Skogsindustrierna beklagar Skogsstyrelsens beslut: Ingen sänkning av lägsta tillåtna ålder för avverkning i de fyra nordligaste länen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-02-19

Det har länge funnits andra åldersregler för skogsavverkning i norra Sverige än för resten av landet. Detta trots att forskningen visar att skog, oberoende av var den växer, har samma tillväxt om den växer på mark med samma bördighet. Trots detta väljer Skogsstyrelsen att inte genomföra regelförenklingen och tillämpa samma åldrar i norra som södra Sverige med argumentet att det inte kan uteslutas att det uppstår negativa effekter för rennäringen som behöver tillgång till äldre skogar. 

Vi befarar att beslutet kommer att få negativa konsekvenser för såväl rennäring som biologisk mångfald då beslutet minskar valmöjligheterna och styr mot avverkning av mer äldre skogar i norr. Självklart är hänsyn till rennäringen en viktig fråga som bör utvecklas, men inte genom att ha kvar ett felaktigt regelverk för att det uppges ha andra, indirekta effekter.

Här kan du ta del av Skogsstyrelsen beslut

Skogsindustriernas remissvar

 

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: