Vad innebär Carbon Footprint?

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-02-22
Svensk översättning av rapport framlagd för Skogsindustrierna och Timcon av The Edinburgh Centre for Carbon Management, februari 2008.

Den här rapporten är beställd av Skogsindustrierna och Timcon för att ge lättillgängliga definitioner av termerna ”carbon footprint” (klimatavtryck) och ”klimatneutral”. Rapporten presenterar också de vanliga tillvägagångssätt och metoder som används för att beräkna carbon footprints, och i det sista avsnittet ges en översikt av vilken roll skogen och träprodukter spelar i det globala koldioxidkretsloppet.

Klimatförändringar som orsakas av människan har nu världen över erkänts som 2000-talets största miljöhot. Länder, organisationer och enskilda individer börjar ta ansvar för att minska utsläppen, något som är nödvändigt för att stabilisera växthusgaserna i atmosfären.

”Carbon footprints” är ett mått på de utsläpp av växthusgaser som uppstår till följd av en aktivitet, en grupp aktiviteter eller en produkt. Huvudskälet till att räkna ut carbon footprints är att förstå hur det går att minska ett företags, en tjänsts eller en produkts klimatpåverkan.

Termen ”klimatneutral” används för något som har ett carbon footprint lika med noll. ”Klimatneutralitet” uppnås vanligtvis genom att man först räknar ut carbon footprint, därefter minskar utsläppen så mycket som möjligt och slutligen ”räknar av” resten genom att köpa ”koldioxidkrediter”, där pengarna går till externa projekt som program för förnybar energi eller skogsprojekt.

Träprodukter från ett hållbart skogsbruk har ett negativt carbon footprint. Med det menas att de fungerar som kollager. När träd växer ”binder” de koldioxid från atmosfären med hjälp av fotosyntesen och den lagras i form av kol i det organiska material som träden består av. I en fallstudie visas hur byggnaders carbon footprints kan minskas genom att man ökar användningen av hållbart producerad träråvara som fungerar som ett långsiktigt koldioxidlager.

Läs publikationen

Ladda ner skriften (545 Kb pdf)

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Gunilla Beyer2.jpg
Gunilla BeyerDirektör Produktfrågor Trä08-762 79 95

Relaterade länkar

2008 / Klimat / Publikation