Skogsindustriklustret - Höga tal i svensk ekonomi

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-02-21
Skogsindustrin med papper, massa, trävaror och bioenergi. Kundföretagen som förädlar till förpackningar, tidningar, böcker, hygienprodukter, trähus, möbler med mera. Leverantörsledet med maskintillverkare, IT-företag, kemikalietillverkare, transportörer, konsulter med flera. Man är kund och leverantör, man samspelar och konkurrerar, man satsar på gemensamma forskningsprojekt och man initierar nya utbildningslinjer. Detta är skogsindustriklustret i Sverige.

Allt det här hänger ihop. Inom klustret sker ett utbyte av teknik och kunnande. Företag och människor lär av varandra. På så sätt bygger man en industrikultur och en kompetens som är basen för framgång. En framgång som skapar välstånd.

På världsmarknaden är ställningen stark. Svenska skogsindustrier, maskinleverantörer, kemikalieleverantörer, förpackningsföretag med flera hör till världseliten. Det gäller också forskningen och det gäller skogsbruket.

Det svenska skogsindustriklustret är också en del i ett europeiskt kluster. Inom alla delar av klustret är integrationen i Europa betydande.

Skogsindustriklustrets betydelse för samhället vill vi visa i den här broschyren, där vi sammanställt några nyckeltal. Siffrorna för export, investeringar och sysselsättning visar att skogsindustriklustret betyder mer än du tror.

Kluster, som egentligen betyder klunga, anhopning, lanserades av den kände Harvardprofessorn Michael Porter som ett begrepp för att beskriva den dynamik som uppstår när det i ett land finns flera företag inom ett visst område som konkurrerar och samarbetar och lockar till sig duktiga leverantörer och kunder. Närliggande begrepp är nätverk och industriella system. Källan till uppgifterna om klustret är en utredning av Jaakko Pöyry Consulting AB. Uppgifterna avser 1996.

110 000 000 000 Skogsindustriklustrets export uppgår till 110 miljarder kronor. Det är en femtedel av Sveriges totala export och den betalar hela importen av olja, mat, kläder och bilar.

23 % av industrins omsättning Nästan en fjärdedel av industrins omsättning skapas av företagen i skogsindustriklustret.

27 % av förädlingsvärdet Klusterföretagen förädlar råvaror till produkter och svarar för mer än en fjärdedel av industrins förädlingsvärde.

26 % av alla industrianställda Företagen i klustret sysselsätter 185 000 personer, vilket är 26 procent av samtliga industrianställda. Arbetstillfällena finns i hela landet och ofta är företaget den viktigaste arbetsgivaren på orten.

Pappersbruk och massabruk finns i hela landet. Antalet sysselsatta i massa- och papersindustri är cirka 30 000.

Sågverksindustrin i Sverige har cirka 15 000 anställda.

33 % av industrins investeringar Så mycket som en tredjedel av de svenska industriinvesteringarna sker inom skogsindustriklustret. Enbart skogsindustrin investerar årligen cirka 12 miljarder kronor i Sverige.

32 000 000 000 Företagen och de anställda i skogsindustriklustret betalar 32 miljarder i skatt till stat och kommun i form av arbetsgivaravgifter och inkomstskatter. Utöver detta betalar man också energi- och miljöskatter samt fastighetsskatt.

Pappersförädlingsbranschen omfattar företag inom bland annat förpackningar, hygien, förlag och grafisk industri.

Träförädlingsföretagen finns i verksamheter som bygg, snickeri, förpackningar och möbler

Hur man än vänder och vrider på saken hänger det ihop. Skogsbruket, massa- och pappersindustrin, leverantörerna och kundföretagen verkar och växer tillsammans. Skogsindustriklustret är starkt i Sverige. Det ger oss möjligheter som vi måste ta tillvara. Hur man än vänder och vrider på saken...

Ladda ner publikation

Ladda ner skriften (28 kb pdf)

Ladda ner publikation

Ladda ner skriften (28 kb pdf)

Relaterade länkar

2007 / Publikation