skyddadskog.se (folder)

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-02-20
Funderar du också över var all skyddad skog i Sverige finns?

På kartan skyddadskog.se hittar du bland annat en sammanställning av Sveriges största skogsägares frivilliga avsättningar, samt formella avsättningar och biotopskydd. Här finns hela 2,5 miljoner hektar skyddad skog samlad på en plats.

De svenska skogsägarna bedriver ett hållbart skogsbruk där formella avsättningar, frivilliga avsättningar och naturhänsyn vid åtgärder i skogen tillsammans utgör miljöhänsynen i skogen.

Den interaktiva kartan ger dig möjlighet att söka fram information om formella skydd så som nationalparker, naturreservat och biotopskydd, men även se var skogsbolagens egna skyddade områden – de frivilliga avsättningarna – finns runt om i Sverige.

Tillsammans omfattar de frivilliga avsättningar i Sverige närmare 1,3 miljoner hektar skog. Utöver de stora skogsföretagens frivilliga avsättningar finns det ytterligare stora arealer avsättningar på bland annat privata skogsägares marker. Totalt är 25 procent av den svenska skogen undantagen från skogsbruk genom olika former av formellt skydd och frivilliga avsättningar.

Resultatet av det frivilliga skyddet är idag tusentals värdefulla avsatta skogsområden. Dessa områden varierar i storlek mellan ett halvt hektar och tusen hektar och innefattar urskogsartade skogar med ett stort antal gamla träd och mycket död ved, äldre lövrika skogar, olika typer av sumpskogar men även andra typer av skyddsvärd skog.

Besök Sveriges skyddade skogar på www.skyddadskog.se

Beställ folder

Beställ foldern här

Läs publikation

Ladda ner foldern som pdf

Twitter Facebook LinkedIn

2,5 miljoner hektar skyddad skog samlad på en plats.

www.skyddadskog.se

Relaterade länkar

2012 / Publikation / Skog