Så bra kan det bli

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-06-25
Digitala medier tar över, tidningsläsningen minskar och pappersmaskiner läggs ner. Den bilden gör att många bedömer att det blir ett stort virkesöverskott som kan användas för olika former av bioenergi. Andra menar att omställning till nya fiberbaserade produkter snabbt kan få genomslag och ersätta befintlig skogsindustri.

För att skapa ett underlag för en mer strukturerad diskussion om skogsindustrins framtid har Skogsindustrierna tillsammans med konsultföretaget Pöyry genomfört en analys som visar var den största potentialen för branschen finns.

Skogsindustrin har goda möjligheter att utvecklas väl, även på kort sikt. Genom att utnyttja råvaran och andra resurser på bästa möjliga sätt kan företag som använder fibern som råvara ge ökad vinst, omsättning och sysselsättning.

Det visar en analys av olika framtidsscenarier som Skogsindustrierna har genomfört tillsammans med konsultföretaget Pöyry.

Tidshorisonten för analysen är år 2020. Det innebär att perspektivet är kortare än i flera av de diskussioner som förs om skogsindustrins framtid. Tidsaspekten är viktig, inte minst för att de visioner som ofta förs fram om att bygga ett hållbart samhälle utan klimatpåverkan sträcker sig längre fram i tiden.

Med hjälp av fyra huvudscenarier för omvärldsutvecklingen har potentialen i produktion av fiberbaserade produkter undersökts. Ett basscenario, där den nuvarande inriktningen i klimatpolitiken ligger kvar, ett alternativ där politikerna har höga målsättningar för bioenergi och som stimulerar produktion av sådana produkter, ett scenario där fokus ligger på förnybara material och materialsubstitution, samt ett alternativ där ökad tillgång till energi sätter fart på världsekonomin och därmed ökar konsumtionen av bland annat förpackningar och stimulerar byggande.

Analysen visar att alla scenarierna kan ge en positiv utveckling. Av den stora mängd data som tagits fram går att utläsa att vinstökningen kan bli mellan 4 och 31 miljarder kronor och omsättningsökningen mellan 37 och 67 miljarder kronor. Mellan 11 000 och 25 000 nya jobb kan skapas. Allra störst effekt på företagens ekonomi på kort sikt kan en satsning på trävaror ge. Biobränslen (med biobränslen avses i denna rapport avancerade biobränslen som pellets, pyrolysolja, F-T diesel mm) bidrar däremot inte till nya jobb eller ekonomisk tillväxt i något av scenarierna under den analyserade tidsperioden.

Även om resultaten av modellkörningarna är positiva blir framtiden inte automatiskt strålande för skogsindustrin. För att utnyttja potentialen krävs att företagens konkurrenskraft bevaras och utvecklas.

Politiska hinder får inte läggas för industrin. Satsningar behöver göras på fortsatta innovationer. Industrin själv måste ta initiativ som gäller teknik, affärsmodeller, samverkan med andra branscher och marknadsföring, inte minst när det gäller vidareutveckling av träprodukter.

Beställ publikation

Beställ rapporten i tryckt format

Ladda ner publikation 

Ladda ner rapporten som pdf

Twitter Facebook LinkedIn