Skogsindustrierna i SvD: Replik till Naturskyddsföreningen och Tågoperatörerna

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2015-04-20

Skogsindustrierna välkomnar att Naturskyddsföreningen och Tågoperatörerna – i en artikel på Brännpunkt den 16 april – tydligt tar ställning för effektivare lastbilar. Tyngre och längre lastbilar är ett av de mest effektiva sätten att snabbt minska klimatförstörande utsläpp. Men det finns ytterligare fördelar. Färre fordon på vägarna ökar trafiksäkerheten. Minskad bränsleförbrukning minskar kostnaderna och stärker konkurrenskraften. Och tvärtemot vad många tror så ökar inte vägslitaget med 74 tonslastbilarna, eftersom de har fler hjulaxlar som fördelar trycket.

Att ställa transportslagen mot varandra, som Naturskyddsföreningen och Tågoperatörerna, gör är både omodernt och missriktat. Teknikutveckling och modernisering behövs inom alla transportslag. Skogsindustrierna är en av de största transportköparna. När det gäller väg- och järnvägstransporter behöver vi både och, inte antingen eller.  Om man räknar bort malmtransporterna svarar skogsindustrin för närmare hälften av allt gods på järnvägen. Vi vill gärna använda ännu mer, men hindras av ett dåligt fungerande järnvägssystem. Järnvägen har – som alla vet - stora utmaningar. För att höja järnvägens kapacitet behövs en lång rad åtgärder.

En godstransport från punkt A till punkt B behöver ofta flera olika transportslag och valet av dessa baseras främst på andra faktorer än kostnad. Tillgång till infrastruktur är en sådan faktor. Sverige är ett vidsträckt land. Vi har ungefär 1 100 mil järnväg i Sverige och 42 500 mil bilväg, så det säger sig själv att järnvägen inte är ett alternativ överallt. Medeltransporten för skogsindustrins lastbilstransporter är cirka 10 mil. 74 tonslastbilarna underlättar överlastning till såväl järnväg som sjöfart. Det är mot denna bakgrund det är viktigt att satsa på väl fungerande omlastningsterminaler, så att hela transportkedjan blir så effektiv som möjligt.

Från och 1 juni kommer det bli tillåtet med 64 tons fordon på vägnätet. Det är ett viktigt steg i rätt riktning, men det är först när man tillåter 74 ton som de riktigt stora fördelarna kommer. Regeringen har även uppdragit åt Trafikverket att utreda hur man kan implementera tyngre och längre tåg. Det är något som skogsindustrin länge har arbetat med, bland annat i forskningsprojektet ELVIS.

Skogsnäringen är viktig för jobb och tillväxt i hela landet, men också för att nå en framtida bioekonomi där produkter, som idag är fossilbaserade, kommer från förnyelsebara råvaror. Att hindra nödvändig modernisering av transportsektorn skulle försvåra utvecklingen bort från fossilsamhället – och det är väl knappast något som Naturskyddsföreningen och Tågoperatörerna vill?

Karolina Boholm, Transportdirektör, Skogsindustrierna

Läs repliken på SvD här.

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30