Svensk samverkan

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-03-10
Skogsindustrierna samverkar med flera svenska organisationer. Här nämns några viktiga exempel. Länkar till organisationerna finner du till höger.

BioInnovation är en branschöverskridande satsning för att utveckla starka, konkurrenskraftiga och innovativa material, produkter och tjänster baserade på förnybar råvara. Visionen är att Sverige har ställt om till en biobaserad samhällsekonomi 2050. Programmet har ett 60-tal intressenter, varav hälften är företag och hälften är organisationer, universitet och institut.

Föreningen Skogen är en ideell förening för skogsägare, tjänstemän, maskinförare och företagare som verkar för bättre skogar och ett aktivare skogsbruk. Föreningen Skogen har 8 000 medlemmar.

Grafiska Företagen företräder 465 medlemsföretag och är arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden.

Industriarbetsgivarna är en arbetsgivarorganisation bildad av Gruvornas Arbetsgivareförbund, Skogsindustrierna (arbetsgivardelen), Stål och Metall Arbetsgivareförbundet samt SVEMEK. Industriarbetsgivarna har sammanlagt 860 medlemsföretag med cirka 80 000 anställda.

Industrirådet (tidigare Industrikommittén) består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Rådets uppgift är att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet.

LRF Skogsägarna är en avdelning inom LRF och branschorganisation för de fyra skogsägarföreningarna Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra Skogs-
ägarna. Skogsägarföreningarna har totalt 111 000 medlemmar som tillsammans äger 6,2 miljoner hektar produktiv skogsmark.

Näringslivets Transportråd är en arena för transportköpare där svenska industri- och handelsföretag möts för diskussion, utveckling och kunskapsutbyte om transporter.

Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Skogsindustrierna är tillsammans med 48 andra bransch- och arbetsgivarförbund medlemmar i Svenskt Näringsliv. 

SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, företräder ca 4 000 medlemsföretag med verksamhet inom skogsbruk, jordbruk, djursjukvård, golf och trädgårdsnäringen. Uppgiften är att tillvarata medlemsföretagens- och arbetsgivarnas intressen.
 
SKGS (Skogen och Kemin, Gruvorna och Stålet), är ett samarbete på energiområdet mellan de fyra branschföreningarna Skogsindustrierna, Plast- & Kemiföretagen, SveMin och Jernkontoret.

Trä- och Möbelföretagen, TMF, är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har cirka 30 000 personer anställda.

Kontakt

Wiveca-Westerberg.jpg
Wiveca WesterbergVD assistent