Nyheter 2013

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-11-05
2013-11-11: Viktigt med nya målbilder i skogen

Skogsstyrelsen har beslutat att ställa sig bakom de nya målbilder för miljöhänsyn som myndigheter, skogsbruket och ideella organisationer gemensamt har arbetat fram. Skogsindustrierna anser att det är positivt att det nu i stora delar finns en samsyn kring bra miljöhänsyn och välkomnar Skogsstyrelsens beslut.


2013-11-06: Pressinbjudan: Skogsindustribesök med miljöministern 8 november

Miljöminister Lena Ek besöker skogsindustrier i Piteå. Vid besöket kommer ministern att besöka flera företag inom skogsindustrin. Skogsindustrin har en mycket viktig roll för hållbar tillväxt och jobb, inte minst i norra Sverige. Under dagen kommer det att ges exempel på hur skogsindustrin är motorn i utvecklingen mot en hållbar bioekonomi.


2013-11-04: Nordiska rådet vill mildra följderna av svaveldirektivet

Nordiska rådet konstaterade vid sitt möte sista veckan i oktober att svaveldirektivet ger industrin runt Östersjön en sämre konkurrenssituation på den globala marknaden.


2013-11-04: Stort intresse för skogsdiskussion på Facebook

De senaste veckorna har vi frågat Skogsindustriernas följare på Facebook frågor som; hur kan vi lära fler personer om skogen, hur ska vi lättare ta oss ut till skogen och vet du vad som gäller i allemansrätten? Intresset för dessa frågor har varit stort med många kommentarer som följd.


2013-11-01: Frankrike skjuter upp kilometerskatt på obestämd tid

Frankrikes premiärminister, Jean-Marc Ayrault, har beslutat skjuta upp införandet av kilometerskatt för tunga lastbilar på obestämd tid. Kilometerskatten var beslutad att införas från och med den 1 januari 2014. Beslutet sker efter omfattande protester från bland annat lantbrukare och livsmedelsindustrin som menar att de högre transportkostnaderna hotar jobben.*


2013-10-31: Pappersindustrin är proaktiv i EU-kommissionens footprintarbete

Inom ramen för EU-kommissionens färdplan för resurseffektivitet ska sektorsvisa regelverk för beräkning av Environmental Footprints, miljöavtryck, utarbetas. CEPI kommer att ha en samordnande roll för massa- och pappersindustrin.


2013-10-31: Prövning av vattenverksamheter

I Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande ”Ny tid ny prövning” föreslås att alla vattenverksamheter med äldre tillstånd ska prövas för att få nytt tillstånd.


2013-10-31: BAT-slutsatser för massa- och papperstillverkning

Beslutsprocessen för BAT-slutsatser (bästa tillgängliga teknik) för massa- och papperstillverkning fortskrider och behandlas nu av Kommissionens olika direktorat. Enligt plan kommer BAT-slutsatserna troligen börja träda i kraft under första delen av nästa år.


2013-10-31: Bullerutredningar

Ett betänkande (SOU 2013: 57) avseende samordnade bullerregler vid bostadsbyggande lämnades till regeringen i slutet av augusti. Syftet är att genom ett samordnat regelverk underlätta att det byggs bostäder i bullerutsatta miljöer.


2013-10-31: Skärpning av tilldelning av utsläppsrätter

EU-kommissionen har beslutat skärpa den preliminära tilldelningen av utsläppsrätter till konkurrensutsatt industri. Processen har varit lång och utan insyn. I mitten av sommaren 2012 lämnade alla anläggningar som deltar i utsläppshandelssystemet in sina ansökningar till de nationella myndigheterna. Ansökningarna granskades och skickades därpå till EU-kommissionen för vidare behandling. I början av september publicerades den C-faktor som fattats för att kunna fastställa slutlig tilldelning.


2013-10-31: KI har utrett undantaget från kvotplikt i elcertifikatsystemet

Konjunkturinstitutet har av regeringen fått uppdraget att utreda ett begränsat undantag i elcertifikatsystemet. Utredningen redovisar konsekvenserna av ett begränsat undantag för den elintensiva industrin.


2013-10-31: Förstudie om nationellt skogsprogram klar

Sverige behöver ett nationellt skogsprogram, det framgår av förstudien som Skogsstyrelsen lämnade till regeringen den 15 oktober. Sammantaget ser Skogsindustrierna flera mervärden med ett nationellt skogsprogram. En viktig grundförutsättning som lyfts fram är att den innehållsmässiga ramen för ett nationellt skogsprogram vidgas från hållbart skogsbruk till skogens roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Ett nationellt skogsprogram kan också ge möjlighet att skapa en samlad långsiktig strategisk inriktning för hur skogen bör användas i Sverige.


2013-10-21: Nytt avtal om yrkesintroduktion

Skogsindustrierna och GS facket för skogs-, trä- och grafisk bransch har den 18 oktober 2013 träffat avtal om yrkesintroduktion. Avtalet syftar till att stimulera industriföretagen att erbjuda ungdomar arbete och utvecklingsmöjligheter i sitt yrkesliv på svensk arbetsmarknad.


2013-10-17: Välkommen till CSR-dag 8 november 2013

Utrikesdepartementets avdelning för internationell handel arrangerar ett CSR-seminarium den 8 november, i Stockholm. Seminariet syftar till att visa på bra exempel hur svenska företag tar sitt samhälleliga ansvar och höjer nivån på arbetet med viktiga CSR-frågor som miljö, sociala frågor, mänskliga rättigheter och anti-korruption. Skogsindustrierna ansvarar för att arrangera ett av de så kallade break-out sessions som genomförs under seminariet.


2013-10-16: Arkitekterna Gert Wingårdh och Michael Green pratar hållbart byggande i Paris

Idag, den 16 oktober ordnar Svenskt Trä en konferens om hållbart byggande i Paris. Talare är bland annat den svenska arkitekten Gert Wingårdh, kanadensaren Michael Green, känd för sin vision om träbyggnader på upp till 30 våningar, och österrikaren Herman Kaufmann. Konferensen direktsänds på webben. 


2013-10-14: Så utvecklar vi svensk industri

I GP idag, 14 oktober, undertecknar näringsminister Annie Lööf tillsammans med företrädare för industrin och fack en artikel om hur svensk industri kan utvecklas. 


2013-10-14: Se livesändning från Industridagen

Missa inte livesändningen från Industridagen i Göteborg 14-15 oktober. SVT Forum sänder direkt från evenemanget där frågor kring industrin, dess kompetensutveckling och framtidens produktion tas upp.


2013-10-08: Skogen i Skolan firar 40 år!

Den 5 november är det 40-årsjubilem på Skansen i Stockholm. Skogen i Skolans Nationella kansli vill gärna fira med dig som samarbetar, arbetar eller har arbetat med dem.


2013-10-04: Debatt: Öka takten i klimatarbetet

"Efter en veckas möte i Stockholm så har FNs vetenskapliga klimatpanel, IPCC, presenterat sin rapport med nya slutsatser om klimatets förändring. Återigen aktualiseras skogens positiva roll för klimatet. Skog är en förnybar råvara som binder koldioxid och kol lagras i de färdiga produkterna. Därför har skogsbruk, med en god balans mellan tillväxt och naturvård en nyckelroll i klimatarbetet." skriver Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, i Land Lantbruk idag, 4 oktober.


2013-10-03: Skogsindustrin är en framtidsbransch

”För Sverige är skogsindustrin mycket viktig och kommer att vara väldigt betydelsefull även på sikt. Det är en verklig framtidsbransch där utvecklingen av befintliga och nya fiberbaserade produkter kan öppna många möjligheter”, säger Skogsindustriernas vd Carina Håkansson i en intervju med Svenskt Näringslivs regionkontor i Falun som publicerades idag, 3 oktober.


2013-10-01: Debatt: Ge oss färre lastbilar

Skogsindustriernas vd Carina Håkansson berättar i en debattartikel på di.se idag, 1 oktober, om att Sverige borde göra som Finland och tillåta tyngre lastbilar. Det skulle vara bättre för både miljön och ekonomin.


2013-09-30: Bristfällig analys ger svagt beslutsunderlag

Miljömålsberedningen har inte genomfört den faktabaserade analys av skogsbrukets miljöarbete som efterfrågats. Den analysen hade behövts för att bidra till att överbrygga de åsiktsskillnader som lett till de senaste årens omfattande debatt om skogspolitiken. Det skriver Skogsindustrierna i sitt remissvar på Miljömålsberedningens delbetänkande om Långsiktig hållbar markanvändning, del 1. 


2013-09-26: Nytt koncept för Framtidsresan

Temadagen Framtidsresan har turnerat runt bland Sveriges gymnasieskolor sedan 1999. Under åren har nu mer än 140 000 elever deltagit i satsningen. Syftet är att visa att skogsindustrin är förnybar, högteknologisk och internationell, samt att inspirera eleverna till att plugga vidare.


2013-09-26: Avtackning för Marie S. Arwidson

Efter att ha arbetat 37 år med skogsindustrifrågor, varav sex år som vd för den europeiska massa- och pappersindustrins organisation, CEPI, och de senaste tio åren som vd för Skogsindustrierna, har nu Marie S. Arwidson gått i pension. Marie avtackades bland annat med ett öppet hus hos Skogsindustrierna som var mycket välbesökt.


2013-09-26: Fortsätt satsa på drift och underhåll i den Nationella planen för transportsystemet

Skogsindustrierna är överlag positiva till Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Vi välkomnar att viktiga stråk och noder för godstransporter identifieras och i långa stycken överensstämmer med näringslivets egna. Vi välkomnar även att den största satsningen är på drift och underhåll av befintligt system. Förslaget till Nationell plan har dock, enligt vår mening, ett alltför stort fokus på storstadsområden. Vi håller inte med om att den satsningen kommer att generera de positiva effekter för godset som Trafikverket framhåller.


2013-09-26: Högre bullergränser ger fler bostäder

Ett betänkande (SOU 2013: 57) avseende samordnade bullerregler vid bostadsbyggande lämnades till regeringen i slutet av augusti. Syftet är att genom ett samordnat regelverk underlätta att det byggs bostäder i bullerutsatta miljöer.


2013-09-23: Skogsindustrierna välkomnar EU-kommissionens nya skogsstrategi

Skogspolitiken ligger utanför EU:s fördrag och är en nationell kompetens men eftersom många andra politikområden påverkar skogen och dess brukande så anser Skogsindustrierna att det är bra med en skogsstrategi som på ett övergripande plan tar ett helhetsgrepp på skogsfrågorna inom EU.

Hållbart skogsbruk står i fokus och strategin tar upp de nya utmaningarna för skogen i form av klimatförändringar, förnybar energi, biodiversitet, resurseffektivitet och skogens multifunktionalitet. Strategin tar också upp betydelsen av forskning och utveckling för sektorns utveckling och principen om maximerat värdeskapande; att använda skogsråvaran där den ger störst värde och att använda fibern så många gånger som möjligt innan den blir bioenergi.

  • Vi tycker att det är bra att strategin betonar hela den skogsindustriella värdekedjan, behovet av konkurrenskraft och skogens bidrag till en biobaserad samhällsekonomi. Vi ser nu fram emot att EU-kommissionen utvecklar strategin till  åtgärdsplaner säger Mårten Larsson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.

Strategin: http://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy/index_en.htm


2013-09-19: Så ska vi lyfta industrifrågorna

Trots att många upplever att vi lever i ett tjänstesamhälle så betyder industrin mer för svensk välfärd nu än någonsin tidigare. Industrin står för nästan 80 procent av exporten och majoriteten av tjänsteföretagen är direkt eller indirekt kopplade till industrin.


2013-09-19: SKGS bjuder in till lunchseminarium om EU:s utsläppshandelssystem

SKGS bjuder in till seminarium den 30 september 11.00-13.00 inkl. lunchwrap, Storgatan 19, Stockholm.


2013-09-19: Svenskt Trä på möbelmässa i Shanghai

Svenskt Trä ställde ut vid möbel- och inredningsmässan FMC i Shanghai den 11-14 september. FMC-mässan är en av de viktigaste mässorna för träindustrin i Kina inom möbel, snickeri och inredning. I montern exponerades 10 svenska sågverksföretag som sammanlagt står för cirka 70 procent av den svenska träproduktionen.


2013-09-19: Kungen 40 år på tronen: Skådespelare och experter möts i en kraftsamling för miljön

Skådespelerskan Lena Endre, naturfotografen Mattias Klum och Skogsindustriernas vd, Carina Håkansson, är några av de medverkande i "För miljön i tiden" på Dramatens stora scen den 23 november, en annorlunda föreställning som har tillkommit för att uppmärksamma Kung Carl XVI Gustafs fyrtio år som regent. "För miljön i tiden" tar oss via samtal, skådespel, musik och filmklipp på en miljöresa genom fyra decennier in i framtiden.


2013-09-17: Framtidsresan sätter ljuset på skogsindustrin

Framtidsresan har funnits sedan 1999 och är en rolig och annorlunda temadag för gymnasielever. Under dagen får eleverna fundera över sin framtid och lär sig samtidigt mer om skogsindustrin och de många olika jobb som finns inom branschen.


2013-09-16: Analysera effekter före nya sjöfartsregler

Tillsammans med Näringslivets Transportråd och Jernkontoret har Skogsindustrierna lämnat ett yttrande över kommissionens förslag om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter. Kommissionen vill införa ett regelverk för mätning av koldioxid som ett första steg i att på sikt införa ett handelssystem för koldioxidutsläpp från sjöfarten.


2013-09-13: Presentationer från Virkesforum

Förändringens vindar blåser som vanligt och mycket händer inom skogsindustri och virkesmarknad. Under Virkesforum den 11 september fick omkring 180 besökare ta del av en intressant dag med föredrag, diskussioner och debatt. Nu kan du ta del av evenemangets presentationer.


2013-09-12: Nyheter från ett välbesökt Virkesforum

Föreningen SKOGEN sammanfattade Skogsindustriernas evenemang Virkesforum i ett nyhetsbrev som gick ut idag, 12 september. Under en heldag fick de omkring 180 deltagarna lyssna på intressanta föredrag om virkesmarknad och vad som är på gång inom skogsindustrin. Reporter Lars Åkerman summerade många av de delar som väckte intresse under evenemanget.


2013-09-12: Sågverken en svag ljusglimt när svag efterfrågan fortsätter att pressa skogsindustrin

Strukturomvandlingen i tryckpappersindustrin, svag ekonomi på skogsindustrins huvudmarknader och stark krona pressar företagens lönsamhet. Jämfört med för ett år sedan har situationen för sågverken förbättrats. Exporten till Kina av sågade trävaror och även papper har ökat. Exportvärdet för skogsindustriprodukter minskade med fem procent första halvåret, visar Skogsindustriernas kvartalsrapport.


2013-09-12: Nytt nummer av Skog & Industri!

Skog & Industri Nr 3: Skogsindustriernas nytillträdde vd Carina Håkansson berättar om skogsbruket och industrins framtid. I temat ”Papper i omvandling” kan du bland annat läsa om nytänk och färskfiber som räddar svenska bruk. Svaveldirektivet – Så slår EU-reglerna mot skogsindustrin. Den svenska trävaruexporten till Kina slår rekord i år – om framgången och planerna. Trevlig läsning!


2013-09-10: Susanne Rudenstam ny chef för Sveriges Träbyggnadskansli

Från och med september är Susanne Rudenstam ny chef för Sveriges Träbyggnadskansli. Susanne har sedan 2006 varit kommunikationschef för Trä- och Möbelföretagen, och har där under många år land annat arbetat med att främja träbyggande såväl som med andra näringspolitiska frågor. Innan dess har hon haft ledande befattningar inom marknadsföring och kommunikation, bland annat inom Bonnierkoncernen.


2013-09-09: Läs senaste numret av tidningen Trä

I detta nummer av tidningen Trä! kan du läsa om Tamedia, en mäktig byggnad vars synliga trästomme är sammanfogad utan varken skruv eller spik. Andra konstruktioner som beskrivs är de nya höghusen i trä som byggs runt om i Europa. Vi visar på det stora urvalet genom tre exempel: Strandparken i Sundbyberg, Murray Grove i London och Via Cenni i Milano. Vi skriver också om hur man kan hantera fuktbelastningen på en träbyggnad. Vi visar dessutom på hur arkitektstudenter från Lund visualiserar sig framtidens kolonistugor och mycket mer. Trevlig läsning!


2013-09-09: Stort sug efter information om att bygga i trä

Med tretusen sidors material är TräGuiden Sveriges största webb för byggkonstruktion. Svenskt Trä, som driver TräGuiden, har låtit göra en undersökning och analys som visar att användarna trots det fylliga materialet efterfrågar än mer information och fördjupningar snarare än förenklingar.


2013-08-30: Konsekvensanalys med stora brister

Skogsindustrierna har tillsammans med nio andra branschorganisationer för industri och rederinäring lämnat sitt yttrande över Trafikverkets delredovisning av konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalt i marint bränsle.


2013-08-29: Skogsindustriernas vd Carina Håkansson om skogsbruket och industrins framtid

Carina Håkansson övertog vd-rollen på Skogsindustrierna i augusti. Branschen har framtidstro men är under press. En uppgift blir att bygga broar mellan de skilda uppfattningarna om svenskt skogsbruk.


2013-08-26: Pris för jämställdhet - nominera nu

Just nu är det hög tid att nominera ditt företag till Industrins jämställdhetspris, som delas ut gemensamt av facken och arbetsgivarna inom industrin. Priset går till företag som gjort insatser för jämställdhet som är värda att lyftas. Syftet med priset är att sprida goda exempel inom industrin på hur man kan jobba med jämställdhet.


2013-07-23: Bara mer krångel för företagen

Sveriges företagare behöver inte fler kostsamma regleringar. Årliga lönekartläggningar har ingen bevisad positiv effekt och tar kraft från det verkliga jämställdhetsarbetet, skriver företrädare för sju arbetsgivarorganisationer.


2013-07-12: 10 juli blev startdatum för det europeiska programmet PPP BRIDGE

BRIDGE står för ‘Biobased and Renewable Industries for Development and Growth in Europe’. Det är ett så kallat Public Private Partnership (PPP) mellan industrin och EU-kommissionen. Totalt är det i dagsläget 48 europeiska företag med 13 från massa- och pappersindustrin som deltar. Flera svenska företag deltar. Samarbetet omfattar 3,8 miljarder Euro.


2013-07-09: Skogsindustriernas transportdirektör Karolina Boholm är förordnad expert i Utredningen om järnvägens organisation

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har utsett Karolina Boholm som expert i Utredningen om järnvägens organisation som startar nu i juli och den första delredovisningen är planerad till den 13 oktober 2013.


2013-07-03: Industriarbetsgivarna stärker förhandlingsorganisationen

Per Widolf blir ny förhandlingschef för Industriarbetsgivarna. Samtidigt tillträder Robert Schön befattningen som vice VD i organisationen. Per Widolf, Robert Schön och vd, Per Hidesten, fortsätter även efter förändringen att utgöra Industriarbetsgivarnas förhandlingsledning.


2013-07-02: Insatser för tillgänglighet lockar fler till skogen

För att vistas oftare i skogen önskar svenskarna enklare framkomlighet och bättre mobiltäckning, visar en ny undersökning som presenterades av Skogsindustrierna på ett seminarium i Almedalen. Där deltog bland andra ärkebiskop Anders Wejryd.


2013-06-27: Markskador vid avverkning förebyggs med ny metod

Sedan februari 2012 står 14 företag och organisationer inom skogsbruket bakom en policy för att begränsa allvarliga körskador i skogen som ett led i skogsnäringens satsning på ett hållbart skogsbruk. För att ytterligare förebygga markskador har Södra från och med 1 juli infört så kallad markskoningsgaranti. Detta innebär ett bättre förebyggande arbete i samband med slutavverkningar med färre markskador som följd. Om skador trots allt uppstår repareras dem av företaget.


2013-06-25: Information om EU:s energieffektiviseringsdirektiv

Implementeringen av EU:s energieffektiviseringsdirektiv i svensk lag fortskrider. I början av juni publicerade Näringsdepartementet en promemoria med förslag till fyra nya lagar och ändringar i sju befintliga lagar. Promemorian är ute på remiss till mitten av september.


2013-06-25: Välkommen till Virkesforum 2013 -
Nya vindar på virkesmarknaden

Förändringens vindar blåser som vanligt och mycket händer inom skogsindustri och virkesmarknad. Vi ser fram emot en intressant dag med föredrag, diskussioner och debatt!


2013-06-18: Skogsindustrin håller ställningarna i pressad ekonomi

Skogsindustrin är fortsatt i ett läge präglat av svag ekonomisk utveckling på de viktigaste marknaderna. Näringen möter alltjämt utvecklingen med rationaliseringar och effektiviseringar och fortsätter att söka nya marknader – produktmässigt och geografiskt – för att på så sätt stärka konkurrenskraften på lång sikt.


2013-06-18: Sverige uppnår kraven med råge

Replik SvD Opinion 18 juni 2013: Karin Åström, vice ordförande för Naturskyddsföreningen, skriver på gårdagens Brännpunkt om det hon uppfattar som den ”negativa utvecklingen i skogen”. Det finns absolut utrymme för förbättringar i skogsbruket, men Naturskyddsföreningens beskrivning är grovt felaktig. Snarare är svenska skogsbruksmodellen ett bra exempel på hur ett aktivt skogsbruk kan förenas med biologisk mångfald.


2013-06-17: Bristfällig analys hotar miljö, jobb och tillväxt

Idag presenterar den parlamentariska miljömålsberedningen sitt förslag om markanvändning – skog. Tyvärr tvingas vi konstatera att undermålig analys gör att flera av förslagen har allvarliga brister. Om förslagen genomförs riskerar de att leda till bristande rättsäkerhet för markägaren, försämrad miljöhänsyn och färre jobb.


2013-06-14: Stärk konkurrenskraften med effektivare lastbilar

Det är hög tid att den svenska regeringen ändrar trafikförordningen och höjer maxvikten till 76 ton. Denna ändring skulle sänka utsläppen, minska transportkostnaderna och antalet lastbilar på våra vägar. Samtidigt ökar trafiksäkerheten och Sveriges konkurrenskraft.


2013-06-07: Optimism var ledordet när 50 vd:ar från hela världen diskuterade skogsindustrins framtid

Fler än 50 vd:ar inom den globala skogsindustrin möttes i veckan i São Paulo, Brasilien, för att diskutera framtiden. Samtalet handlade bland annat om att sektorn står inför stora utmaningar där en är det hårda tryck som finns på skogen som råvarubas och en annan är den strukturomvandling som pågår. Mötet uttryckte dock stor optimism om framtiden med tanke på skogssektorns stora betydelse för jobb och ekonomi och det stora behovet av varor från förnyelsebar råvara.


2013-05-30: BAT-slutsatser för massa- och papperstillverkning

Förhandlingar om BAT-slutsatser för massa- och papperstillverkning ägde rum i slutet av april. Vid förhandlingarna deltog EU-kommissionen, medlemsstaterna, miljöorganisationernas europaorganisation (EEB) samt industrin. BAT-slutsatser beskriver bästa teknik och innehåller bindande utsläppsvärden.


2013-05-30: Riksrevisionen har granskat program för energieffektivisering

Granskningen handlar om effektiviteten i styrmedlet Program för energieffektivisering, PFE. Den behandlar också frågan om energieffektivisering inom industrin bidrar till utsläppsminskningar, på kort och lång sikt, nationellt och på EU-nivå. Riksrevisionens övergripande slutsats är att det är tveksamt om PFE har bidragit till betydande energieffektiviseringar.


2013-05-29: Skog ger livskvalitet

Människor och skog hör ihop. I Rosendals trädgårdar på Djurgården i Stockholm berättade Skogsindustrierna på tisdagen om sitt arbete med att bruka skogen så att den ökar människors livskvalitet.


2013-05-28: Skogsindustrierna ökar fokus på svenskens livskvalitet

Skogsindustrierna presenterar idag sin återkommande rapport ”Levande skogar”. Rapporten fokuserar i år på människans förhållande till skogen och är en redovisning av skogsindustrins arbete för att bidra till att öka livskvalitet för svenskarna. Nya målområden har definierats och kommer att vara vägledande för Skogsindustriernas fortsatta arbete.


2013-05-28: Årets andra nummer av tidningen Trä är ute nu!

I detta nummer av tidningen Trä! kan du läsa om Woodcube, Hamburgs första femvåningshus i massivt trä, byggt helt utan kemikalier. En annan konstruktion som beskrivs är den nya energieffektiva studentbyn i Trondheim. Vi skriver också om trenden att prefabricerade enfamiljshus tenderar att bli mer arkitektoniska, och vi visar dessutom morgondagens digitala snickeri och hur CNC och laserskärning används för att skapa nytänkande arkitektur. Vi har även en översikt över olika ytbehandlingar för träfasader.


2013-05-22: Skogsindustrins arbete för bevarandet av biologisk mångfald

FN:s internationella dag för biologisk mångfald uppmärksammas i dag runt om i världen. Svenskt skogsbruk har i snart 20 år arbetat med jämställda mål för produktion och miljö, enligt principen frihet under ansvar. Resultatet av skogsindustrins ambitioner när det gäller den biologiska mångfalden presenteras i samlad form i rapporten Levande Skogar och dess uppföljningsrapport 2011. Här redovisas såväl politiska lagstadgade mål som skogsnäringens egna, frivilliga, miljömål och åtgärder tillsammans med en statusbedömning med anledning av att staten och skogsägarna har ett delat ansvar för den biologiska mångfalden.


2013-05-21: Skogsskyddet håller internationell toppnivå

Replik SvD.se: Företrädare från WWF presenterar i en debattartikel en eländesskildring över hur illa, enligt dem, tillståndet är i den svenska skogen (Brännpunkt 19/5). Även om skogsbruket utvecklats mycket de senaste årtiondena finns det absolut potential till ytterligare förbättringar, men vi ställer oss frågande inför WWF:s beskrivning av ett svenskt skogsbruk som hotar den biologiska mångfalden. Det är inte en korrekt bild. Det verkar inte heller som om svenska folket uppfattar att naturhänsyn är något som det tas lätt på i Sverige. Enligt WWF:s egna nya siffror anser nio av tio att Sverige är mycket eller ganska bra på naturskydd.


2013-05-17: EU-direktiv om vikt och dimensioner för lastbilar

Skogsindustrierna ser positivt på EU-kommissionens ändringsförslag i direktiv 96/53/EG om vikt och dimensioner för lastbilar.


2013-05-14: Skogsindustriernas energidirektör kommenterar utsläppsrätter i Agenda

SVTs program Agenda från den 12 maj 2013 handlar bland annat om utsläppsrätter (ca 30 minuter in i programmet). ”Inte på länge har det varit så billigt att vara klimatbov. Har EU:s klimatarbete havererat?” lyder rubriken. I studion medverkar även miljöminister Lena Ek (C). Lina Palm, kontaktperson för SKGS och energidirektör på Skogsindustrierna, kommenterar för SKGS räkning.


2013-05-13: Skogsindustriernas vd intervjuas i Handelsbanken webb-TV

Marie S. Arwidson, vd Skogsindustrierna, deltog i Handelsbankens tv-program Rapportfloden 10 maj. Konjunkturen och den starka kronan slår hårt mot den svenska skogsindustrin – en bransch som har ett exportvärde på 123 miljarder kronor. ”Beroende på produktmix och valutasäkring slår det olika mot olika företag”, säger Marie S. Arwidson, vd på Skogsindustrierna. Se inslaget nedan.


2013-05-13: Vem ska få Industrins jämställdhetspris 2013?

Vem tycker du ska få Industrins jämställdhetspris 2013? Nu öppnar nomineringen till Industrins jämställdhetspris 2013, ett pris som delas ut årligen till ett företag som har genomfört insatser för ökad jämställdhet. Juryn består av företrädare för arbetsgivar- samt arbetstagarförbund inom industrin.


2013-05-03: Ett hållbart samhälle växer på träd

Välkommen till en eftermiddag i Rosendals vackra trädgårdar där vi presenterar den nya rapporten Levande Skogar - Om skogsindustrins arbete för skogen, människan och den biologiska mångfalden.


2013-04-30: Alla partier kritiserar regeringens hantering av nya svavelregler

Regeringen saknar en strategi kring hur den svenska exportindustrins konkurrenskraft ska bevaras trots höjda kostnader till följd av de nya gränsvärden för fartygens svavelutsläpp i Östersjön. Nu får även regeringen kritik från ett enigt trafikutskott i riksdagen. Utskottets samtliga ledamöter vill nu att riksdagen uppmanar regeringen att vidta åtgärder.


2013-04-29: Ny gemensam forsknings- och innovationsagenda för en biobaserad samhällsekonomi

Skogsindustrierna har ansvarat för den gemensamma Strategiska Forsknings- och InnovationsAgendan (SFIA) ”En biobaserad samhällsekonomi”. Agendan är resultat av ett samarbete mellan näring och forskare och utgör en plattform för en gemensam satsning på nya produkter, material och tjänster baserade på förnybar råvara.


2013-04-29: Energimarknadsinspektionens förslag för reglerat tillträde till fjärrvärmenäten

Energimarknadsinspektionen redovisade i slutet av april sitt förslag till hur ett reglerat tillträde till fjärrvärmenäten ska utformas. En utgångspunkt för modellen för reglerat tillträde är att fjärrvärmeföretaget ska hållas skadelöst. Förslaget innebär därför bland annat att nödvändiga investeringar för att koppla andra värmeleverantörer till ett nät ska tas av värmeleverantören.


2013-04-29: Ny Grönbok om energi- och klimatpolitiken fram till 2030

EU-kommissionen presenterade i slutet av mars en grönbok som ska ”sätta en ram för energi- och klimatpolitiken fram till 2030”. Grönboken innehåller inga konkreta förslag utan fokuserar på en rad frågor som behöver adresseras i Kommissionens vidare förslag. Grönboken är nu ute på konsultation.


2013-04-22: Nej från EU-parlamentet till manipulering av utsläppshandelssystemet

EU-parlamentet röstade den 16 april emot förändringar i utsläppshandelssystemet i innevarande handelsperiod, det så kallade back-loadingförslaget. Frågan är däremot inte utagerad utan parlamentet visar den tillbaka till utskotten för miljö och industri.


2013-04-19: Industriellt byggande och nya marknader möjligheter för träindustrin

Från Trädagen signalerades en fortsatt god utveckling inom träbyggandet, även om ett lågt byggande i Sverige håller tillbaka marknaden. Den svenska träindustrins framgångar på nya marknader utgör också ljusa inslag i en sektor som just nu går igenom en krävande period.


2013-04-18: Skogsindustrierna välkomnar regeringens initiativ till nationellt skogsprogram

Regeringen beslöt under torsdagen om att ge Skogsstyrelsen i uppdrag att göra en förstudie om ett nationellt skogsprogram. Skogsindustrierna välkomnar beslutet och ser ett nationellt skogsprogram som en naturlig vidareutveckling av regeringens initiativ ”Skogsriket”.


2013-04-17: Skogsindustriernas Charlotte Dedye Apelgren vinner hederspris

Charlotte Dedye Apelgren, kommunikationsansvarig på Svenskt Trä inom Skogsindustrierna, tilldelas Chris Heisters hederspris 2013. Priset delades ut av Chris Heister, landshövding i Stockholms län, under Trädagen den 17 april, en del i Skogsnäringsveckan.


2013-04-16: Carina Håkansson ny vd i Skogsindustrierna

Skogsindustrierna har utsett Carina Håkansson till ny vd.


2013-04-16: Guldkvist till förkämpe för skogsnäringen

Marie S Arwidson, vd för Skogsindustrierna, har tagit emot Föreningen Skogens årliga pris Guldkvisten. Priset delas ut till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk.


2013-04-16: Skogsindustrierna välkomnar regeringens initiativ till nationellt skogsprogram

Vid ett framträdande vid skogsnäringsveckan under tisdagen presenterade landsbygdsminister Eskil Erlandsson att regeringen avser att ta fram ett nationellt skogsprogram.


2013-04-15: Välkommen till Skogsnäringsveckan 2013

Skogsnäringsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser för den svenska skogsindustrin, pågår 15-19 april. Invigningen sker tisdagen den 16 april i Stockholm på City Conference Centre (Norra Latin).


2013-04-02: Uppgörelse klar för industrin

Den 2 april 2013 har förbunden inom Industriarbetsgivarna nått en överenskommelse på tre år för perioden 1 april 2013 – 31 mars 2016 med våra motparter. Förhandlingarna inleddes den 19 december 2012 och avslutades under medverkan av de opartiska ordförandena inom ramen för Industriavtalet (omfattar inte Ledarna och Pappers).

Kostnadsramen för avtalsperioden är totalt 6,8 procent. Revisionstidpunkt är den 1 april respektive år. Det tredje avtalsåret är uppsägningsbart och sista tidpunkt för uppsägning är den 30 september 2014.


2013-04-02: Näringslivet vill öka återvinningen av förpackningar och tidningar

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och Återvinningsindustrierna (ÅI) presenterar nu ett gemensamt projekt som syftar till att kraftigt öka återvinningen av förpackningar och tidningar i landet. Projektet inleds under hösten med målsättningen att hela 50 % av landets hushåll ska kunna erbjudas fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar senast år 2018. Idag har dryga 30 % av hushållen tillgång till en sådan service.


2013-03-27: Den finska budgeten ger litet stöd för industrin

Den finska regeringen presenterade i förra veckan sin budget. Det fanns förhoppningar om att de skulle presentera stöd till industrin för att kompensera för de ökade kostnaderna som svaveldirektivet medför. Men istället kom ett par satsningar på infrastruktur som terminaler för flytande naturgas (LNG) och möjlighet till tyngre lastbilar.


2013-03-22: Informationssatsningen #jobbiskogen på Twitter

Den 22 mars drar informationssatsningen #jobbiskogen i gång på Twitter med syfte att visa på det stora utbudet av utbildningar och yrken inom skogssektorn.


2013-03-19: Svenskt Trä nominerad till reklamtävlingen Columbi Ägg

Svenskt Träs kampanj ”Framtiden växer på träd” är en av 13 kampanjer av totalt 150 som nominerats till reklamtävlingen Columbi Ägg. Det är tidningen Dagens Samhälle som utser bästa kampanj för offentlig sektor.


2013-03-16: Industriarbetsgivarna accepterar OpOs hemställan

Idag har Industriarbetsgivarna svarat på de opartiska ordförandenas (OpO) hemställan. Hemställan – som berör den internationellt konkurrensutsatta industrin – avser ett treårigt avtal med sammanlagda kostnadsökningar om 6 procent.


2013-03-15: Näringsministern gav svar om skogsindustrins konkurrenskraft

I onsdags, 13 mars, framhöll näringsminister Annie Lööf skogsindustrins betydelse för hållbar utveckling och nya jobb när hon besvarade en skriftlig fråga från riksdagsledamot Peter Hultqvist (S).


2013-03-14: Bristfälliga kalkyler för gods undervärderar nyttan med tillförlitliga järnvägstransporter

Samhällsekonomiska kalkyler för godstransporter undervärderar nyttan för näringslivet med tidsvinster och tillförlitlighet. Det visar en promemoria framtagen av Väg- och Transportforskningsinstitutet. När det avsätts resurser för investeringar i infrastruktur riskerar dessa därmed att inte hamna i de för samhället värdefullaste projekten.


2013-03-13: Kalla fötter om kilometerskatt – Hur påverkar det Sverige?

Debatt på Skogsnäringsveckan: Kilometerskatt för lastbilar skulle drabba skogsindustrin hårt. De långa avstånden är redan idag en konkurrensnackdel för Sverige, det blir inte bättre om avstånden dessutom beskattas. Danmark, som under förra året beslutade sig för att införa kilometerskatt har nu fått kalla fötter och dragit tillbaka förslaget – bl.a. med motiveringen att det slår mot den danska glesbygden.


2013-03-13: Marknader utanför Europa motvikt när den ekonomiska krisen pressar skogsindustrin

Nordafrika, Mellanöstern och Asien räddar försäljningsvolymerna för svensk skogsindustri. Det visar Skogsindustriernas kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2012. Totalt sett så pressas dock skogsindustriföretagens lönsamhet av den svaga marknadsutvecklingen i Europa. Branschens totala exportvärde sjönk i fjol med 4 procent till 123 miljarder kronor, jämfört med 2011.


2013-03-11: Årets första nummer av tidningen Trä är ute nu!

I tidningen kan du läsa hur trähotellet Tierra Patagonia, i gränsen mellan Chile och Argentina, anpassat arkitekturen till det tuffa klimatet i stäppmarken med kall luft, stark vind och mycket nederbörd.


2013-03-04: ”Uppfinningarna som ska rädda skogsindustrin”, DN-artikel lördag den 2 mars

I lördagens Dagens Nyheter skriver DN:s ekonomijournalist Lars-Ingemar Karlsson om möjligheterna med skogsindustrins produkter. Efter att ha intervjuat Skogsindustriernas forskningsdirektör Jan Lagerström konstaterar han att ”det finns hopp om framtiden för den svenska skogsindustrin”.


2013-03-01: Back-loading ett dåligt förslag

EU-kommissionen lade under hösten 2012 fram ett förslag om att undanta 900 miljoner utsläppsrätter från handel under ett antal år, så kallat back-loading. Syftet med förslaget är att driva upp priserna på utsläppsrätter. Förslaget har sedan kommissionens presentation diskuterats såväl i EU Parlamentet som i medlemsstaterna. Under de senaste veckorna har såväl miljöutskottet i EU-parlamentet, ENVI som den svenska regeringen förklarat sig positiva till EU-kommissionens förslag om back-loading som innebär politiska ingrepp i handeln med utsläppsrätter.


2013-03-01: Regeringsuppdrag om buller

Regeringen har beslutat om tre uppdrag i syfte att samordna planläggning och lovgivning enligt PBL med prövning och tillsyn enligt miljöbalken. En särskild utredare ska se över och underlätta byggandet av bostäder i bullerutsatta områden. Naturvårdsverket får i uppdrag att utarbeta en vägledning om hur buller från miljöfarlig verksamhet kan hanteras vid prövning och tillsyn och Boverket ska utarbeta en vägledning för planering och byggande. Samråd ska ske mellan parterna och med andra intressenter. Uppdragen ska redovisas den 31 augusti 2013.


2013-02-28: Danmark backar om kilometerskatten

Kilometerskatt, eller slitageavgift som socialdemokraterna kallar det, skulle ha en stor negativ inverkan på svenska företags konkurrenskraft. Skogsindustriernas medlemmar arbetar kontinuerligt med att effektivisera sina transporter. Men att korta avståndet mellan skogen och anläggningarna är inte möjligt. Att skattebelägga avstånd ger därmed ingen styrning utan endast en ökad belastning för industrin. Skogsindustrierna är rädda om jobben, något som även socialdemokraterna borde vara.


2013-02-27: Forskning om kolfiber från träd belönas med 500 000 kr

Forskare vid Innventia får 500 000 kr från Gunnar Sundblads Forskningsfond för att utveckla ny kunskap om hur skogsträdens lignin kan användas för framställning av kolfiber som armering i lätta material.


2013-02-26: Skogsindustrin erbjuder det hållbara samhället

Skogsindustrin står inför stora utmaningar som motorn i den biobaserade samhällsekonomin. Skogens avgörande betydelse för samhällsutvecklingen är fokus för diskussionen på Skogsindustriernas öppna årsmöte som börjar kl 13.30 tisdagen den 16 april.


2013-02-21: Skärpt tillsyn tydliggör ramarna

Skogsstyrelsen har beslutat att om att skärpa tillsynen på skogliga åtgärder genom att skriva förelägganden och förbud enligt 30 § skogsvårdslagen för några tydliga typfall.


2013-02-18: Landsbygdsminister Eskil Erlandsson till Skogsnäringsveckan

Vi är mycket glada att landsbygdsminister Eskil Erlandsson kommer att delta på Skogsindustriernas öppna årsmöte med ett inledningsanförande. Det blir spännande att lyssna till vad som är aktuellt inom Skogsriket, som lanserades på Skogsnäringsveckan för två år sedan.


2013-02-15: Insamling av medlemsuppgifter 2013

Nu är det bara en vecka kvar för inrapportering av våra medlemmars uppgifter för år 2012! Sista inrapporteringsdagen är nämligen den 22 februari. Har du några frågor? Ring eller maila Aon Hewitt på: 08-50 55 59 50 eller support@medlemsuppgift.se.


2013-02-13: Var med och utveckla framtidens massa- och pappersbruk

Banbrytande teknik är kärnan i CEPI:s färdplan 2050 för att skapa en utsläppssnål biobaserad samhällsekonomi. För att möjliggöra att de två målen i färdplanen nås; 80 % minskade koldioxidutsläpp inom branschen och 50 % mer värdeskapande till 2050, bör ny teknik göras tillgänglig till år 2030.


2013-02-01: Göran Persson invigningstalar på Skogsnäringsveckan

Vi har glädjen att presentera Göran Persson, ordförande för Sveaskog och Think Forest som invigningstalare på Skogsnäringsveckan, mötesplatsen där branschen, politiker och andra intressenter möts och diskuterar aktuella frågor som berör näringen.


2013-01-30: Samråd och remiss om arbetsprogram inom vattenförvaltningen

Vattenmyndigheterna i de fem vattendistrikten i Sverige har upprättat arbetsprogram och tidtabell över väsentliga att arbeta med under kommande år. Dessa är utsända för samråd fram till den 1 juni och alla berörda ges tillfälle att ge synpunkter.


2013-01-30: Programkonferens om Branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustri

Branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin är ett forskningsprogram som finansierats gemensamt av trä- och skogsindustrin samt staten via VINNOVA. Programmet startade 2006 och totalt har ett 60-tal projekt finansierats genom programmet som avslutas 2013.


2013-01-30: Ekoportal2035 på schemat i högskolan

Ny kurs med Ekoportal2035 som tema på Högskolan i Gävle. Företaget NINE samarbetar med programmet design och träteknik vid Högskolan i Gävle.


2013-01-30: Avtalsförhandlingarna är igång – ny information på ny webbplats

Den 8 januari påbörjades Industriarbetsgivarnas avtalsförhandlingar. Information om senaste nytt från Industriarbetsgivarna om Avtal 2013 hittar du på vår nya webbplats under www.industriarbetsgivarna.se/avtal-2013. Under dessa sidor samlar vi nyheter, notiser, information om Industriavtalet, tidplan, kontaktinformation om oss och våra motparter, intervjuer, pressmeddelanden om avtalsförhandlingarna och övrigt som är relevant för avtalsrörelsen 2013.


2013-01-30: Elektrikerna varslar EIO om strejk – kan påverka verksamhet vid medlemsföretag inom Massa- och Pappersindustrin

Svenska Elektrikerförbundet, SEF (Elektrikerna), har den 29 januari 2013 varslat medlemsföretag inom Elektriska Installatörs Organisationen (EIO) om stridsåtgärder.


2013-01-24: Utnyttjade skogsarbetare kan få lön

Meddelande från TT: Om det stämmer att gästarbetande kamerunier lurats och fått slavlön för skogsarbete, kommer de att få den lön de först lovades. Arbetsgivarorganisationen SLA och GS-facket enades på torsdagen om att utreda fallet.


2013-01-23: Stark oro för jobben när lokalpolitiker protesterar mot regeringen

Nära 1 500 personer har hittills skrivit under Norrlandsuppropet som är en protest mot regeringen, som sätter tusentals industrijobb på spel. Det gäller svaveldirektivet som kväver konkurrenskraften för svensk industri samtidigt som konkurrentländer undantas och kan dra nytta av situationen. Flera oroade politiker berättar nu varför de skriver på Norrlandsuppropet.


2013-01-23: Den svenska regeringens hittills största anti-jobb-aktion väcker internationell uppmärksamhet

I en utförlig artikel beskriver den internationella nyhetsbyrån Bloomberg hur Sverige genom det så kallade svaveldirektivet med berått mod sätter sysselsättningen på spel i välfungerande svensk industri.


2013-01-22: Insamling av medlemsuppgifter 2013

Nu påbörjas insamlingen av samtliga medlemmars uppgifter avseende år 2012. Det är viktigt att företagets uppgifter rapporteras in. Uppgifterna ligger till grund för den årliga avgiften. Sista inrapporteringsdag är den 22 februari 2013.


2013-01-11: Ny app gör det enklare att bygga med trä

Lathunden heter en ny app från Svenskt Trä som förenklar användningen av trä. Lathunden innehåller till exempel beräkningsverktyg för att räkna fram virkesåtgången och få rätt dimension på konstruktionsvirke och limträ. Lathunden är ett uppskattat hjälpmedel för hantverkare, arkitekter, bygg- och trävaruhandeln samt händiga privatpersoner.


2013-01-10: En klok avtalsrörelse kan bryta varselvågen

Debattartikel: Sveriges välstånd och välfärd, som för många är en självklarhet, hade inte kunnat uppstå utan en konkurrenskraftig basindustri. Industrins förmåga att kunna stå sig på en global marknad är avgörande för vår region och vårt lands utveckling även i framtiden.


2013-01-07: Vi söker en vd som vill leda skogsindustrin in i framtiden!

Vi söker en engagerad och visionär ledare som vill driva branschens strategiska frågor i såväl nationella som internationella sammanhang. Det blir din uppgift att tillsammans med medlemsföretagen öka branschens attraktivitet och verka för att på olika sätt stärka vår konkurrenskraft.