga konjunkturläget har dämpat efterfrågan. Tillverkningen av wellpappmaterial och kartong steg under 2013.
 
En vidare utblick visar att papperstillverkningen i världen steg under 2013, med en procent till 404 miljoner ton. Detta trots lågkonjunktur på många marknader, strukturell minskning i efterfrågan av grafiska papper och en trend mot allt lättare förpackningsmaterial.
 
Produktionen av sågade trävaror ökade marginellt till 16,2 miljoner kubikmeter tack vare en återhämtning under andra halvåret 2013. Den positiva trenden har fortsatt under inledningen av 2014. De marknader som ökade sin import från Sverige i fjol var Kina, USA och Japan samt Sveriges största exportmarknad för sågade trävaror, Storbritannien.
 
Massa är ett annat område med relativt stark utveckling och där det skett successiva prishöjningar sedan bottennivån i september 2012. Produktionen av massa som säljs på den öppna marknaden steg med två procent under fjolåret. Exporten till EU steg med sex procent.
 
Inom detta produktsegment har dessutom årets största industriinvestering i Sverige aviserats när skogsindustriföretaget Södra i februari 2014 beslutade att bygga ut massabruket Södra Cell Värö. Investeringskostnaden är fyra miljarder kronor och den utbyggda anläggningen ska tas i drift 2016.
 
För mer information kontakta:
Marianne Svensén, branschekonom Skogsindustrierna, 070-605 99 97.
 
Om Kvartalsrapporten ”Så går det för skogsindustrin?”
 ”Så går det för skogsindustrin” är en kvartalsredogörelse för utvecklingen och läget för skogsindustrin och dess delbranscher sågverks-, massa- och pappersindustrin. Informationen baseras på officiell statistik och på Skogsindustriernas statistik. Kvartalsrapporten är tänkt att komma ut fyra gånger per år och riktar sig till en bred läsekrets av beslutsfattare, journalister, analytiker och andra intressenter. 
Rapporten finns att läsa här
 
Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

grynfarb11032015_DSC4109.jpg
Hanna WidellProjektledare Strategiska projekt08-762 79 81