Älgen - inte skogsbruket - hotar blandskogen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2014-01-21

Replik på SvD Opinion: Stig-Olof Holm, Skydda skogen, skriver på Brännpunkt 19/1 om skogsbruket. Vi är kanske inte överens om vare sig den verklighets- eller problembeskrivning som leder Stig-Olov Holm till slutsatsen att ”I Sverige utgör skogsbruket det största miljöhotet” men jag skulle vilja fokusera på det vi faktiskt är överens om.

Vi är överens om att skogen är otroligt viktig för Sverige, människor mår bra av att vistas där, den är viktig för biologisk mångfald och samtidigt ger den välfärd, arbetstillfällen och exportintäkter.

Vi är också överens om vikten av blandskogar. Skogsbruket har sedan lång tid arbetat för att skapa blandskogar och främja inblandning av lövträd i skogen. Skydda skogen återger många av de goda argument som finns för detta i sin artikel.

Andelen lövträd ökar nu i Sveriges skogar, och den är i dag högre än på 1920-talet då man började mäta noggrant. Den viktigaste orsaken till ökad lövandel är faktiskt trakthyggesbruket, som gynnar föryngring av lövträd medan granen gynnas i ett kontinuitetskogsbruk utan hyggen.

En annan bidragande faktor är FSC-standarden, många skogsägare har certifierat sitt skogsbruk (inklusive samtliga större skogsbolag). Den kräver att även lövträd främjas när man anlägger ny skog på marker där lövträd trivs, och man får inte systematiskt gallra bort dem.

Gran- eller tallskog som planteras efter avverkning blir som regel alltid uppblandad med naturligt föryngrat löv. Lövsly blir rätt behandlat med tiden vackra lövträd.

Skogsbruket är inte ett hot mot blandskogen. Hotet mot blandskogen kommer i stället av betestrycket från älg och rådjur. Älgen betar främst tall på vintern, och på grund av risken för älgskador vågar få skogsägare att satsa på att blanda in tall i sin skog. Det blir alltmer gran i stället. Älg och andra klövvilt betar även gärna asp, sälg, rönn och ek, som därför har mycket svårt att föryngra sig naturligt i dag.

Mycket skulle därför vara vunnet om nätverket Skydda skogen och skogsbruket tillsammans kunde få gehör för en mer ansvarsfull reglering av älg och andra klövvilt. Vi har ett starkt gemensamt intresse av att underlätta anläggningen av blandskogar.

Att fortsätta bruka skogen och förädla virket i Sverige till klimatsmarta produkter är en förutsättning för övergången till en biobaserad samhällsekonomi och det är snarare en möjlighet än ett hot.

Linda Eriksson
Rådgivare skogliga frågor på Skogsindustrierna

Läs repliken på SvD.se

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Linda-Eriksson.jpg
Linda ErikssonAnsvarig svensk skogspolitik08-762 72 09