Levande Skogar - Uppföljningsrapport 2011

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-02-20
Detta är den första uppföljningsrapporten av Levande Skogar.

På 90-talet etablerades hotet mot den biologiska mångfalden som en av de viktigaste miljöfrågorna. Det var också då det moderna, miljöanpassade skogsbruket kom igång i Sverige. Sedan 1993, när riksdagen beslutade att jämställa miljömålet med produktionsmålet i skogspolitiken, har en viktig utgångspunkt i den svenska skogsbruksmodellen varit att virkesproduktion och miljöhänsyn ska gå hand i hand. Ansvaret för detta vilar gemensamt på de svenska skogsägarna och staten.

Det var för att belysa hur skogsnäringen tar sitt ansvar som Skogsindustrierna i fjol publicerade rapporten Levande skogar – Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden.

I rapporten beskrev vi näringens ansträngningar för att nå regeringens miljökvalitetsmål ”Levande skogar”. Vi presenterade också branschens egna mål för den biologiska mångfalden, och berättade om det arbete som skogsföretagen bedriver utöver vad lagen kräver.

Vad gäller den övergripande ambitionen var vi tydliga: ”Vi ska bruka skogen så att alla arter i det svenska skogslandskapet kan fortleva.”

Levande skogar var den första samlade utvärderingen någonsin av detta arbete. Rapporten beskrev ambitioner och resultat inom sammanlagt 15 målområden. Vi kunde konstatera att fyra av fem politiska mål uppnåtts med råge (grön indikator) och att det femte politiska målet, föryngring med lövskog, är svårbedömt (gul indikator). Förutom de politiska målen har branschen
egna högt ställda mål. Här varierar resultaten. Inom fyra av tio av skogsindustrins egna målområden var vi nöjda (grön indikator).

På tre områden bedömde vi förbättringsbehovet som mycket stort (röd indikator).

Branschen bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete på samtliga områden, men givetvis med extra fokus på ”röda” och ”gula”. Även om det tar tid att genomföra åtgärderna, och ännu längre tid innan de får fullt genomslag för den biologiska mångfalden, kommer vi framöver att följa upp förbättringsarbetet med årliga rapporter som beskriver hur arbetet och tillståndet
i de svenska skogarna utvecklas.

Detta är den första av dessa uppföljningsrapporter.

Beställ publikationen

Beställ Levande Skogar - uppföljningsrapport 2011

Läs publikationen

Ladda ner Levande Skogar - uppföljningsrapport 2011 som pdf