Hållbarhetsskrift 2012

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-01-28
Tillsammans mot en biobaserad samhällsekonomi

Skogsindustrins vision om en biobaserad samhällsekonomi är en av  utgångspunkterna i den här skriften. Den anger att skogsnäringen är motorn i denna utveckling. Vår vision tar sikte på 2035 och vägen dit tar vi tillsammans med det övriga samhället. En förutsättning för att lyckas är en politik som delar visionen och beslut som skapar förutsättningar för att den ska kunna förverkligas.

Skogsindustrins verksamhet baseras på en förnybar råvara, den växande skogen. Det ger oss unika förutsättningar. Sverige är sammantaget världens näst största exportör av massa, papper och sågade trävaror och betydelsen för landets ekonomi är stor.

Därmed är vi också beroende av den globala ekonomin. Den kris som inleddes 2008 är inte över vilket medför att medlemsföretag tvingas avisera om nedläggning av verksamhet och neddragning av personal för att kunna behålla sin konkurrenskraft. Sedan vi gav ut den förra hållbarhetsskriften har 14 sågverk och tre massa- och pappersbruk aviserat om nedläggning. Drygt 2 700 personer har berörts av aviseringar om omstruktureringar eller nedläggningar. Samtidigt har det gjorts nya satsningar. Holmens och Södras investeringar i nya sågverk i Braviken respektive Värö är exempel på det.

Ett viktigt steg för ökad konkurrenskraft tas genom den nybildade organisationen Industriarbetsgivarna. Skogsindustrierna har slagit ihop sin arbetsgivaravdelning med Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, Gruvornas Arbetsgivareförbund samt SVEMEK. Företagen i organisationerna har mycket gemensamt och har därför mycket att vinna på en samverkan i arbetsgivarfrågor. En avgörande förutsättning för företagen och jobben är till exempel kollektivavtal som främjar konkurrenskraften. Vi är övertygade om att arbetsgivare och medarbetare vinner på en industri som kan hävda sig i den internationella konkurrensen.

Skogsindustriernas styrelse har antagit 14 branschgemensamma mål som presenterades i 2008 års hållbarhetsskrift. Målen utgör viktiga steg i arbetet med hållbar utveckling, vilket är en förutsättning för den biobaserade samhällsekonomin. I 2010 års hållbarhetsskrift beskrevs hur arbetet fortskred. I denna skrift redovisar vi åter hållbarhetsarbetet och följer upp målen. För flera av målen går arbetet åt rätt håll men för en del krävs ytterligare insatser. Många av målen förutsätter en god konjunktur och tillväxt i företagen. De senaste årens vikande konjunktur gör att flera mål endast visar svagt positiva trender. Branschen arbetar med ökad intensitet för att uppnå de mål som ännu inte är uppfyllda.

Politiska beslut har stor betydelse för möjligheterna att nå vår vision som innebär att förädlingsvärdet fördubblas i sektorn. Vi vill vara tydliga i vår kommunikation med olika beslutsfattare. Därför ger vi i skriften budskap om vad som krävs för att värna konkurrenskraften och för att ta ytterligare steg mot en biobaserad samhällsekonomi.

Framförallt handlar det om tre grundläggande framgångsfaktorer: ökad tillväxt i skogen med hänsyn tagen till biologisk mångfald, ökade resurser till forskning och att vedråvaran förädlas på de mest värdeskapande sätten.

Skogsindustrin är en del av lösningen för att nå en framgångsrik biobaserad samhällsekonomi. En konstruktiv dialog mellan industri, politiker och andra intressenter är en förutsättning för att lyckas.

Tillsammans arbetar vi för en viktig del av Sveriges industri, för en konsumentdriven näring som sjuder av aktivitet och som bygger sin verksamhet på en uthållig användning av en förnybar råvara. Vi hoppas att den här skriften ger dig en bra bild av hur vi gör det. Du får mycket gärna höra av dig till oss med tankar och frågor.

Marie S Arwidson        Ulf Larsson
VD                               Styrelseordförande

Beställ publikation

Beställ publikationen "Skogsindustriernas hållbarhetsskrift" via formuläret (engelsk och svensk version)

Läs publikation

Ladda ner publikationen "Skogsindustriernas hållbarhetsskrift" som pdf (svensk version)

Download The Forest Industry - The Driver for a Sustainable Bioeconomy (English version)