Levande Skogar - Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-06-25
2011 har av FN utsetts till det internationella skogsåret i syfte att uppmärksamma aktiviteter för hållbart brukande av världens skogar. Med den här rapporten vill vi berätta hur vårt arbete för att bevara den biologiska mångfalden i den svenska skogen fortskrider. Förhoppningsvis håller läsaren med om att det går i rätt riktning, även om det fortfarande finns mycket kvar att göra.

Bilden av vad som utgör ett miljöproblem har växlat över tiden. Ny kunskap och nya värderingar påverkar våra attityder och utgör underlag för nya miljömål.

Trots att människan under en mycket lång tid har påverkat artrikedomen i naturen har detta inte betraktats som ett miljöproblem förrän relativt nyligen.

1992 arrangerade Förenta Nationerna en miljökonferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro, Brasilien. Överläggningarna, som bland annat resulterade i konventionen om biologisk mångfald och de så kallade Skogsprinciperna, var ett viktigt steg mot en ökad medvetenhet om betydelsen av att bevara mångfalden av skogslevande arter.

Liknande insikter hade grott under en tid också i Sverige. 1993 beslutade riksdagen att jämställa miljömålet med produktionsmålet i skogspolitiken. Sedan dess är utgångspunkten för den svenska skogsbruksmodellen att virkesproduktion och bevarad artrikedom går hand i hand.

Större delen av skogsmarken i Sverige är privatägd, av enskilda och av skogsbolag. Den svenska skogspolitiken vilar på ett gemensamt ansvar mellan skogsägarna och staten.
Utöver de krav som lagen ställer har skogsnäringen också antagit egna miljömål. Det har vi gjort för att leva upp till de högt ställda krav på miljöhänsyn som våra kunder ställer, men framförallt för att vi känner ett moraliskt ansvar för det levande arv som är skogens artrikedom.

Vårt övergripande mål är tydligt; vi ska bruka skogen så att alla arter i det svenska skogslandskapet kan fortleva.

Beställ publikationen

Beställ rapporterna

Läs publikationen

Ladda ner Levande skogar som pdf (svensk version)

Download Living Forests (English version)

Ladda ner uppföljningsrapporten 2012 (svensk version)

Ladda ner uppföljningsrapporten 2013 (svensk version)