Dynamisk framtid i nya investeringsprojekt

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-12-15

Skogsindustrierna presenterar idag kvartalsrapporten ”Så går det för skogsindustrin – december 2015”. Stora investeringar aviseras för 2016, sågverkens produktion når högsta nivån sedan 2007 och massaproduktionen fortsätter att utvecklas positivt medan papperstillverkning stabiliserats.

- Under hösten aviserades stora investeringar inom skogsindustrin, och tidigare investeringar inom massa och pappersindustrin är i sin slutfas, säger Skogsindustriernas chefsekonom Mats Kinnwall. Det är framförallt inom massaindustrin som de kommande investeringarna sker för att ge dynamik och framtid åt industrin.

Sågverkens produktion har börjat plana ut på en relativt hög nivå och kommer i år att nå den högsta nivån sedan 2007. Det är helt och hållet i södra Sverige som produktionen ökar. De svenska sågverken gynnas på hemmamarknaden av en hög byggaktivitet samtidigt som exporten gynnas av den relativt svaga kronan. 

Den globala marknaden har dock påverkats negativt av svagare efterfrågetillväxt i Kina och av ett högt utbud av bl.a. ”valutadopade” ryska trävaror på viktiga marknader. För Sveriges del har detta främst drabbat furumarknaden. En trend vi ser är att de mogna marknaderna i Europa och USA tar allt mer över som drivkrafter för träkonsumtionen medan utvecklingen i tillväxtländerna är mer osäker.

Produktionen inom massaindustrin har fortsatt sin positiva utveckling under året. Exporten är på återhämtning och förändras marginellt. Leveranserna till EU har fortsatt uppåt medan Asienleveranserna har backat dock i en lugnare takt. Exportvärdet för massa har haft en gynnsam utveckling under årets tre kvartal, en uppgång på 14 procent.

Tillverkningen av papper har stabiliserats under året. Det grafiska pappret har fortsatt att falla, men produktionen av förpackningsmaterial är på en oförändrad nivå. Även exporten av papper har backat med en procent, dock har leveranserna till huvudregionen EU fortsatt att stiga.  Värdet av pappersexporten har fortsatt sin positiva utveckling och har hittills i år ökat med en procent.

Prognoserna för den globala konjunkturen har fortsatt att skruvas ner under hösten. Det finns just nu inte mycket som tyder på att BNP-tillväxten kommer att öka under den närmaste tiden. Visserligen fortsätter USA och Storbritannien att växa i anständig takt medan ekonomin börjat växa – om än måttligt - i Eurozonen.

Samtidigt har många av tidigare tillväxtekonomier som Kina och, i synnerhet, Ryssland och Brasilien, bromsat påtagligt. Följden har blivit att det stora tillväxtgapet mellan ”den nya världen” och ”den gamla världen” krymper.

Den överraskande snabba avmattningen bland tillväxtekonomierna har också skapat stora kapacitetsöverskott på många råvarumarknader med kraftiga prisfall på olja, många metaller, etc, som följd. Den svenska ekonomin sticker ut i sammanhanget med betydligt högre tillväxt än liknande länder i takt med att Riksbankens extraordinära stimulanser har satt ordentlig fart den inhemska efterfrågan.

Kontaktperson
Mats Kinnwall, chefsekonom, Skogsindustrierna
+46 (0)8-762 72 66
mats.kinnwall@skogsindustrierna.org

 

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

grynfarb11032015_DSC4192.jpg
Mats KinnwallChefekonom08-762 72 66