Vad Skogsindustrierna gör

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-06-30
Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Organisationens uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter.

I samverkan med företagen arbetar Skogsindustrierna med svensk och övrig europeisk näringspolitik och marknadsfrågor för trämekaniska produkter.

Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt ett 20-tal koncerner/företag och cirka 120 sågverk i ett 60-tal koncerner/företag, samt ett 40-tal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning.

Näringspolitik
Politiska beslut om energi, skog, klimat, transporter m.m. påverkar företagens villkor. Skogsindustrierna är en självklar samtalspartner och remissinstans och för en kontinuerlig dialog med regering, riksdag, myndigheter och politiska partier. På Europanivå är Skogsindustrierna medlemmar i branschorganisationerna CEPI och CEI-Bois.

Svenskt Trä
Genom marknadsföring, attitydpåverkan och kunskapsuppbyggnad arbetar Skogsindustrierna för en ökad användning av trä. Insatserna samordnas i ett svenskt och ett internationellt program, med inriktning på både proffs och allmänhet. Läs mer om verksamheten på www.svenskttra.se.

Bransch- och marknadsanalys
Bransch- och marknadsstatistik sammanställs som en service till medlemsföretag, media med flera samt som underlag för Skogsindustriernas arbete med näringspolitiska frågor samt träpromotion. Genom rapporter och analyser tydliggörs skogsindustrins ekonomiska betydelse för landet.

Medlemsnytta
Medlemsföretagen har direkt och indirekt nytta av Skogsindustriernas verksamhet, till exempel genom:

  • Aktiviteter för att stärka branschens attraktionskraft och image
  • Opinionsbildning vad gäller energi, skog, transporter, miljö, klimat och andra näringspolitiska frågor
  • Insatser för att stärka skogsindustriell forskning i Sverige och i EU
  • Marknadsföring av trä som material
  • Marknadsstatistik för trävaror och massa/papper
  • Bevakning av standardisering inom trä- och byggsektorn samt på miljö- och energiområdet
  • Synliggörande av branschen och dess betydelse för klimatet, arbetsmarknaden och ekonomin i Sverige.

Kommunikation
Kommunikationsarbetet inom Skogsindustrierna syftar till att öka synligheten för branschen. Det är en välintegrerad del av verksamheten och kommunikationsavdelningen arbetar målmedvetet med målgruppsanpassning – rätt budskap, via rätt kanaler till rätt målgrupp.

Årsskrift

Skogsindustriernas årsskrift släpps i samband med styrelsens årsmöte under Skogsnäringsveckan varje år.

Samverkan

Skogsindustrierna är en av 48 medlemsorganisationer inom Svenskt Näringsliv. Tillsammans med Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA), Trä- och Möbelföretagen (TMF) samt Grafiska Företagen äger Skogsindustrierna serviceaktiebolaget Arbio.

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

asa-bihl.jpg
Åsa BihlKommunikationsdirektör08-762 72 77