Levande skogar - uppföljningsrapport 2015

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-06-30
Rapporten Levande Skogar belyser skogens tredelade roll som källa till värdefulla råvaror, biologisk mångfald och upplevelser. Levande Skogar har publicerats årligen sedan 2011.

Levande Skogar är producerad av Skogsindustrierna och sammanfattar det arbete inom områdena biologisk mångfald och upplevelsevärden som bedrivs av det svenska skogsbruket.

Rapporten belyser också viktiga samhällsfrågor och visar på skogens möjligheter att leverera hållbara och återvinningsbara alternativ till dagens fossilbaserade och klimatpåverkande produkter och energislag. Några avsnitt ger exempel på forskning om biologisk mångfald och skogsbruk.

Redovisningen av arbetet med biologisk mångfald utgår från det nationella miljökvalitetsmålet Levande Skogar, ett av Sveriges 16 miljömål, uppsatt år 1999. Det innehöll ett antal kvantifierbara delmål som skulle vara uppnådda år 2010. Dessa mål nåddes, flera av dem med bred marginal.

Miljömålssystemet har därefter modifierats, men flera av de tidigare målen finns kvar som indikatorer.

Redovisningen av arbetet med upplevelsevärden utgår från företagens egna bedömningar och från uppgifter som publiceras i deras hållbarhetsredovisningar.

I faktadelen redovisas uppgifter som gäller all skog i Sverige, alltså inte bara skogsindustriföretagen.

Underlaget kommer från Riksskogstaxeringen och från Skogsstyrelsens inventeringar.

För mer information om rapporten Levande Skogar kontakta: Linda Eriksson 08-762 72 09

Läs rapporten

Läs rapporten Levande Skogar 2015

Beställ rapporten

Beställ rapporten Levande Skogar 2015

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Linda-Eriksson.jpg
Linda ErikssonAnsvarig svensk skogspolitik08-762 72 09

Relaterade länkar

2015 / Miljö / Publikation / Skog