Levande skogar - uppföljningsrapport 2013

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-05-28
Ett hållbart samhälle växer på träd

Skogen och skogsindustrin har en viktig roll i den hållbara samhällsutvecklingen där kretsloppstänkande och resurseffektivitet utgör en grund. Förnybara råvaror från växande skog är en hörnsten för visionen om en biobaserad samhällsekonomi.

Omställningen till en biobaserad samhällsekonomi innebär en övergång från en ekonomi som till stor del baseras på fossila råvaror till en resurseffektivare ekonomi grundad på förnybara råvaror producerade genom ett hållbart nyttjande
av ekosystemtjänster från mark och vatten.

Minskad användning av material baserade på fossil olja och en övergång till förnyelsebara material innebär att skogsråvaran får ökad betydelse inom betydligt fler produktkategorier än hittills. Textil och kläder kommer till en ökande andel att
komma från skogen. Produkter som traditionellt framställts av olja, som till exempel många plaster och kemikalier, kommer istället att vara biobaserade. Denna utveckling har redan börjat.

Globalt ökar efterfrågan på pappersmassa i takt med att fler människor får en ökad levnadsstandard, vilket bland annat leder till en ökad konsumtion av hygienprodukter. Smarta förpackningar har också en växande marknad och bidrar till ökad transporteffektivitet och att mat inte förstörs. Skogen har alltid varit en viktig energikälla och dess betydelse kommer att öka samtidigt som vi bygger alltmera i trä.

I Sverige har vi unika förutsättningar att ta täten i utvecklingen av skogens alla värden. Räknat per invånare är Sverige ett av världens skogrikaste länder och våra skogstillgångar ökar samtidigt som vi har en rik natur. Sverige har dessutom en konkurrenskraftig skogsindustri som investerar för kommande utmaningar.

Globalt sett minskar däremot skogsmarksarealen och denna avskogning är en av de stora orsakerna till växthuseffekten. Här kan den svenska modellen vara ett föredöme för att visa den ekonomiska vinsten av långsiktighet inom skogsbruket.

För EU:s och Sveriges vision om noll nettoutsläpp av koldioxid 2050 är ett innovativt och aktivt skogsbruk centralt. Ökad tillväxt ger ett ökat koldioxidupptag samtidigt som fler produkter från skogsråvara kan ersätta fossilbaserade processer och produkter. För skogsindustrin är det viktigt att samtidigt bidra till mål om bevarad biologisk mångfald och en social dimension i form av både kulturmiljöer och upplevelser.

Läs rapporten

Läs rapporten Levande Skogar 2013

Beställ rapporten

Beställ rapporten Levande Skogar 2013

Twitter Facebook LinkedIn